Heatsetowy DICOweb w akcji
6 gru 2016 14:43

Zwojowa cyfrowa maszyna typu computer-to-cylinder DICOweb firmy MAN Roland była po raz pierwszy zaprezentowana w wersji rynkowej na targach DRUPA w 2000 roku. Dwa lata póŸniej w Birmingham maszyna została pokazana w 16-stronicowej wersji heatsetowej. Kilka miesięcy póŸniej targowy egzemplarz został dostarczony do szwajcarskiej drukarni StŠmpfli w Bernie. Maszyna rozpoczęła pracę pod koniec pierwszego kwartału br., zaœ 28 kwietnia firma MAN Roland zorganizowała w firmie StŠmpfli spotkanie prasowe poœwięcone pierwszej w œwiecie instalacji systemu DICOweb w wersji heatsetowej. Poza częœciš teoretycznš zaproszeni dziennikarze z europejskiej prasy poligraficznej mieli okazję zobaczyć nowo uruchomionš maszynę w akcji, zaœ demonstrację poprowadził sam dr Josef Schneider, wynalazca technologii zastosowanej w DICOwebie. Przypomnijmy, że jej rewolucyjnoœć polega na wprowadzeniu w maszynie drukujšcej systemu naœwietlajšcego obraz bezpoœrednio na cylindry drukujšce, z pominięciem płyt (hasło promujšce DICOweb brzmi Forget your plates!). Obraz jest nanoszony w systemie dostarczonym przez Creo na specjalnš emulsję, która po wydrukowaniu nakładu jest zmywana, a cylindry Đ przygotowane do przyjęcia kolejnej pracy. O zaletach wynikajšcych z zastosowania tej technologii oraz o rynku, do którego jest kierowana maszyna DICOweb, mówił podczas porannej sesji dr Josef Schneider. Dr Schneider podkreœlił, że maszyna ma wypełnić lukę w efektywnoœci produkcji poligraficznej, która w przedziale 500-5000 egzemplarzy jest niewystarczajšca zarówno w przypadku klasycznego druku arkuszowego, jak i przy ăczystymÓ druku cyfrowym. DICOweb pozwala na znaczne obniżenie kosztów produkcji właœnie w tym przedziale, stajšc się atrakcyjnš alternatywš dla drukarń opierajšcych swojš działalnoœć na wielu niskonakładowych, kolorowych zleceniach w różnych grupach asortymentowych. Dr Schneider podkreœlał modułowš budowę maszyny DICOweb. Dzięki możliwoœci jej rozbudowy klient kupuje podstawowš częœć maszyny tylko raz; potem Đ w miarę potrzeb Đ może dostawiać kolejne jednostki pozwalajšce na dalszš obróbkę lub Đ o czym nieco póŸniej mówił prezes drukarni StŠmpfli Đ personalizację. Podczas swojego wystšpienia prezes drukarni StŠmpfli, Peter StŠmpfli (na zdjęciu powyżej) powiedział m.in.: Dla nas DICOweb był brakujšcym ogniwem. Z jednej strony mamy w naszym parku pełnoformatowe maszyny arkuszowe (ostatniš inwestycjš w tym zakresie był 10-kolorowy Heidelberg), z drugiej Đ urzšdzenia cyfrowe Xerox. Jednak w przypadku pewnych rodzajów zleceń ani jedne, ani drugie nie oferujš rozwišzania satysfakcjonujšcego od strony ekonomicznej. Dzięki DICOweb tego problemu nie ma. Peter StŠmpfli wyjawił też, że w najbliższym czasie w maszynie pracujšcej w jego drukarni zostanie zainstalowana przystawka do drukowania inkjetowego. Dzięki temu prace wychodzšce z maszyny będš mogły być personalizowane, co rozszerzy jej możliwoœci np. w zakresie adresografii. Być może właœnie ta wersja maszyny pojawi się na stoisku PrintCity podczas przyszłorocznych targów DRUPA. Jak powiedział w rozmowie z Poligrafikš dr Josef Schneider, decyzja z tym zwišzana ma zapaœć w cišgu najbliższych tygodni. Zdaniem Petera StŠmpfli kwestia przejœcia z konwencjonalnego wielokolorowego druku offsetowego na drukowanie w technologii oferowanej przez DICOweb jest tak naprawdę problemem marketingowym, a nie produkcyjnym. Dyskusja o tym, która technologia jest ălepszaÓ, nie ma najmniejszego sensu. Ważne sš odpowiednie działania marketingowe przy wdrażaniu technologii cyfrowej. Sama technologia zaœ ma pomóc w zaproponowaniu klientowi odpowiednich rozwišzań; w tym przypadku jest to możliwoœć drukowania zleceń w technologii computer-to-cylinder. Na przykład drukujšc katalog w formacie A4 o objętoœci 1460 stron w nakładzie 10 tys. egzemplarzy DICOweb jest maszynš o wiele bardziej wydajnš niż konwencjonalna maszyna 8-kolorowa Đ powiedział Peter StŠmpfli. Đ Decyduje o tym potrzeba częstej zmiany form drukowych, co w przypadku maszyny DICOweb jest o wiele szybsze i tańsze. Z kolei przy 16-stronicowej broszurze o tym samym nakładzie, ale bez częstej zmiany form, redukcja kosztów i czasu przezbrojenia maszyny nie byłaby już tak znaczna. W chwili organizowania spotkania prasowego maszyna DICOweb pracowała w drukarni StŠmpfli od trzech tygodni i przechodziła ostatniš fazę testów, co jednak nie przeszkodziło w realizowaniu kilkunastu bieżšcych zleceń dla szwajcarskich klientów firmy. Po częœci teoretycznej dziennikarze wzięli udział w pokazie ăna żywoÓ niedawno uruchomionej maszyny. I rzeczywiœcie, przezbrojenie maszyny i zmiana zlecenia zajęły tylko kilkanaœcie minut; niedługo potem pojawiły się pierwsze arkusze z przykładowš pracš. Takich 16-stronicowych arkuszy maszyna w wersji zakupionej przez StŠmpfli może wydrukować 10 tys./h. W wersji z odcięciem 630 mm wydajnoœć maszyny wzrasta do 20 tys. egz./h. DICOweb drukuje na wstędze o szerokoœci z zakresu 520-300 mm, rozdzielczoœć obrazu wynosi 3200 dpi, obraz jest nanoszony laserem termicznym o długoœci fali 830 nm. W aktualnie pracujšcych egzemplarzach (poza StŠmpfli pracujš jeszcze dwie maszyny w Niemczech) DICOweb drukuje w technice mokrego offsetu, jednak firma zapowiada, że w przyszłoœci będš dostępne także inne opcje, np. offset bezwodny. Maszyna może być wyposażona w dowolnš liczbę zespołów drukujšcych, ale na dzień dzisiejszy jest ich maksymalnie szeœć. W drukarni StŠmpfli zainstalowano wersję 4-kolorowš z piecem suszšcym i liniš do dalszej obróbki. Podstawowym asortymentem drukarni StŠmpfli sš magazyny, katalogi, ksišżki telefoniczne oraz różnego rodzaju akcydensy. Firma, poza częœciš poligraficznš, ma też własny oddział zajmujšcy się integracjš baz danych wydawnictw i innych druków produkowanych w technologii ăna żšdanieÓ. SS