International Paper-Kwidzyn laureatem Nagrody Ekologicznej ăPoznaj ŒwiatÓ
6 gru 2016 14:42

15 paŸdziernika w Wielkiej Sali Balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się uroczystoœć wręczenia nagród przyznanych przez magazyn ăPoznaj ŒwiatÓ firmom i instytucjom, które w sposób szczególny zaznaczyły swojš obecnoœć na rynku turystycznym i ekologicznym w ostatnim roku. ăPoznaj ŒwiatÓ to czasopismo poœwięcone głównie podróżom i przyrodzie, które ukazuje się od 1948 roku. Nagrody w dziedzinie turystyki przyznaje już od jakiegoœ czasu, natomiast po raz pierwszy w bieżšcym roku postanowiło przyznać nagrody ekologiczne firmom, które szczególnie troszczš się o œrodowisko naturalne. Kapituła Nagrody Ekologicznej, złożona z członków Rady Ochrony Œrodowiska oraz kolegium redakcyjnego ăPoznaj ŒwiatÓ, wyróżniła m.in. firmę International Paper-Kwidzyn SA za produkcję przyjaznš œrodowisku. W uzasadnieniu nagrody dla IP-Kwidzyn podkreœlano, że wzrostowi produkcji celulozy i papieru w zakładzie towarzyszy od wielu lat spadek wskaŸników zużycia wody i emisji wszelkich zanieczyszczeń. Inne działania proekologiczne to: zrezygnowanie ze stosowania chloru w procesie bielenia celulozy, nowa instalacja do przechwytywania i spalania gazów złowonnych, ograniczenie emisji tlenków azotu, a także produkcja papieru gazetowego i tektur z makulatury. Jednoczeœnie cała miejska sieć grzewcza Kwidzyna jest zasilana z nowoczesnej elektrociepłowni zakładowej, dzięki czemu w mieœcie zlikwidowano wszystkie przestarzałe kotłownie osiedlowe i lokalne. Œcieki komunalne z całego miasta trafiajš natomiast do zakładowej oczyczczalni mechanicznej i biologicznej, nie zatruwajšc miejscowej rzeki. Przypomnijmy również, że IP-Kwidzyn jest posiadaczem certyfikatów ISO 9002, 14001 i 18001, z których ISO 14001 dotyczy zarzšdzania œrodowiskiem. Laureaci Nagrody Ekologicznej otrzymali statuetki z symbolicznym parasolem rozpostartym nad kulš ziemskš, na którym wygrawerowane jest logo nagrodzonej firmy; na kuli ziemskiej znajduje się logo ăPoznaj ŒwiatÓ. Firmy-laureatki majš również prawo do promowania siebie i swoich produktów do końca 2003 roku przez używanie loga ăPoznaj ŒwiatÓ. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>