I Forum Fleksograficzne Zrzeszenia Polskich Fleksografówczęœć I
6 gru 2016 14:43

Podstawowymi zadaniami statutowymi istniejšcego od roku 1995 Zrzeszenia sš rozwój polskiej fleksografii, podniesienie poziomu jakoœciowego druku flekso i przede wszystkim kształcenie œrodowiska fleksograficznego. W toku ponadsiedmioletniej działalnoœci realizacja tego zadania przybierała różne formy: od organizacji cyklicznych seminariów fleksograficznych (zapoczštkowanych w latach 80. przez firmy handlujšce produktami i materiałami dla fleksografii) po fleksograficznš konferencję naukowš i liczne już szkolenia krajowe i zagraniczne, a także warsztaty fleksograficzne. Tym razem Zrzeszenie podjęło wyzwanie zorganizowania pierwszej w Polsce wystawy fleksograficznej, pewnego rodzaju minitargów połšczonych z wykładami, z których jedynie nieznaczna częœć miała charakter wyłšcznie komercyjny, tzn. prezentujšcy firmowš ofertę handlowš. Duży nacisk położono na wartoœci merytoryczne i poznawcze wykładów oraz odczytów. Wystawa odbywała się w dniach 12-13 marca br. w Centrum Expo XXI w Warszawie, przy ul. Pršdzyńskiego 12/14. W tym samym czasie w Centrum Expo XXI odbywały się również dwie niezależne imprezy targowe: Warszawskie Targi Opakowań i Maszyn Pakujšcych PROPAK 2003 oraz VI Międzynarodowe Targi Tworzyw Sztucznych PTS. Tematyka forum dobrana została w taki sposób, aby w największym stopniu zainteresować œrodowisko fleksograficzne i przekazać informacje majšce kluczowe znaczenie dla walczšcych o przeżycie na rynku drukarń i dla zdarzeń, które nastšpiš po włšczeniu do rynku unijnego. Główny nacisk położono na reprodukcję oryginału we fleksografii przy zastosowaniu technologii cyfrowej, standaryzację procesu, materiały, wyposażenie i technologię drukowania, zagadnienia ochrony œrodowiska, a zwłaszcza tak istotne dla polskich firm zagospodarowywanie gazów odlotowych z drukarni. W wystawie uczestniczyło 18 firm wystawiajšcych z Czech, Danii, Francji, Holandii, Niemiec, Polski, Rosji i Szkocji, a wykłady konferencyjne wygłosiło 22 specjalistów. Prezentację ăWykonywanie cyfrowych fleksograficznych form drukowych na urzšdzeniach firmy CreoÓ wygłosił Amnon Shalev z firmy Creo, specjalista ds. rynku opakowań. Dotyczyła ona usytuowania urzšdzeń zewnętrznych firmy Creo stosowanych w produkcji flekso (naœwietlarki Thermoflex) w Networked Graphic Production. NGP jest zbiorem oprogramowania oferowanego przez Creo do zarzšdzania procesem produkcji od momentu przyjęcia zapytania ofertowego od klienta aż do ekspedycji wyrobów gotowych. Elementem szczególnie wyróżnionym w prezentacji był nowy workflow opakowaniowy Prinergy PowerPack. Prelegent przedstawił najnowsze trendy w produkcji opakowań i okreœlił cele, jakie należy spełnić, aby sprostać wyzwaniom nowoczesnego rynku. Zaprezentował zautomatyzowany i zintegrowany cyfrowy proces produkcyjny Networked Graphic Production oraz pełny system zarzšdzania workflow wykorzystujšcy technologię Prinergy, opierajšcš się na jednolitym formacie PDF i komunikacji przez Internet wszystkich uczestników procesu kreacji druku. Omówił również technologię produkcji cyfrowych fleksograficznych form drukowych oraz zalety różnych stosowanych systemów laserowych. Prezentację firmy ArtPro: ăJeden program, jeden dokument Đ profesjonalne rozwišzanie dla jakoœciowej produkcji opakowań i etykietÓ wygłosił ChrisJan Cornelissen z firmy ArtWork Systems. Prezentacja miała charakter pokazu najnowszego oprogramowania ArtPro 7. Ta najnowsza wersja software ArtWork działa już w systemie Mac OS X. Pokaz obejmował skrótowy przeglšd funkcji bazowych programu oraz modułów trappingu, powielania użytków, retuszu, wizualizacji 3D i innych. Prezentację ăNaœwietlarka Esko-Graphics CDI, oprogramowanie FlexRipÓ wygłosił David Joelsen z firmy Esko-Graphics. Wykładowca zaprezentował zasadę działania, możliwoœci i zastosowanie tego nowoczesnego narzędzia do nanoszenia obrazu w cyfrowej technologii produkcji form drukowych dla fleksografii. Naœwietlarki Compact, Spark i Classic opierajš się na identycznej technologii laserowego grawerowania płyty fotopolimerowej i różniš się wyłšcznie formatami. Jakoœć grawerowanego obrazu, wydajnoœć, głębia ostroœci laserowego promienia i powtarzalnoœć, tak niezbędne przy produkcji, to Đ zdaniem producenta Đ najważniejsze zalety tych urzšdzeń. W skład wyposażenia CDI wchodzš: oprogramowanie DTP i FlexRip oraz PackEdge. Osobno zaprezentowano DeskPack Đ plug-in do Adobe Illustratora 10 i 11. Moduł ten poszerza możliwoœci projektowe, automatyzuje pracę i nie wymaga specjalnych szkoleń. Prezentację ăSH Đ najnowsza generacja płyt fotopolimerowych AsahiÓ przedstawił Krzysztof Dudziński z firmy Eurintrade. Płyta AFP SH jest ulepszonš wersjš płyty AFP. U podstaw stworzenia AFP SH stało osišgnięcie różnorodnych cech, wraz z wysokš jakoœciš druku na podłożach płaskich, takich jak folia i papier powlekany. Płyta fotopolimerowa AFP SH ma Đ zdaniem producenta Đ cechy takie, jak krótki czas naœwietlania głównego (wysoka wydajnoœć produkcji form), wysoka odpornoœć na zrywanie punktu podczas wymywania, a także zoptymalizowany ăprzyrost punktuÓ z negatywu na płytę i w drukowaniu. Producent twierdzi, że płyta SH w porównaniu z większoœciš innych płyt wykazuje dobrš odpornoœć na ozon i octan etylu. Podczas testów produkcyjnych SH używano z farbami rozpuszczalnikowymi zawierajšcymi octan etylu (powyżej 15%) i zadrukowano 7-krotnie 200 000 m w cišgu 3 miesięcy (łšcznie 1 400 000 m). Referat ăOpaltone Đ 7-kolorowa rewolucja we fleksografiiÓ przedstawił Augusto Berends z firmy Opaltone. W swoim wykładzie przypomniał on wszelkie ułomnoœci 4-kolorowego procesu CMYK, znanego już od roku 1869 i do tej pory stosowanego powszechnie w poligrafii, chociaż ogólnie znane sš jego ograniczenia, w tym skšpa przestrzeń barwna. Również fleksografia stwarza wiele problemów tej uznanej metodzie reprodukcji barw i dopiero proces siedmiokolorowy, który jest rozszerzeniem CMYK o trzy dodatkowe kolory podstawowe (RGB), całkowicie sobie radzi z kolorami we fleksografii. Niezwykle ciekawy i obszerny wykład ilustrowany był bogatymi przykładami rozwišzań z zakresu zarzšdzania kolorami, a na stoliku dostępne były do obejrzenia liczne przykłady rewolucyjnej techniki reprodukcji, opracowanej w roku 1998 i obecnie podbijajšcej Amerykę, która jest, jak wiadomo, ojczyznš fleksografii. Wykład ăStandaryzacja we fleksografiiÓ wygłosił Martin Dreher z firmy Du Pont de Nemours. Prelegent przedstawił fakty i swoje poglšdy na temat udziału cyfrowych form drukowych oraz innych elementów prepressu w procesie standaryzacji druku fleksograficznego (więcej na ten temat na stronie obok). Referat ăSystemy regulacji lepkoœci farb fleksograficznychÓ wygłosił Volker Schmidt z firmy Opti-Color. Lepkoœć farb drukarskich jest mierzona i kontrolowana w ramach standardowej procedury druku. Wykonuje się to za pomocš kubków wypływowych i ręcznego dodawania rozpuszczalników lub w sposób bardziej nowoczesny Đ za pomocš automatycznych czujników i regulatorów. Referent podkreœlił, że również regulacja temperatury farby, jej termostatowanie, ma duży wpływ na ustalanie lepkoœci i jakoœć druku. Autor zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo stosowania niewłaœciwych kubków pomiarowych, wskazał wymagania, jakim muszš one odpowiadać. Optymalnym rozwišzaniem jest zastosowanie automatycznych wiskozymetrów, zwłaszcza z czujnikami rotacyjnymi. Zademonstrował również systemy takich urzšdzeń. Ich zastosowanie szybko zwróci koszty inwestycyjne poprzez podniesienie jakoœci druku i utrzymanie kolorystyki na jednakowym poziomie dla całego drukowanego nakładu. Praktycznie bez takiego systemu kontroli nie powinna pracować żadna nowoczesna maszyna fleksograficzna. Wykład ăWpływ techniki CtP na rozwój wałków rastrowychÓ wygłosił Wojciech Barabasz z firmy Barmey, reprezentujšcy znanego producenta wałków rastrowych, firmę Apex. Omówił ewolucję kształtu kałamarzyka rastrowego w ostatnich latach oraz samš strukturę ceramiki. Ogólny rozwój fleksografii, a zwłaszcza płyt fotopolimerowych i technik bezpoœredniego nanoszenia obrazu na płytę (metodš cyfrowš) wymógł na producentach wałków rastrowych spełnienie szeregu sprzecznych do tej pory wymagań, takich jak: większe liniatury, dłuższa żywotnoœć podczas raklowania, równomierne progi, duża i stała w czasie pojemnoœć (transfer farby), równomierne napięcie powierzchniowe ceramiki. W rezultacie udało się opracować trwałe i łatwo poddajšce się czyszczeniu wałki rastrowe o liniaturach np. 340 l/cm i jednoczeœnie pojemnoœci nawet od 5 do 6 cm3/m2. Tak więc wałki rastrowe nadšżajš za ogólnym rozwojem techniki fleksograficznej i otwierajš nowe możliwoœci podnoszenia jakoœci druku. cdn.