Informacja Nr 6/2001 Biura Polskiej Izby Druku
6 gru 2016 14:42

Od 6 czerwca 2001 r. obowišzuje Rozporzšdzenie Ministra Finansów z dn. 7 maja 2001 r. zmieniajšce rozporzšdzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 50 z dn. 22 maja 2001 r.), które w swej treœci wzbudziło wiele niejasnoœci dotyczšcych praktycznego wykorzystania wydłużenia terminu powstawania obowišzku odprowadzania VAT za usługi poligraficzne do 90 dni. O wyjaœnienie tych wštpliwoœci prezes Polskiej Izby Druku Adam Grzelak wystšpił Đ pismem w dn. 08.06.2001 do Sekretarza Stanu Ministerstwa Finansów Jana Rudowskiego. Jednoczeœnie Polska Izba Druku zwróciła się do Spółki Doradztwa Podatkowego Ernst&Young z proœbš o opracowanie instrukcji dotyczšcej dokumentowania obrotu z tytułu sprzedaży usług poligraficznych zgodnie z ustawš o rachunkowoœci, zasadami rozliczania podatku dochodowego oraz zmienionym Rozporzšdzeniem Ministra Finansów. *** W dniu 9 czerwca br. odbyło się Walne Zgromadzenie Krajowej Izby Gospodarczej, na którym m. in. przedstawiono sprawozdanie z działalnoœci Rady KIG za okres 1997-2001 oraz dokonano wyboru organów KIG nowej kadencji. Przewodniczšcym Rady KIG został Kazimierz Pazgan, prezesem KIG Đ Andrzej Arendarski. Do Rady KIG z ramienia Polskiej Izby Druku wybrano Andrzeja Maciejewskiego. Walne Zgromadzenie KIG przyjęło ăDeklarację programowšÓ oraz uchwaliło ăStrategię działania Krajowej Izby Gospodarczej na lata 2001-05Ó. *** Wydane zostało Rozporzšdzenie Ministra Gospodarki z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polskš Agencję Rozwoju Przedsiębiorczoœci (Dz.U. Nr 57 z dn. 9.06.2001 r. poz. 598). Dla przedsiębiorców przewidziano trzy rodzaje dotacji: 1) szkoleniowš (dla małych przedsiębiorców), 2) na sfinansowanie częœci kosztów uzyskania certyfikatu z zakresu systemu zarzšdzania jakoœciš, œrodowiskiem lub bezpieczeństwem pracy (dla małych i œrednich przedsiębiorców), 3) na sfinansowanie częœci kosztów usług doradczych zwišzanych z dopuszczeniem akcji emitowanych przez przedsiębiorcę na giełdę (dla małych i œrednich przedsiębiorców). Dotacja szkoleniowa może być udzielona na uczestniczenie w szkoleniach z zakresu: przepisów prawa, technik informatycznych, marketingu i finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. Za uczestnictwo w szkoleniu uważa się także odpłatne studia podyplomowe. (...) Zgłoszenia przyjmowane będš w wojewódzkich Punktach Refundacji Szkoleń Đ informacja na stronie internetowej: www.par.gov.pl Dotacja na uzyskanie certyfikatu dotyczy kosztów usług doradczych i szkoleniowych w zakresie projektowania i wdrażania potwierdzonych certyfikatem systemów zarzšdzania oraz audytu certyfikacyjnego. (...) Ubiegajšcy się o poszczególne dotacje muszš wystšpić do Agencji ze stosownym wnioskiem i dostarczyć dokumenty œwiadczšce o spełnieniu warunków pozwalajšcych na jej udzielenie. Zgłoszenia przyjmowane będš pod adresem: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci, 02-017 Warszawa, Al. Jerozolimskie 125/127, tel. 699 70 44, fax 699 70 46 (56), e-mail: biuro@parp.gov.pl, http://www.parp.gov.pl *** Z członkostwa w Polskiej Izbie Druku rezygnację złożyła Warszawska Fabryka Farb Graficznych SA. Dyrektor Biura Polskiej Izby Druku Zdzisław Adamski

error: Kopiowanie zabronione!
cript>