:Jachranka 2003IV Ogólnopolska Konferencja Użytkowników Systemu :Apogee
6 gru 2016 14:43

Już po raz czwarty Agfa zorganizowała dla użytkowników systemu :Apogee konferencję, podczas której zaproszeni goœcie mogli nie tylko usłyszeć o nowoœciach w ofercie firmy, ale również, co podkreœlało wielu z nich, spotkanie było możliwoœciš wymiany doœwiadczeń i podzielenia się występujšcymi w drukarniach problemami. Tym razem spotkanie zorganizowano, podobnie jak w roku ubiegłym, w Centrum Kongresowym Warszawianka w Jachrance (dwa poprzednie spotkania odbywały się w Konstancinie). Rozpoczšł je Stefan Piotrowski, dyrektor działu systemów graficznych firmy Agfa Sp. z o.o. witajšc wszystkich goœci oraz przedstawiajšc swoich pracowników (m.in. nowego szefa działu handlowego Đ Bogdana Decowskiego). Następnie Jacek Hamerliński omówił nowoœci Agfy. Rozpoczšł od działu proofingu, gdzie nowoœciš sš m.in. :Sherpa 44 oraz system proofingowy :Apogee Proofer RIP 2.2. Jeœli chodzi o systemy gazetowe, to nowoœciami sš naœwietlarki dla systemów gazetowych :Polaris XE oraz :Advantage 3850 DL, system kontroli produkcji :Arkitex oraz system automatycznej kontroli jakoœci płyt offsetowych :Afirma i nowy raster :Sublima umożliwiajšcy stosowanie rastrów o dużych częstotliwoœciach bez dodatkowych nakładów pracy (tym razem po raz pierwszy będšcy ofertš dla klientów z rynku akcydensów i dziełowego). Prelegent omówił również szereg nowoœci, jeœli chodzi o materiały eksploatacyjne oraz w dziale wielkiego formatu, m.in. :Onyx 6.0 oraz (na co czekało wielu klientów) urzšdzenie :Grand Sherpa Universal umożliwiajšce drukowanie atramentami solwentowymi. Zapowiedział też nowš półformatowš naœwietlarkę do płyt termoczułych, która znajdzie się w ofercie Agfy już w styczniu przyszłego roku. Głównym celem spotkania było jednak omówienie nowego systemu :Apogee X. Goœciem specjalnym konferencji w Jachrance, a jednoczeœnie prelegentem prezentacji dotyczšcej nowego systemu był Luc Bruyneel, Pre-sales engineer Agfa Europe. Mówišc o systemie :Apogee X podkreœlał jego otwartš architekturę zapewniajšcš płynnš integrację z istniejšcym już sprzętem i oprogramowaniem w zakresie projektowania, przygotowania do druku, drukowania i wykańczania introligatorskiego. System wykorzystuje najnowsze technologie i standardy procesu produkcyjnego Đ w tym PDF i wchodzšcy na rynek format JDF (Job Definition Format). Umożliwia studiom prepress, drukarniom akcydensowym i opakowaniowym wykonywanie prac w czasie zdecydowanie krótszym, podnoszšc tym samym opłacalnoœć produkcji. :ApogeeX zawiera szeroki zakres zaawansowanych, ale prostych w użyciu funkcji w jednym programie użytkowym: zarzšdzanie pracami, nowoczesne cyfrowe karty pracy, zalewkowanie w formacie PDF, poszerzonš możliwoœć łšczenia z innymi systemami i urzšdzeniami, opartš na Internecie autoryzację stron i montaży arkuszowych. Następnš częœciš spotkania była demonstracja systemu. Jego możliwoœci prezentowali Maciej Baur (Agfa Sp. z o.o.) i wspomniany już Luc Bruyneel. W kolejnym dniu konferencji uczestnicy spotkania otrzymali następnš porcję informacji na temat Agfa Finance (Andrzej Chšdzyński) oraz nowej technologii rastrowania :Sublima (Luc Bruyneel). Co na to użytkownicy? Ostatniš częœciš konferencji były praktyczne porady, jakich udzielali uczestnikom Krzysztof Sadziński i Maciej Baur (Agfa Sp. z o.o.). Jak twierdzili użytkownicy systemu: Apogee, tych nigdy za wiele, mimo iż generalnie wszyscy wyrażali bardzo pozytywne opinie na jego temat. Igor Sołtysiak z drukarni Witoplast z Rudna niedaleko Warszawy podkreœlał fakt, że system zapewnia stabilnš pracę, pozwala na dużš przewidywalnoœć i elastycznoœć, również jest bardzo przyjazny dla użytkownika. W Pabianickich Zakładach Graficznych SA nowoczesne technologie, w tym system :Apogee były wynikiem obecnej sytuacji na rynku. Malejšce nakłady Đ mówił prezes zarzšdu Henryk Hochman Đ potrzeba wykonywania relatywnie dużej iloœci płyt, duża zmiennoœć zleceń, a przede wszystkim oszczędnoœć czasu zmuszały nas do tego, by inwestować w nowe technologie, a tym samym wyprzedzać konkurencję. System zdecydowanie poprawia jakoœć i skraca czas produkcji, co jest niezmiernie ważne dla naszych klientów, tj. przede wszystkim wydawców. Maciej Bielaczyk z drukarni Eurodruk Polska Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym, gdzie zainstalowany jest kompletny system: Apogee podkreœlał fakt, że umożliwia on pracę w sposób szybki, łatwy i bardzo przyjazny dla użytkownika, nawet osobom, które wczeœniej nie pracowały z komputerem. System: Apogee zdecydowanie przyspieszył pracę w drukarni. Kompletne przygotowanie oœmiu płyt Đ mówi mój rozmówca Đ zajmuje nam 3-4 godziny, podczas kiedy w poprzednim systemie analogowym potrzebowaliœmy na to 8-10 godzin. Obecnie (tu odpukujemy, żeby się nie zdarzyło) Maciej Bielaczyk pełnišcy funkcję kierownika studia prepress nie wyobraża sobie już innej organizacji pracy, choć, jak twierdzi, przekonanie klientów do takiego systemu nie zawsze jest łatwe. Podobnš opinię wyrażał Tomasz Mitura, kierownik działu prepress z drukarni Edica SA z Poznania, w której system :Apogee pracuje już około 3 lat. Nie wyobrażamy sobie Đ mówi Đ osišgnięcia takiej mobilnoœci, jakš mamy obecnie przy naszym rodzaju działalnoœci, gdybyœmy nie mieli tego systemu. Wszyscy panowie podkreœlali również znakomitš współpracę z Agfš, co zdecydowanie ułatwia im pracę. Spotkanie w Jachrance było okazjš nie tylko do zdobycia wiedzy, ale również do sympatycznej zabawy. Agfa przygotowała bowiem pierwszego dnia konferencji dla wszystkich uczestników wieczór pełen atrakcji. MD