Inauguracja programu Biblionet
6 gru 2016 14:42

6 grudnia ub.r. w siedzibie Komitetu Badań Naukowych w Warszawie zorganizowano konferencję prasowš z okazji inauguracji programu Biblionet Đ autorskiego projektu Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga. W konferencji uczestniczyli: Michał Kleiber Đ minister nauki, przewodniczšcy KBN; Rafał Skšpski Đ wiceminister kultury; Jacek Kuœmierczyk Đ kanclerz PBKG; Bogusław Biszof Đ przedstawiciel TP SA oraz Wojciech Szewko Đ podsekretarz stanu w KBN. Na wstępie Jacek Kuœmierczyk krótko scharakteryzował działalnoœć Polskiego Bractwa Kawalerów Gutenberga ze szczególnym uwzględnieniem przedsięwzięcia pod nazwš Europeia Polska. Przypomnijmy, że jest to akcja łšczšca promocję idei zjednoczonej Europy z inicjatywami wspierajšcymi rozwój edukacji i czytelnictwa wœród najmłodszych; w jej ramach Bractwo dostarczyło tysišce ksišżek do bibliotek szkolnych i publicznych. Rezultatem kontaktów z bibliotekami jest projekt Biblionet. Zakłada on przekształcenie tradycyjnych bibliotek w kluby Biblionetu, tzw. 4K (kluby kształcenia, komunikacji i kultury). Oznacza to, że oprócz księgozbioru umożliwiałyby one chętnym w wydzielonej częœci klubowej bezpłatny dostęp do Internetu. Wyglšd, wyposażenie i funkcje powinny być zbliżone we wszystkich placówkach, aby korzystajšcy z nich biblionauci mogli się identyfikować nie tylko z funkcjš klubów, ale i z ich symbolami. Istotnym założeniem jest oparcie przedsięwzięcia na istniejšcej infrastrukturze (w Polsce działa ok. 9000 bibliotek publicznych i ok. 27 000 szkolnych) oraz aktywnym udziale władz samorzšdowych (zasada ăPomoc dla SamopomocyÓ). Podczas konferencji podkreœlano, że te samorzšdy, które zaangażujš większe œrodki, mogš również liczyć na większš pomoc. Partnerem strategicznym projektu została Telekomunikacja Polska SA, która będzie dostawcš Internetu. Bogusław Biszof powiedział, że pomimo znacznego ograniczenia œrodków na projekty sponsoringowe TP SA zdecydowała się wesprzeć Biblionet ze względu na jego znaczenie edukacyjne i społeczne. Projekt został objęty patronatem przez prezesa Rady Ministrów Leszka Millera, ministra nauki i przewodniczšcego KBN Michała Kleibera oraz ministra kultury Waldemara Dšbrowskiego. Profesor Kleiber uznał szeroki dostęp do Internetu za jedno z najważniejszych zadań do zrealizowania, zwłaszcza że Polska pozostaje pod tym względem daleko w tyle za krajami Europy Zachodniej i USA. Zadeklarował, że Komitet Badań Naukowych zaangażuje się w projekt z całš energiš, jednakże Đ jak podkreœlał Đ wiele zależy również od sponsorów. Minister Rafał Skšpski stwierdził, iż Biblionet stanowi realizację rzšdowej koncepcji informatyzacji kraju, a także programu wyborczego SLD. Jest również przykładem tego, że nowe media wspierajš tradycyjnš ksišżkę. Jego wdrożenie przyczyni się do powstrzymania degradacji bibliotek. W pierwszym etapie projektu przewiduje się zainstalowanie Biblionetu w 100 wybranych bibliotekach. Będzie to dla organizatorów rodzaj testu założeń realizacyjnych projektu, m.in. budżetu, potrzeb użytkowników, reakcji œrodowisk lokalnych. Zakończenie tego etapu przewiduje się z końcem I kwartału 2003 roku, najpóŸniej Đ do wakacji. Docelowo przewiduje się powstanie klubu Biblionetu w każdej gminie, czyli ok. 3000 oœrodków. Kanclerz PBKG Jacek Kuœmierczyk poinformował, że deklaracje zainteresowania projektem zgłosiło już ok. 1000 bibliotek. IZ