Inkjet przyszłoœciš druku wielkoformatowego
6 gru 2016 14:41

Druk cyfrowy odbiera coraz większš częœć rynku technologiom konwencjonalnym. Do roku 2003 zużycie mediów do drukowania cyfrowego wzroœnie o 50%. W zakresie druku wielkoformatowego najlepsze perspektywy rysujš się przed technologiš inkjetowš. Takie prognozy przedstawili analitycy firmy Avery Dennison, jednego z największych producentów materiałów samoprzylepnych, m.in. do drukowania cyfrowego. Już w tej chwili druk cyfrowy œmiało wkracza na rynki zdominowane do niedawna przez techniki analogowe. Częœć zleceń drukowanych na klasycznych maszynach offsetowych przejęły szybkie cyfrowe maszyny małoformatowe produkowane przez takie firmy, jak Agfa, Indigo, Xeikon czy Xerox. Z kolei sitodrukarze doœć boleœnie odczuli pojawienie się wielkoformatowych maszyn cyfrowych w rodzaju Nur Fresco czy Scitex Idanit. Urzšdzenia cyfrowe, przede wszystkim inkjetowe (np. Encad, Colorspan) coraz częœciej znajdujš zastosowanie w agencjach i studiach fotograficznych. Z kolei w sektorze wycinania liter i znaków furorę robiš plotery tnšce. W 2000 roku rynek druków wykonywanych z wykorzystaniem technologii cyfrowej oszacowano na 1300 mld USD. Zasadniczo druk cyfrowy można podzielić na dwa segmenty Đ mało- i wielkoformatowy. W tym drugim dominujšcš rolę odgrywajš dziœ cztery techniki: thermal transfer, druk elektrostatyczny, inkjet termiczny i inkjet piezoelektryczny. Dwie ostatnie stanowiš w tej chwili 80% całego rynku druków wielkoformatowych. Rysunek zamieszczony obok pokazuje, jak wyglšda podział maszyn opartych na technologii inkjetowej przy uwzględnieniu szybkoœci drukowania i liczby zainstalowanych na całym œwiecie urzšdzeń. Najkrócej charakteryzujšc, inkjet wielkoformatowy jest cyfrowš technikš drukowania z zastosowaniem farb wodnych lub rozpuszczalnikowych, gdzie specjalne podłoże zadrukowywane jest za pomocš głowic termicznych lub piezoelektrycznych. Typowa szerokoœć maszyny inkjetowej mieœci się w zakresie 91-152 cm. Jak wynika z zaprezentowanego rysunku, najwolniejsze z drukarek wielkoformatowych pozwalajš jednoczeœnie na uzyskanie największej rozdzielczoœci, a co za tym idzie Đ najwyższej jakoœci, znajdujšc zastosowanie w takich dziedzinach, jak fotografia czy systemy odbitek próbnych. Zdaniem analityków Avery Dennison na szybki rozwój rynku druku inkjetowego wpływ będzie miało kilka czynników. Po pierwsze nadal będš obniżane ceny maszyn. Po drugie producenci wcišż wprowadzajš na rynek coraz szybsze urzšdzenia, nie tracšc przy tym na jakoœci druku. Kolejny czynnik to dostosowanie podłoży drukowych do wyspecjalizowanych potrzeb maszyn drukujšcych, co również ma zapewnić wyższš prędkoœć drukowania. Jednym z kluczowych zagadnień jest też czas schnięcia, który będzie coraz krótszy. Wszystko to ma spowodować, iż fragmentacji ulegnie rynek materiałów do drukowania cyfrowego. Wytworzš się specyficzne nisze rynkowe, media zostanš dostosowane do poszczególnych rodzajów drukarek i konkretnych zastosowań. Wszystko to wpłynie na wzrost całego rynku druków wielkoformatowych wykonywanych na urzšdzeniach inkjetowych. Ciekawie prezentujš się też prognozy dotyczšce zmian w strukturze odbiorców materiałów (a więc i maszyn) inkjetowych. Na konwencji SGR w czerwcu 1999 roku przedstawiono rezultaty badań, z których wynika, iż w 2002 roku 95% cyfrowych drukarń, 20% zakładów oferujšcych tzw. szybki druk i 15% zakładów sitodrukowych będzie stosowało wielkoformatowe maszyny inkjetowe. Wzrost w poszczególnych segmentach rynku ilustruje powyższa tabela. Najczęœciej stosowanymi podłożami w wielkoformatowym druku inkjetowym sš obecnie papiery fotograficzne, podłoża powlekane i tworzywa sztuczne (folia, winyl i inne). Podobnie sytuacja będzie wyglšdała za dwa lata, z tym że iloœć zużywanych mediów znacznie wzroœnie (o ok. 50% w stosunku do roku 2000). Najczęstsze zastosowania wielkoformatowego druku cyfrowego to: grafika na pojazdach, znaki odblaskowe, displeje, reklama wewnętrzna, bannery, grafika okienna i frontowa (sklepy) oraz grafika podłogowa. Zdaniem analityków Avery Dennison wszystkie przytoczone powyżej dane i prognozy wskazujš jednoznacznie, iż jedynš technologiš cyfrowš stosowanš w druku wielkoformatowym, która będzie zwiększać swoje udziały w rynku, jest technologia inkjetowa. Tak w przypadku druku elektrostatycznego, jak i thermal transfer oczekuje się spadku znaczenia obu technologii i zmniejszenia udziałów w rynku. SS