Grupa Kęty Đ niezmiennie wklęsłodruk
6 gru 2016 14:42

Grupa Kęty, największy w kraju holding zajmujšcy się przetwórstwem aluminium, będzie obchodziła w przyszłym roku 50-lecie. Prawie 1800 pracowników firmy ceni sobie jej ustabilizowanš pozycję. Wœród nich jest niemała grupa pracowników Segmentu Opakowań Giętkich, który nas szczególnie interesuje. W ostatnim rankingu ăRzeczpospolitejÓ Kęty znalazły się w œrodku na liœcie 500 największych polskich przedsiębiorstw. Bez względu na trudnoœci gospodarcze w kraju, firma działa sprawnie i niezmiennie inwestuje. Byliœmy w Kętach przed trzema laty, kiedy więc przyjechaliœmy obecnie, byliœmy ciekawi zmian w holdingu, szczególnie w częœci produkujšcej opakowania, która niezmiennie stosuje technikę wklęsłodrukowš. Warto dodać, że zakład jako jedyny w Polsce dysponuje własnš przygotowalniš form drukowych. W siedzibie firmy w Kętach oczekiwali nas: Rafał Lechowicz Đ dyrektor Segmentu Opakowań Giętkich, Zbigniew Paruch Đ specjalista ds. PR oraz Piotr Papiurek Đ szef komórki badawczej w tym segmencie. Grupa Kapitałowa Kęty skupiajšca 6 spółek zależnych opiera swš działalnoœć produkcyjnš na trzech podstawowych segmentach: opakowaniach giętkich, wyrobach wyciskanych i systemach aluminiowych. Nas najbardziej interesowała drukarnia wchodzšca w skład Segmentu Opakowań Giętkich i stosowanie techniki wklęsłodrukowej w produkcji opakowań giętkich. Technika ta od poczštku stosowana była w produkcji prasowo-katalogowej i z biegiem lat została zepchnięta nieco na ubocze przez technikę offsetowš, która zdominowała na jakiœ czas branżę poligraficznš. Rozwój druku wypukłego w postaci pojawienia się fleksografii również powodował ograniczanie stosowania wklęsłodruku. Jednak w ostatnich latach burzliwy rozwój opakowań, szczególnie wielobarwnych, wpłynšł na odrodzenie się tej techniki. Znalazło to potwierdzenie również w Kętach Đ tu stosuje się wyłšcznie wklęsłodruk. Dlaczego? OdpowiedŸ znajdzie się w dalszej częœci reportażu. Nie możemy jednak ograniczyć się do drukarni, bowiem jej działalnoœć wišże się œciœle z innymi zakładami wchodzšcymi w skład Segmentu Opakowań Giętkich. Większoœć materiałów bazowych wykorzystywanych do produkcji laminatów Đ to właœnie ich produkty. Stanowi to istotny czynnik obniżki kosztów w produkcji opakowań w Kętach, podobnie zresztš jak posiadanie przygotowalni form drukowych (własne wanny galwaniczne, urzšdzenia do obróbki cylindrów drukowych). Tego nie majš konkurenci. Sprzedaż roœnie pomimo recesji Rok ubiegły był dla SOG bardzo udany; wartoœć sprzedaży osišgnęła rekordowy poziom 154 mln zł (laminaty wielowarstwowe i folia aluminiowa). Było tak pomimo ogólnej recesji na rynku Đ wzrosła liczba zamówień zarówno od klientów krajowych, jak i zagranicznych. Do grona stałych odbiorców (Nestle, Unilever, Philip Morris, Cadbury Đ Wedel, Mokate, Kraft-Foods) dołšczyli nowi (Nutraco, Prima, Sido czy Celmar). SOG obsługuje branże koncentratów spożywczych, tytoniowš, cukierniczš, tłuszczowš i mleczarskš. Wœród jego produktów przeważajš laminaty wielowarstwowe, a nowym produktem sš opakowania do œrodków agresywnych (chemia). Swš pozycję na rynku SOG umocnił dzięki dużym inwestycjom, np. zakład w Tychach produkuje folię polietylenowš (nowe urzšdzenia). SOG wytwarza we własnym zakresie trzy rodzaje folii: aluminiowš (w Kętach), polietylenowš (w Tychach) i polipropylenowš (w Płocku Đ spółka Flexpol). Eksport Poczštkowo przedmiotem eksportu SOG była sprzedaż folii aluminiowej i najprostszych laminatów. Eksport miał wtedy znaczenie marginalne. Jednak wraz ze wzrostem mocy produkcyjnych (nowe inwestycje) i jednoczesnym wzrostem konkurencji nastšpiło poszukiwanie nowych rynków zbytu. Znaleziono je u sšsiadów, m.in. na Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, Słowacji, w Estonii. W cišgu ostatnich trzech lat nastšpił prawie 5-krotny wzrost eksportu do kwoty około 28 mln zł. Było to możliwe dzięki bliskiej współpracy z zagranicznymi koncernami działajšcymi na Wschodzie, które wybrały Kęty jako sprawdzonego producenta opakowań. Umożliwiło to wejœcie na rynki południowo-wschodnie. Równoczeœnie SOG nawišzał bezpoœredniš współpracę z wieloma zagranicznymi firmami działajšcymi w branżach spożywczej, cukierniczej i tłuszczowej. Oferta Kęt została przyjęta z zainteresowaniem, zwłaszcza wielowarstwowe laminaty, które majš szerokie zastosowanie w pakowaniu produktów nabiałowych i tłuszczowych, szczególnie na rynkach rosyjskim, białoruskim i litewskim. Rynki wschodnie stanowiš ok. 70% całego eksportu. Rosnšcy popyt na laminaty spowodowany jest aktywnoœciš zachodnich koncernów, które uruchamiajš na tych właœnie rynkach produkcję artykułów spożywczych. Nie tylko kraje sšsiednie na wschodzie, ale i na południu Đ Czechy, Rumunia, Bułgaria, Węgry i Słowacja Đ sš przedmiotem ekspansji eksportowej Kęt. Sytuacja jest tam podobna: uruchamianie produkcji artykułów spożywczych przez zachodnie koncerny, które, majšc doœwiadczenia we współpracy z Kętami, preferujš tego polskiego producenta opakowań giętkich. Zarzšdzanie jakoœciš Sukcesy eksportowe SOG wynikajš po częœci z filozofii działania w zakresie zarzšdzania jakoœciš. Znane jest powszechnie okreœlenie ăopakowanie to cichy sprzedawcaÓ. Dlatego do projektowania opakowań przykłada się w Kętach szczególnš wagę. Klient uczestniczy w kolejnych fazach produkcji mogšc ingerować m. in. w kolorystykę, zapoznać się z odbitkš próbnš czy też akceptować wzór w trakcie procesu drukowania. Monitorowane jest nawet zadowolenie klienta! Ważnš sprawš jest także sprawdzanie przydatnoœci opakowań do zastosowania w automatach pakujšcych. Pracownicy SOG uczestniczš w próbach pakowania produktów, dostosowujšc strukturę laminatu do działania automatów. Tak bliska współpraca z klientem gwarantuje uzyskanie pełnego zaufania do producenta opakowań. Osišgnięcia w dziedzinie jakoœci wynikajš w Kętach nie tylko z organizacji pracy, nowoczesnych maszyn, wyszkolonych kadr. Musi jeszcze istnieć zaplecze techniczne, kontrolne i badawcze. Takim właœnie zapleczem dysponuje SOG. Bada się tutaj opakowania m.in. pod względem wytrzymałoœciowym zwracajšc szczególnš uwagę na takie parametry, jak współczynnik tarcia, sztywnoœć, zgrzewalnoœć. Dzięki prowadzeniu tego typu badań opakowania z Kęt majš wszelkie certyfikaty dopuszczajšce je zarówno na rynek krajowy, jak i na rynki zagraniczne. Sš to m.in. certyfikaty na leki oraz odżywki dla dzieci. Zarzšdzanie personelem Kierownictwo SOG stara się rozwijać kompetencje specjalistów uczestniczšcych w nadzorowaniu poszczególnych procesów. Pracownicy przechodzš specjalistyczne szkolenia podnoszšce ich kwalifikacje i umiejętnoœci. Dotyczš one tak obsługi maszyn, jak i kontaktów z klientem czy zachowań marketingowych. *** Jak już informowaliœmy na wstępie, Grupa Kęty opiera swojš działalnoœć na trzech podstawowych segmentach. Sprzedaż w 2001 roku (w całej grupie kapitałowej) wyniosła 582 mln zł, zysk brutto 47,2 mln zł, a wydatki inwestycyjne przekroczyły kwotę 127 mln zł. Sprzedaż SOG wyniosła 154,2 mln zł. Struktura akcjonariuszy przedstawia się następujšco: inwestorzy finansowi stanowiš 51,58%, indywidualni Đ 48,42%. Prezesem zarzšdu i dyrektorem generalnym Grupy Kęty jest Jan Bronisław Kryjak. We wstępie do ăRaportu rocznego 2001Ó scharakteryzował on działalnoœć firmy stwierdzajšc m.in.: ăOstatnie lata w działalnoœci Grupy Kęty to okres wzmożonych inwestycji. Od 1994 roku wydaliœmy na nie około 500 mln złotych. Powiększyliœmy nasz majštek o nowoczesnš fabrykę opakowań oraz tłocznię profili aluminiowych Đ największš w tej częœci Europy. Ich uruchomienie sprawiło, że mogliœmy zaoferować na rynku nowe, poszukiwane wyroby, a także znaczšco zwiększyć zdolnoœci produkcyjne i obniżyć koszty. Ponadto zmodernizowaliœmy w 2001 roku linię walcowniczš umożliwiajšcš produkcję bardzo cienkiej folii aluminiowejÓ. W dalszej częœci wypowiedzi prezes Kryjak poruszył temat inwestycji, które były bardzo kosztowne, ale i konieczne. Osišgnięty w roku 2001 zysk był bowiem o 70% wyższy niż w roku poprzednim, pomimo nieco niższej sprzedaży w porównaniu z rokiem 2000. Dobre wyniki finansowe Segmentu Opakowań Giętkich potwierdziły, że technika wklęsłodrukowa jest cišgle bardzo atrakcyjna na rynku branży opakowaniowej i gwarantuje najwyższš jakoœć nadruku. AB

error: Kopiowanie zabronione!