Inowrocław 2002
6 gru 2016 14:42

W dniach 5-7 czerwca w Inowrocławiu odbywała się Ogólnopolska Konferencja Poligrafów pod tytułem ăPolski przemysł poligraficzny w perspektywie przystšpienia do Unii Europejskiej". Jej organizatorami byli: Sekcja Poligrafów SIMP (której przewodniczšcy Kazimierz Stępniewski był inicjatorem konferencji), Polska Izba Druku, Urzšd Miasta Inowrocławia, NOT w Inowrocławiu, zaœ główny ciężar organizacyjny konferencji i imprez towarzyszšcych przypadł Zakładowi Poligraficzno-Wydawniczemu Pozkal. Konferencja, która odbyła się w goœcinnym uzdrowiskowym Inowrocławiu, była dużym sukcesem i została bardzo wysoko oceniona przez uczestników zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Z pewnoœciš inowrocławskie spotkanie było najważniejszym tego rodzaju wydarzeniem w naszej branży w 2002 roku. Na wiele ciepłych słów zasłużył ădobry duchÓ i współgospodarz spotkania Tadeusz Chęsy, właœciciel ZPW Pozkal. Bez jego zaangażowania, które œmiało można porównać do roli, jakš odegrał Janusz Cymanek przy organizacji Kongresu Poligrafów Polskich we Wrocławiu, impreza ta z pewnoœciš wyglšdałaby inaczej. Otwarcia konferencji dokonał Jerzy Hoppe Đ prezes Polskiej Izby Druku, na wstępie odczytano też list wicepremiera Marka Pola do uczestników. Warto nadmienić, że minister Pol objšł honorowy patronat nad konferencjš. W konferencji wzięło udział ponad 200 osób, zaœ w charakterze referentów wystšpili przedstawiciele m.in.: Ministerstwa Gospodarki, Instytutu Europejskiego, Politechniki Łódzkiej i Warszawskiej, Uniwersytetu w Wuppertalu, COBRPP, Polskiej Izby Druku oraz firm wspierajšcych. Warto w tym miejscu dodać, że sponsorami konferencji byli m.in.: Bracia Henn, International Paper-Kwidzyn i Pozkal (sponsorzy główni) oraz Europapier, Grafikus, OcŽ Poland, Międzynarodowe Targi Poznańskie, PWPW, Bšttcher Polska, BRE Leasing, Michael Huber Polska i Wolff Trading. Wœród partnerów medialnych nie zabrakło rzecz jasna Poligrafiki. Przeważajšca częœć wystšpień dotyczyła dostosowania polskich przepisów i polskiego prawa do dyrektyw Unii Europejskiej oraz możliwoœci korzystania z akcesyjnych funduszy europejskich i funduszy przeznaczonych przez rzšd polski na rozwój małych i œrednich przedsiębiorstw, a także na rozwój eksportu. Referenci z Ministerstwa Gospodarki i Instytutu Europejskiego podkreœlali, że szanse pomocy nie sš wykorzystywane przez polskie przedsiębiorstwa Đ występuje nagminny brak konsolidacji i wspólnych przedsięwzięć w celu pozyskiwania tych œrodków. le pojęta konkurencja dzieli firmy w branżach. Można było też odnieœć wrażenie, że niektórzy uczestnicy konferencji nie doceniajš obowišzujšcych w Polsce przepisów o ochronie œrodowiska i opłatach dotyczšcych wtórnego obiegu i recyclingu (w tym miejscu odsyłamy naszych czytelników do Poligrafiki nr 3/2002, w której zamieœciliœmy wywiad z dyrektorem Departamentu Polityki Ekologicznej Ministerstwa Œrodowiska) lub bagatelizujš je. Niestety, wiedza na temat ochrony œrodowiska jest w Polsce znikoma! Prelegenci podkreœlali również, że duże znaczenie dla gospodarki majš małe i œrednie przedsiębiorstwa, dlatego też rzšd polski przygotował szereg nowych ustaw zmierzajšcych do usunięcia przepisów utrudniajšcych ich działalnoœć, m.in. w ordynacji podatkowej. Duże zainteresowanie uczestników wzbudziły m.in.: wystšpienie prof. Hartmanna Liebetrutha z Uniwersytetu w Wuppertalu pt. ăEuropejski przemysł poligraficzny po przystšpieniu nowych członków do Unii EuropejskiejÓ oraz referat wygłoszony przez prezesa Heidelberg Polska Krzysztofa Pindrala pt. ăPrognozy dotyczšce zmian zachodzšcych w œwiatowym przemyœle poligraficznym do 2007 rokuÓ. To drugie wystšpienie przygotowano na podstawie opracowania Intergrafu (szersze omówienie obu wystšpień zamieœcimy w najbliższym czasie). Nie zabrakło na konferencji takich tematów, jak: prawo pracy, standardy normalizacyjne, informacje Polskiej Izby Druku o stanie polskiej poligrafii, instytucje poręczeń kredytowych oraz tematów techniczno-technologicznych. Własny blok przygotowała firma Bracia Henn. Swego rodzaju sensacjš było wspólne oœwiadczenie członka zarzšdu Braci Henn Grzegorza Zalewskiego i prezesa OcŽ Poland Marka Kozłowskiego (obaj na zdjęciu) o nawišzaniu współpracy między obiema firmami w zakresie marketingu oraz dystrybucji cyfrowych maszyn drukujšcych. Kilka dni póŸniej w Warszawie odbyło się spotkanie prasowe poœwięcone temu tematowi.