IFRA 2002 co zobaczymy tym razem?
6 gru 2016 14:42

W dniach 14-17 paŸdziernika w Barcelonie odbędš się kolejne targi branży gazetowej IFRA. Corocznie organizowana wystawa tym razem zostanie usytuowana w nowo otwartym centrum targowym Fira de Barcelona Montjuic 2. WeŸmie w niej udział ponad 200 firm. Stali bywalcy IFRA wiedzš, że jest to najważniejsze wydarzenie targowe w branży gazetowej. Dlatego też, mimo kryzysu branży targowej jako takiej, nikt z wielkich dostawców dla segmentu gazet nie może sobie pozwolić na nieobecnoœć podczas tak ważnej i prestiżowej imprezy. Tu właœnie majš swoje premiery nowe produkty, usługi i technologie, przeznaczone dla rynku gazetowego. Dotychczas powierzchnię wystawienniczš zarezerwowało ponad 200 firm, które w sumie zajmš około 16 tys. m2. Poza targami organizatorzy przygowali także inne atrakcje. Podczas tegorocznej wystawy ogłoszone zostanš wyniki konkursu organizowanego przez International Newspaper Color Quality Club (edycja 2002-2004). Laureatów tegorocznej edycji można już znaleŸć na internetowej stronie IFRA. Miło nam poinformować, że w tym roku wœród najlepszych gazet œwiata znalazły się trzy największe polskie dzienniki: ăGazeta WyborczaÓ, ăSuper ExpressÓ i ăRzeczpospolitaÓ. W dniach 15-16 paŸdziernika targom będš towarzyszyły seminaria branżowe, podczas których omawiane będš takie kwestie, jak: standardy systemów workflow przy opracowywaniu reklam i zarzšdzaniu produkcjš, zarabianie pieniędzy w hali ekspedycyjnej, newsroom oraz zestandaryzowana produkcja gazetowa w Europie. Z kolei w dniach 17-18 paŸdziernika odbędzie się konferencja poœwięcona wydawnictwom elektronicznym ăBeyond the Printed WordÓ, wspierana przez Œwiatowš Organizację Wydawców Gazet (WAN) i Międzynarodowe Stowarzyszenie Periodyków (FIPP). W tym roku konferencja odbędzie się po raz dziesišty; organizatorzy przewidujš, że wezmš w niej udział przedstawiciele 40 krajów œwiata. Tegoroczna edycja będzie przebiegała pod znakiem trzech tematów wiodšcych. Będš nimi: treœć artykułów, reklama i marketing, trendy rynkowe. Co nowego w gazetowych systemach prepress? Jak już wspomniano, na targach IFRA nie zabraknie najważniejszych dostawców sprzętu, materiałów i oprogramowania do produkcji gazet. Przeglšd targowych propozycji zaczynamy od dostawców systemów prepress. Agfa pokaże na targach nowš serię naœwietlarek CtP dla sektora gazetowego Đ Polaris X, będšcš wzbogaconš wersjš znanych z rynku urzšdzeń, pracujšcych na całym œwiecie w liczbie ponad 500. W najwyższej konfiguracji nowa naœwietlarka będzie oferować wydajnoœć 350 płyt w formacie broadsheet na godzinę. Oznacza to, że Polaris X jest najszybszš naœwietlarkš gazetowš do płyt na œwiecie. W tej chwili seria Polaris X składa się z trzech wersji. W pierwszej (Polaris XT) płyty sš ładowane z wózka, w drugiej (Polaris XC) z 3-kasetowego systemu podawania; trzecia wersja (Polaris XD) oferuje podwójnš szerokoœć naœwietlania. W każdej z wersji urzšdzenia mogš być wyposażone w laser zielony lub fioletowy Đ właœnie system Polaris XDV jest obecnie najszybszš naœwietlarkš œwiata. Więcej informacji na temat nowych gazetowych propozycji Agfy znajdziecie Państwo na s. 64. W ofercie firmy Creo przeznaczonej na targi IFRA znajdzie się pełna gama produktów dla sektora gazetowego, zaprezentowana nieco wczeœniej w tym roku na czerwcowych targach NEXPO w Orlando na Florydzie. Szczególnš uwagę kanadyjski dostawca zwrócił na naœwietlarkę CtP Trendsetter News, oferujšcš wydajnoœć rzędu 200 płyt/h, wyposażonš w system podawania płyt on-line, który umożliwia nieprzerwanš produkcję 600 płyt w formacie broadsheet lub 300 płyt w formacie panorama. Obecnie naœwietlarka Trendsetter News jest oferowana w czterech wersjach. Inna ważna propozycja Creo dla segmentu gazetowego to nowy skaner płaski iQSmart, pokazany po raz pierwszy na targach IPEX. Urzšdzenie oferuje rozdzielczoœć optycznš rzędu 5500 dpi i obszar skanowania 12 x 18 cali. Firma Creo zapowiada też prezentacje oprogramowania Prinergy Page Pairer. Moduł ten jest przeznaczony do planowania wydań, œledzenia stron oraz układania stron w pary i został przygotowany z myœlš o zastosowaniu w wydawnictwach gazetowych. Niemiecka firma basysPrint wystawi na targach w pełni automatyczny system UV-Setter 57-Z, przeznaczony do cyfrowego naœwietlania płyt konwencjonalnych (na zdjęciu powyżej). Obecnie systemy te pracujš z wydajnoœciš do 100 płyt formatu ăberlinerÓ (320x490 mm). Kaseta automatycznego podajnika mieœci do 500 takich płyt lub do 250 płyt formatu większego (maks. 686 x 940 mm). System zdejmuje papier przekładkowy i pozycjonuje po dwie płyty gazetowe na płaskim stole. Naœwietlanie odbywa się za pomocš œwiatła ultrafioletowego. Po naœwietleniu obie płyty sš wysuwane na zewnštrz do tradycyjnej wywoływarki. Maszyny zwojowe Najważniejszy dostawca zwojowych maszyn gazetowych na œwiecie, firma MAN Roland, będzie się prezentował na targach IFRA pod hasłem ăNetworking the Value ChainÓ. Wspólnie z firmš PrintNet przedstawi rozszerzony system zarzšdzania produkcjš poligraficznš PECOM. PrintNet dostarcza rozwišzania dla hali maszyn, modernizuje kolejne czynnoœci i łšczy je w kompleksowe rozwišzania CIM (Computer Integrated Manufacturing). Ponadto PrintNet łšczy informacje o zarzšdzaniu w jeden system (MSI) w usieciowionym systemie workflow. Zamówienia już w fazie napływania sš przyporzšdkowane technicznym możliwoœciom drukarni. Daje to ekonomiczny i przejrzysty przebieg pracy nie tylko dla celów kalkulacji. Kolejny wspólny projekt firmy MAN Roland z siostrzanym zakładem ppi Media i z firmš Lufthansa Systems obejmuje kompleksowš obróbkę w automatycznym przepływie danych o kolumnach ogłoszeniowych. Stoisko informacyjne firmy Koenig & Bauer AG na tegorocznych targach IFRA zostanie opatrzone mottem ăRozwišzania dla oszczędnej produkcji gazetowej o wysokiej jakoœciÓ. Klienci zainteresowani produkcjš gazet otrzymajš informacje o technicznych możliwoœciach maszyn KBA i ich zastosowaniu w produkcji. W obliczu nie najlepszej koniunktury w przemyœle gazetowym w wielu krajach poszukuje się w produkcji gazet koncepcji zmierzajšcych do poprawy oszczędnoœci, aktualizacji wydań i większego zorientowania na poszczególne grupy odbiorców. Firma KBA będzie m.in. promować pokazanš po raz pierwszy na ubiegłorocznej wystawie IFRA rotację mieszczšcš szeœć płyt w szerokoœci Đ Commander 6/2. Pierwsze testy tej maszyny, w której zastosowano liczne innowacje techniczne (pneumatyczne napinanie płyt i obcišgów, zdalne przestawianie zamków walców), wykonane na urzšdzeniu doœwiadczalnym o szerokoœci wstęgi 1920 mm przebiegały Đ jak zapewnia producent Đ bardzo pozytywnie. Niektóre z zastosowanych tu rozwišzań będš przeniesione do rotacji 4/1 KBA Prisma. Nie słabnie też zainteresowanie wejœciem na rynek kompaktowej rotacji do offsetowego druku bezwodnego KBA Cortina. Ta nowoczesna rotacja składajšca się z oœmiozespołowych wież o podwójnej szerokoœci rozpocznie produkcję na poczštku paŸdziernika 2002 w drukarni Reif-Druck w Offenburgu. Na stoisku informacyjnym firmy Heidelberg będzie można zapoznać się szczegółowo z technologiš Mainstream. Maszyna ta przeznaczona jest dla potrzeb druku coldsetowego. Jak zapewnia producent, Mainstream jest odpowiedziš na najnowsze trendy w dziedzinie drukowania gazet, gdzie wymaga się od producentów maszyn coraz większej uniwersalnoœci i elastycznoœci. Heidelberg twierdzi, że zastosowanie technologii Sunday oraz podwójnej szerokoœci cylindra (format 1 x 4) przy jego pojedynczym obwodzie sprawia, że maszyna Mainstream jest wyjštkowo uniwersalna. Warto wspomnieć, iż na niej można drukować do 8 stron w formacie broadsheet przy jednym obrocie cylindra. Na życzenie można np. drukować parzystš i nieparzystš liczbę sekcji. Prędkoœć drukowania wynosi 80 000 egzemplarzy na godzinę, co oznacza drukowanie najaktualniejszych informacji dzięki póŸniejszemu zamknięciu kolumn redakcyjnych i ogłoszeniowych. Maszyny Mainstream dajš możliwoœć odcięcia w granicach 470-598 mm i zastosowania wstęgi papieru o szerokoœci od 1260 do 1600 mm. Od premiery na targach DRUPA 2000 Heidelberg sprzedał już 19 tych maszyn w skali œwiata, co oznacza łšcznie sumę 631 zespołów drukujšcych. Firma Goss będzie promować na IFRA całš paletę produkowanych przez siebie zwojowych maszyn gazetowych z serii Colorliner, Uniliner, Uniliner ăSÓ, Universal i Community. Maszyna Colorliner oferuje wydajnoœć 85 tys. egz. /h, cyfrowy system nadawania farby i złamywak szczękowy w systemie 2:5:5. Uniliner to maszyna o nieco niższej prędkoœci (70 tys. egz./h) przeznaczona do drukowania gazet o mniejszym formacie. Uniliner ăSÓ to stosunkowo nowa wersja maszyny Uniliner oferowana w konfiguracji 4 x 1. Z kolei seria Universal składa się z kilku maszyn o pojedynczej szerokoœci i prędkoœci od 45 tys. do 70 tys. egz./h. Kolejny model Đ Community Đ to maszyna przeznaczona do drukowania gazet lokalnych i realizacji kontraktów z zewnštrz. Na całym œwiecie zainstalowano już ponad 35 tys. zespołów drukujšcych tej niezwykle wydajnej, trwałej i elastycznej w obsłudze maszyny. Firma Solna zaprezentuje na IFRA nowš maszynę D400 o konfiguracji 2H. Jest to konstrukcja wieżowa o pojedynczej szerokoœci i jednej płycie w obwodzie. Maszyna przeznaczona jest do drukowania gazet regionalnych i produkcji komercyjnej z wydajnoœciš 55 000 obr./h. Systemy ekspedycyjne i postpress Punktem ciężkoœci oferty firmy Ferag na tegorocznych targach IFRA będzie kwestia wkładkowania. Nowy moduł wkładkujšcy Feraga, który będzie promowany podczas wystawy, wielokrotnie zwiększa wydajnoœć rotacyjnej techniki insertowania. Jak zapewnia producent, urzšdzenie to zwiększa elastycznoœć zarówno wydawcy, jak i drukarni na stale rosnšcym rynku wkładek. Modułowa budowa systemu umożliwia zakup konfiguracji podstawowej i Đ w zależnoœci od zapotrzebowania Đ jego dalszš stopniowš rozbudowę. Nowy moduł wkładkujšcy współpracuje z systemem kompletujšcym MSD o wydajnoœci 45 000 egz./h, jak również z bębnem wkładkujšcym klasy ETR. Kolejnym urzšdzeniem, na które Ferag zwróci w czasie IFRA szczególnš uwagę, jest trzystopniowy pakiet serwisowy Domino dla użytkowników linii i urzšdzeń wyprodukowanych przez firmę. Firma MŸller Martini będzie informować o najnowszych rozwišzaniach technicznych w zakresie kompletnych linii i urzšdzeń w nowoczesnej zautomatyzowanej ekspedycji gazet i czasopism. Warto w tym miejscu nadmienić, że MŸller Martini nie tylko produkuje, dostarcza i serwisuje urzšdzenia do dalszej obróbki po druku i ekspedycji, ale również doradza i tworzy kompleksowe projekty dla drukarń gazetowych. Sitma Machinery, włoski producent maszyn pakujšcych, ekspedycyjnych i kompletnych linii ekspedycyjnych zaprezentuje na tegorocznej wystawie trzy maszyny. Sitma 936 to wydajna linia do wkładkowania gazet i czasopism wyposażona w 5 stacji wkładkujšcych oraz w układarkę krzyżowš. Jej wydajnoœć sięga 15 000 egz./h. Drugie z prezentowanych urzšdzeń to Sitma 9788 Đ współpracujšca z urzšdzeniem klejšcym programowana stacja do automatycznego umieszczania na wydawnictwach produktów reklamowych (płyt CD, próbek, gadżetów) o wydajnoœci 12 000 produktów/h. Trzecia propozycja włoskiej firmy to Sitma GM-1 Đ niezależne stanowisko do złamywania gazet o wydajnoœci do 12 000 egz./h. Opracowanie na podstawie materiałów dostawców: Andrzej Oleksiak, Sławomir Sokołowski