Informacja nr 3-5/2001 biura Polskiej Izby Druku z dnia 31.05.2001
6 gru 2016 14:42

Polska Izba Druku kontynuowała usilne starania o zmianę ustawodawstwa powodujšcego bardzo negatywne skutki z tytułu wprowadzenia 22% VAT na wszystkie usługi poligraficzne. W tej sprawie prowadzone były działania w dwóch kierunkach: 1. Dla pilnego Đ doraŸnego łagodzenia skutków wprowadzenia 22% VAT na usługi poligraficzne wystšpiono w dn. 12.02.2001 do Ministerstwa Finansów o wydłużenie terminu powstawania obowišzku odprowadzania VAT za te usługi do 90 dni. Po wielokrotnych monitach uzyskano realizację tego postulatu w formie Rozporzšdzenia Ministra Finansów z dn. 7 maja 2001 r. zmieniajšcego rozporzšdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym Đ Dziennik Ustaw Nr 50 poz. 521, która obowišzuje od 6 czerwca 2001 r. 2. Trwajš prace nad nowelizacjš ustawy przywracajšcej 0% VAT na usługi poligraficzne polegajšce na drukowaniu wydawnictw dziełowych oraz czasopism specjalistycznych. Projekt ustawy został już przyjęty na posiedzeniu Sejmu RP w dn. 8-9 maja br. i skierowany do Senatu RP. Jednoczeœnie w dn. 10.04.2001 odbyło się kolejne posiedzenie Sejmowej Komisji Kultury i Œrodków Przekazu z udziałem przedstawicieli Izb Druku, Ksišżki i Wydawców Prasy, na którym przyjęto dalej rozwiniętš inicjatywę ustawodawczš, w której m.in.: ă... Do 31 grudnia 2003 r. stawkę 0% VAT stosuje się do: 1) sprzedaży w kraju wydawnictw prasowych (SWW 2711) i wydawnictw dziełowych (SWW 2712) oznaczonych symbolami ISSN i ISBN. 2) usług polegajšcych na drukowaniu tych wydawnictw...Ó Oczekujemy rozpatrzenia tej ustawy przez Sejm RP. * * * W dniach 25-26 kwietnia 2001 r. odbyła się w Poznaniu konferencja poligraficzna ăPoligrafia na progu nowego stuleciaÓ. Organizatorem konferencji była Polska Izba Druku oraz Międzynarodowe Targi Poznańskie przy udziale Centralnego Oœrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego i Instytutu Poligrafii Politechniki Warszawskiej. Na konferencji wygłoszono ogółem 18 referatów autorskich i prezentacji firmowych dotyczšcych zarówno problematyki funkcjonowania przemysłu poligraficznego w Unii Europejskiej, zaleceń, norm i dyrektyw w zakresie ochrony œrodowiska, jak również technik i technologii procesów przygotowawczych, druku (w tym druku cyfrowego) oraz procesów wykończeniowych. Materiały konferencyjne w formie broszury rozprowadzane były w czasie konferencji, sš również do nabycia w cenie 50 zł za egzemplarz po zgłoszeniu zapotrzebowania w Biurze Polskiej Izby Druku. * * * W czasie trwania międzynarodowych targów POLIGRAFIA 2001 w dn. 25 kwietnia br. ogłoszone zostały wyniki III edycji konkursu ăZłoty GryfÓ na najlepszy pod względem poligraficznego wykonania wyrób poligraficzny w 4 kategoriach (o ăZłotym GryfieÓ pisaliœmy w nrze 5/2001 Poligrafiki Đ red.). * * * W poczet członków Polskiej Izby Druku przyjęto: Ľ Przeds. Wydawniczo-Poligraficzne GRYF, 06-400 Ciechanów, ul. Sienkiewicza 51. Dyrektor Biura Polskiej Izby Druku Zdzisław Adamski