Heidelberg w obliczu zmian
6 gru 2016 14:43

Spotkania firmy Heidelberg z prasš branżowš przed zakończeniem roku kalendarzowego stały się tradycjš, ale nie rutynš. To już nasze szóste spotkanie mikołajkowe, w czasie którego pragniemy dokonać analizy tego, co miało miejsce w kończšcym się roku i przedstawić nasze prognozy na przyszłoœć Đ powiedział Bernhard Schreier, prezes zarzšdu Heidelberger Druckmaschinen AG witajšc kilkudziesięciu dziennikarzy prasy branżowej z całego œwiata. Prezes B. Schreier w swoim wystšpieniu nawišzał do zapowiedzi, które kilka dni wczeœniej pojawiły się w informacjach prasowych. Heidelberg wycofuje się z produkcji i rozwoju w dziedzinie offsetu zwojowego; w tym zakresie prowadzone sš rozmowy z potencjalnymi partnerami, które powinny się zakończyć jeszcze w tym roku obrachunkowym (do 31 marca 2004). Podstawš do podjęcia takiej decyzji przez radę nadzorczš były nadwyżki zdolnoœci produkcyjnych na wszystkich rynkach; koniunktura powstrzymuje wiele drukarń przed inwestowaniem w nowe maszyny. Równoczeœnie umacnia się trend do drukowania niskich nakładów. Podobna decyzja dotyczy obszaru gazetowego. Kolejnš dziedzinš, z której Heidelberg się wycofuje, jest druk cyfrowy. Z jednym tylko produktem (NexPress w cyfrowym druku kolorowym) trudno być konkurencyjnym. Inne przedsiębiorstwa majš lepsze możliwoœci dzięki niższym cenom zwiększenia udziału w rynku. Heidelberg uważa, że oczekiwania dotyczšce cyfrowego druku kolorowego nie spełniły się. Drukowanie barwne małych nakładów na małoformatowych maszynach offsetowych w wielu przypadkach jest korzystniejsze Đ powiedział B. Schreier. Także w dziedzinie postpress Hei-delberg realizuje program restrukturyzacji. Aby nie wynikły nieporozumienia: naturalnie obróbka po druku, tak jak dotychczas, pozostanie istotnš dziedzinš dla Heidelberga Đ weryfikujemy paletę produktów stosownie do potrzeb rynku Đ wyjaœnił w swoim wystšpieniu B. Schreier. Punktem ciężkoœci po zmianach będzie szeroko rozumiany offsetowy druk arkuszowy, do którego należy zaliczyć również prepress (przygotowalnię) i wspomnianš już obróbkę po druku; łšczš się z tym systemy workflow, jak również serwis i szkolenia. To nie jest ătoczenie się do tyłuÓ ani ăkrok do tyłuÓ. Wprowadzamy też ăodchudzajšce" zmiany organizacyjne, aby jeszcze lepiej obsługiwać naszych klientów Đ wyjaœniał B. Schreier. Zarzšd Heidelberga od 30 listopada został zmniejszony o dwóch członków; odeszli Holger Reichard i Wolfgang Pfizenmaier. Prezes zarzšdu przejšł na siebie rozwój i sprzedaż, Klaus Spiegel przejšł dodatkowo zarzšdzanie produkcjš, trzeci członek zarzšdu Herbert Meyer jak dotychczas zajmuje się finansami. Zaszły również zmiany w podziale na rynki Đ w przyszłoœci pozostanš tylko trzy: Europa (pod kierownictwem Waltera StŠhlina), Azja i rejon Pacyfiku, zaœ Amerykš (Północnš i Południowš) zajmie się prezes B. Schreier. Wszystkie zmiany strukturalne i organizacyjne wraz ze zmniejszeniem zatrudnienia w skali œwiatowej o 1000 osób majš przynieœć oszczędnoœci 400 milionów euro. W czasie konferencji prasowej dziennikarze usłyszeli zapowiedŸ oferty Heidelberga na targi drupa 2004. Przede wszystkim będš tam prezentowane arkuszowe maszyny offsetowe od Printmaster 52 (która w czasie targów GraphExpo w Chicago wzbudzała duże zainteresowanie) po okręty flagowe Heidelberga Speedmaster SM 102 i CD 102 wyposażone w wiele nowoœci (np. nowe konstrukcje nakładaka i wykładania Preset Plus, unowoczeœnienie modułowych systemów lakierowania). Maszyna Speedmaster 102 będzie prezentowana między innymi z w pełni zintegrowanym Prinect. Głównš rolę będzie odgrywał JDF. Jak zapewnia firma, wszystkie nowoœci wprowadzone do maszyn Hei-delberga znacznie skracajš czas przyrzšdu podnoszšc produktywnoœć maszyn od oœmiu do dziesięciu procent. Na temat oferty Heidelberga w zakresie workflow wypowiedział się członek zarzšdu Klaus Spiegiel. Wykonanie produktu drukowanego jest sumš wielu pojedynczych procesów, które od przygotowalni poprzez druk do dalszej obróbki zamykajš się wysyłkš gotowych produktów do odbiorcy i stanowiš osišgnięcie celu. Opanowanie i objęcie wszystkich tych procesów systemem workflow prowadzi do ograniczenia czynnoœci obsługi, wzrostu niezawodnoœci, jednym słowem Đ automatyzacji. Temu służy zintegrowany system workflow na bazie otwartych systemów JDF, PPF i PDF. Bernd Schopp Đ kierownik Print Media Academy Đ zaprezentował dziennikarzom bardzo bogaty program szkoleń i konferencji na 2004 rok (łšcznie ponad 50 tematów w pierwszym półroczu). Obok sprawdzonych już tematów: technika, rynek i zarzšdzanie wejdš nowe z podkreœleniem ekologii i ekonomii.