Informacja Nr 1-2/2001 Biura Polskiej Izby Druku z dnia 25.02.2001
6 gru 2016 14:41

W dn. 15.02. br. w Arturówku k. Łodzi odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Druku, na którym przedstawiono: informację o działaniach Rady Izby w 2000 r., sprawozdanie finansowe oraz protokół Komisji Rewizyjnej, a także plan działalnoœci Izby i preliminarz kosztów na 2001 r. W przeddzień Walnego Zgromadzenia odbyło się posiedzenie Sekcji Ksišżki PID, na którym dyskutowano o aktualnej sytuacji na rynku produkcji i czytelnictwa ksišżek oraz zamierzeniach, które należałoby podjšć w celu poprawy sytuacji finansowej drukarń. Po dyskusji nad przedstawionymi materiałami Đ zdominowanej konsekwencjami wprowadzenia 22% VAT na usługi poligraficzne Đ Walne Zgromadzenie przyjęło następujšce uchwały: 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalnoœci Rady Izby oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Druku za rok 2000. 2. Walne Zgromadzenie udziela pokwitowania Radzie Polskiej Izby Druku i Biuru Izby za działalnoœć w 2000 roku. 3. Przyjmuje się plan działalnoœci Polskiej Izby Druku na 2001 rok. 4. Przyjmuje się preliminarz kosztów działalnoœci PID na 2001 rok po dokonanej korekcie i jej zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie. 5. Ustala się zwołanie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego w lutym 2002 r. 6. Walne Zgromadzenie zobowišzuje Radę Polskiej Izby Druku do kontynuacji działań w celu przywrócenia stawki VAT ă0Ó na usługi poligraficzne, a w okresie obowišzywania obecnego przepisu do rozliczeń podatku VAT w okresie nie krótszym niż 90-dniowy. 7. Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Druku zobowišzuje Radę Polskiej Izby Druku do wystšpienia do władz i stosownych urzędów Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o zmianę w przepisach w celu wprowadzenia zakazu zaliczania w koszty i odliczania VAT do czasu zapłacenia przez nabywcę należnoœci za fakturę za dostarczony towar lub usługę i całkowitego zakazu tych czynnoœci, jeœli zapłata ta nie nastšpi w terminie 180 dni od wystawienia faktury. 8. Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Druku uznaje, że ustawa dotyczšca wprowadzenia VAT od usług polegajšcych na drukowaniu wydawnictw dziełowych i wydawnictw czasopism podjęta została z naruszeniem podstawowej zasady współżycia gospodarczego. W częœci szkoleniowej: a) dr Daniel Stos wygłosił referat nt. ăRyzyko finansowe w działalnoœci gospodarczejÓ, b) dr Jerzy Hoppe przedstawił obszernš informację dotyczšcš dyrektyw i norm obowišzujšcych w branży poligraficznej Unii Europejskiej, a także zaprezentował zawartoœć przygotowywanej do publikacji w języku polskim ksišżki wydanej przez Intergraf, której treœciš sš technologie poligraficzne preferowane pod względem zgodnoœci z wymaganiami norm unijnych. Ksišżka ta przygotowywana jest do wydania w I kwartale br. i powinna wzbudzić szerokie zainteresowanie wszystkich osób i jednostek działajšcych w branży poligraficznej. *** W zwišzku z nieuwzględnieniem opinii Polskiej Izby Druku o pozostawienie 0% stawki VAT na usługi poligraficzne w Ustawie z dnia 17 listopada 2000 r. (Dz. U. Nr 105) podjęto następujšce interwencje (o działaniach podjętych w styczniu przez PID pisaliœmy w zeszycie nr 2/2001 Đ red.). W dniu 12 lutego br. Polska Izba Druku wystšpiła z pismem do Ministerstwa Finansów, w którym: ă... Uwzględniajšc treœć rozmowy przedstawicieli Ministerstwa Finansów i Polskiej Izby Druku przeprowadzonej w dn. 9 lutego br., a w szczególnoœci potrzebę pilnego Đ doraŸnego działania dla poprawy warunków funkcjonowania krajowego przemysłu poligraficznego wnosimy o uzupełnienie ¤6 ustęp 1 Rozporzšdzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 109 poz. 1245 ze zmianami) dodajšc pkt 12. w brzmieniu: 12) otrzymania w całoœci zapłaty z tytułu usług polegajšcych na druko-waniu wydawnictw dziełowych (SWW 2712) i wydawnictw prasowych (SWW 2711) Đ nie póŸniej jednak niż 90. dnia od wykonania usługi. Polska Izba Druku podtrzymuje swoje stanowisko, że docelowym rozwišzaniem jest pilna nowelizacja ustawy, by ăusługi polegajšce na drukowaniu wydawnictw dziełowych i wydawnictw prasowychÓ objęte były do 31 grudnia 2003 r. 0% stawkš VAT. Z uwagi na bardzo trudnš Đ a dla wielu drukarń kryzysowš Đ sytuację finansowš spowodowanš obowišzujšcymi od 1 stycznia br. regulacjami podatkowymi prosimy o pilne zrealizowanie naszej proœby dot. zmian ww. Rozporzšdzenia Ministra Finansów...Ó W chwili obecnej oczekujemy na odpowiedŸ Ministerstwa Finansów. Dyrektor Biura Polskiej Izby Druku Zdzisław Adamski

error: Kopiowanie zabronione!
cript>