IBFI Europa Đ spotkanie w Warszawie
6 gru 2016 14:42

W dniach 5-6 kwietnia br. miało miejsce drugie (po spotkaniu w Budapeszcie w 1999 roku) posiedzenie producentów formularzy, zorganizowane przez MIędzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Formularzy (FDI) regionu Europa, tym razem w Warszawie. Uczestniczyli w nim przedstawiciele drukarń z Europy Srodkowej, w których drukowane sš formularze. Duża frekwencja (51 uczestników) była zaskoczeniem dla organizatorów spotkania. Wynikała ona z dużej liczby uczestników z krajów œrodkowoeuropejskich, rozwijajšcych się bardzo szybko, w tym z Polski. Wymiana doœwiadczeń wynikajšca ze spotkań organizowanych przez IBFI region Europa okazuje się pożyteczna w stosunkach Wschód-Zachód. Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem wysłuchali referatów wygłoszonych przez przedstawicieli firm Đ członków IBFI z krajów zachodnio- i wschodnioeuropejskich. O sytuacji w stowarzyszeniu producentów formularzy na nowych rynkach mówił P. Domokos z Allami Nyomda (Węgry) prezentujšc produkcję specjalistycznych formularzy w swoim kraju. H.H. Naefe, Samindruk (Polska), znany w branży na Wschodzie i Zachodzie, wygłosił referat zwišzany z perspektywami drukowania formularzy w Europie Srodkowej. Jego zdaniem tzw. nowoczesny formularz nabiera coraz większego znaczenia również na nowych rynkach Đ tym samym potwierdził wywody swego węgierskiego przedmówcy. Oznacza to, że - przy dalszym rozpowszechnianiu tradycyjnych formularzy - klienci żšdajš w coraz szerszym zakresie produktów zbliżonych do oferowanych obecnie na rynkach zachodnich. Kolejny referent, J. Lansky z firmy Krkonosske Papiny (Republika Czeska) mówił o tym, jakie korzyœci wynikajš z kilkuletniego członkostwa w IBFI. Temat ŇPapier jako noœnik informacji i organizacji ma przyszłoœćÓ omówił St. Schwietzke, przedstawiciel fabryki papieru A. Koehler (Niemcy). Z kolei producenci maszyn omawiali nowoczesne technologie stosowane do drukowania specjalistycznych formularzy. Wystšpili: przedstawiciel firmy Drent (Holandia) Bo Sorelid oraz W. Hanzal reprezentujšcy koncern MŸller Martini (Szwajcaria) Đ ten ostatni przewodniczył spotkaniu. Na koniec A. Joos, Grupa Joos (Belgia) Đ aktualny przewodniczšcy IBFI Europa oraz H. Graeber z firmy Drescher (Niemcy) omówili podjęte działania w zakresie usług organizacji FDI zwišzane z nowymi technologiami oraz podstawy marketingu dla zbytu produktów drukowanych w zakresie komunikacji. Na poczštku spotkania dr U. Wanner, dyrektor Sekretariatu IBFI w Bernie, przedstawił strategię IBFI oraz cele zwišzane z organizacjš spotkania w Warszawie. Chodzi bowiem nie tylko o nowe kontakty osobiste czy też pozyskanie nowych członków IBFI, ale także o konkretne życzenia i zbliżenia we współpracy między Wschodem i Zachodem. Dr Wanner wyraził nadzieję, że warszawskie spotkanie przyniesie długotrwałe efekty dla działalnoœci stowarzyszenia.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>