Jak i gdzie inwestować w nowe maszyny?
6 gru 2016 14:43

W kolejnym artykule specjalistycznym przygotowanym na zlecenie organizatorów targów drupa 2004 prof. Edgar Dšrsam pisze o najnowszych osišgnięciach w dziedzinie produkcji maszyn drukujšcych. Przyjrzyjmy się przewidywanym trendom rozwoju w dziedzinie produkcji maszyn drukujšcych na kilka miesięcy przed targami drupa. Jakich udoskonaleń i innowacji można spodziewać się na drupie? Które z nich będš miały znaczenie dla poszczególnych drukarń? OdpowiedŸ na te pytania w sposób jasny i prosty jest tylko częœciowo możliwa. Aby tego dokonać, przeanalizujemy najpierw obecne oczekiwania i potrzeby rynku, a następnie na tej podstawie spróbujemy sformułować wnioski. Koncerny poligraficzne Duże międzynarodowe koncerny i korporacje poligraficzne zazwyczaj majš swoje zakłady w kilku krajach. Posiadajš wysoko wykwalifikowanš kadrę technicznš, centralny dział zakupów oraz centralny system kontroli na szczeblu korporacyjnym. Ponadkrajowe zestawienia kosztów i wyników operacyjnych sš standardem. Nowe zakupy maszyn drukujšcych postrzegane sš jako wydatki umotywowane, które następnie wykorzystuje się w strategii inwestycyjnej koncernu. W przypadku nowych inwestycji firmy często starajš się wejœć w posiadanie technologii do tej pory niedostępnej. W przypadku maszyn zwojowych na rynku oferowane sš maszyny coraz szybsze i zadrukowujšce coraz szersze wstęgi papieru. Jako najœwieższy przykład można tu wymienić Lithomana firmy MAN Roland z jego 72 stronami. W porównaniu z maszynami 16-stronicowymi, które nadal sprzedajš się najlepiej, wydajnoœć nowego Lithomana jest ponadczterokrotnie wyższa przy niemal takich samych stałych kosztach obsługi. Trudno na pierwszy rzut oka dopatrzyć się tego typu przełomowej technologii w maszynach arkuszowych. W takim wypadku istniejš dwie możliwoœci. Pierwsza opcja to wymiana całego parku maszynowego na mniejszy o 30-50%, ale oferujšcy prawie takš samš wydajnoœć. Jest to jednak możliwe tylko wtedy, gdy profil obecnej produkcji w bardzo dużym stopniu dostosowany jest do aktualnego parku maszynowego. Obecnie w prawie każdym zakładzie poligraficznym można znaleŸć maszyny o niskim stopniu wykorzystania, które stanowiš rezerwę. Jednakże tych maszyn nie można się pozbyć przy inwestowaniu w nowe. I tutaj rozważyć należy bardzo ważnš kwestię: współpracę strategicznš polegajšcš na wymianie usług w okresach wysokiego obłożenia zamówieniami. Druga możliwoœć zakłada przejœcie na większy format, np. z formatu B1 na format B0 lub z formatu B0 na format 130 x 185 cm. Na targach drupa 2004 zostanš zaprezentowane komercyjne wersje maszyn MAN Roland R900 XXL i KBA Rapida 205. Tak jak w przypadku maszyn zwojowych, zmiana formatu w tym przypadku oznacza właœnie technologię przełomowš. Należy jednak rozważyć niezbędne w tym przypadku zmiany, które nastšpiš przy zakupie płyt drukowych oraz wynikajšcy z tego możliwy wpływ na logistykę materiałowš w działach obróbki końcowej. Istnieje jednak możliwoœć przecinania arkuszy w formacie 130 x 185 cm na wykładaniu maszyny drukujšcej za pomocš noża krojšcego wzdłuż. Dzięki temu takie arkusze mogš być włšczone w łańcuch logistyki istniejšcy dla formatu B0 bez dodatkowych nakładów. Warunki takiego działania to dobra jakoœć drukowania i wysoki stopień automatyzacji takich wielkoformatowych maszyn. Zakłady œredniej wielkoœci Œrednie zakłady poligraficzne majš od trzech do pięciu maszyn arkuszowych, z reguły w dwóch kategoriach formatowych z pewnymi możliwoœciami lakierowania i wykańczania. Zastosowanie prostej zasady ăpozbyć się dwóch starych maszyn i zainstalować jednš nowšÓ jest prawie niemożliwe ze względu na technicznie uzupełniajšce się konfiguracje i wyposażenie maszyn. Ogólnie rzecz bioršc, nowa maszyna będzie miała większe możliwoœci produkcyjne ănettoÓ. Na rynku charakteryzujšcym się nadmiernymi możliwoœciami produkcyjnymi oraz agresywnym pozbywaniem się wszelkiej konkurencji, dla nabywcy rozpoczyna się tutaj dylemat. Aby wykorzystać większe możliwoœci produkcyjne, musi on zapewnić sobie większe zamówienia i obniżyć dotychczasowš cenę za 1000 arkuszy. To z pewnoœciš negatywnie wpłynie na kalkulacje tyczšce się nowej inwestycji, czasami nawet stawiajšc jš pod znakiem zapytania. Gdy jednak zmusza do tego koniecznoœć, obowišzkowe staje się posiadanie maszyn, które przy podobnej wydajnoœci i o wiele niższym koszcie inwestycyjnym pozwoliłyby na obniżenie ceny za 1000 arkuszy. Niezależnie od tego trendy na rynku produkcji maszyn poligraficznych sš inne: maszyny stajš się coraz bardziej zautomatyzowane, a przez to bardziej skomplikowane i droższe. Alternatywnym i tak naprawdę jedynym wyjœciem dla œrednich drukarń pozostaje więc oferowanie klientom bardziej wartoœciowego produktu poprzez zastosowanie technologii uszlachetniania druku. Jest to możliwe dzięki łšczeniu druku offsetowego z podwójnym lakierowaniem, lakierowaniem UV, złoceniem itd. Uszlachetniony druk już dziœ może być produkowany na wielu maszynach zwojowych. W przypadku maszyn arkuszowych nadal istniejš w tym względzie duże zaległoœci. Obecnie im bardziej wyspecjalizowana jest drukarnia w sensie wyposażenia, tym większa wydaje się potrzeba rozważenia wyboru między zakupem maszyny arkuszowej i wšskowstęgowej. Oferujšc wysokš jakoœć drukowania, łatwoœć łšczenia różnych technik drukowania i wykańczania oraz możliwoœć stosowania technologii tulei (sleeves) dla cylindrów o różnych obwodach, maszyny wšskowstęgowe stały się poważnš alternatywš przy wykonywaniu niektórych zamówień. Maszyny z odwracaniem arkusza dostarczane przez japońskich producentów stanowiš obecnie alternatywę dla długich, oœmio-dwunastokolorowych maszyn wšskowstęgowych, przy materiałach o gruboœci do 0,2 mm. To współzawodnictwo między koncepcjami maszyn stanowi dodatkowy element w konkurencji między offsetem i fleksografiš. Małe drukarnie Ponad dwie trzecie wszystkich firm zatrudnia œrednio od trzech do pięciu pracowników i funkcjonuje jako interes rodzinny. Œrodki finansowe tych firm sš ograniczone. Charakteryzujš się one bardzo dużš elastycznoœciš oraz szerokim wachlarzem usług. Tu najczęœciej używane sš maszyny arkuszowe małego i najmniejszego formatu. Na tym rynku cena jest bardzo ważnym czynnikiem przy zakupie i niedrogie maszyny majš największe szanse na sukces. W małych firmach często występujš również maszyny w formacie B2. Na drupie nie należy spodziewać się znaczšcych nowoœci w tej klasie. Nowy lub ulepszony produkt przedstawi jeden z japońskich producentów. Dla niemieckich producentów kwestiš najważniejszš będzie poszerzenie możliwoœci i usprawnienie działania już istniejšcych maszyn. Dodatkowo ważnš rolę odgrywajš tu serwis i doradztwo. Na najkrótszych okresach przestoju zależy szczególnie małym firmom posiadajšcym jednš lub dwie maszyny. Częœci zamienne i serwisanci muszš być dostępni niemalże na zawołanie. Porady dotyczšce szczegółów technicznych urzšdzeń nie sš tu aż tak potrzebne. Większe znaczenie majš natomiast nowe aplikacje i możliwoœci finansowania. Ponadto kwestie workflow i prepress (np. odpowiedzi na pytanie: kiedy CtP ma sens?) muszš być ostatecznie rozstrzygnięte. Drukarnie gazetowe Temat rozwoju maszyn gazetowych i jego kierunków jest również fascynujšcy. Po tym, jak zaledwie wspomniano raczej niż przedyskutowano szczegóły techniczne, takie jak na przykład bezpoœredni napęd cylindrów, producenci podkreœlajš wagę tak popularnych haseł jak ăkoncepcje systemoweÓ, ăsieć międzyzakładowaÓ czy też rozwišzanie typu in-line. W ostatnich miesišcach sektor gazetowy rzeczywiœcie przeszedł poważne zmiany. W wyniku wielkiego spadku iloœci reklam koszty zaczęły być bardzo poważnie rozpatrywane, co przedtem rzadko miało miejsce. Na to nałożyły się jeszcze zmiany strukturalne. Roœnie liczba wydawnictw, które odłšczajš się od drukarń, a koszty stajš się bardziej przejrzyste. Duże zainteresowanie wzbudza obecnie bezwodna maszyna offsetowa KBA Cortina, której pilotowy egzemplarz pracuje już od kilku miesięcy. Ta obszernie opisywana maszyna posiada kilka innowacji technicznych, które majš doprowadzić do obniżenia poziomu strat w papierze. Przy porównywalnych kosztach inwestycyjnych oczekuje się redukcji kosztów osobowych o 25% i papieru o 5% w wyniku zastosowania KBA Cortina. Sektor gazetowy z chęciš skorzystałby z takich oszczędnoœci. Maszyna musi jednak jeszcze pozytywnie przejœć test praktyczny. Druk czterokolorowy postrzegany jest jako ogólny trend w drukowaniu gazet, szczególnie gdy liczba prac komercyjnych drukowanych dla pełniejszego wykorzystania możliwoœci maszyny stale roœnie. Jest to tym ważniejsze, że maszyna gazetowa pracuje œrednio około szeœciu godzin dziennie. Ponadto potrzebne będš bardziej elastyczne sekcje maszyn z wyższym poziomem automatyzacji przystosowane do różnych szerokoœci wstęgi i formatów. Obróbka druku musi również stać się bardziej elastyczna. Jeœli zostanš zainstalowane zespoły suszšce, to takie maszyny z powodzeniem będš mogły zaczšć konkurować z heatsetowymi maszynami do drukowania czasopism. Jak pokazujš już dostarczone maszyny, koncepcje te sš możliwe do wdrożenia i majš sens z punktu widzenia ekonomicznego. Uszlachetnianie druku Jak już wspomniano przy okazji omawiania zakładów œredniej wielkoœci, zakłady poligraficzne muszš się od siebie różnić ofertš dodatkowych usług, takich jak zarzšdzanie i obsługa danych; muszš też zwiększać wartoœć produktu drukowanego przez uszlachetnianie. Coraz częœciej pojawiajš się lakierowane okładki czasopism, a do sklepów wkraczajš produkty spożywcze w opakowaniach z uszlachetnieniem. Rozwój uszlachetniania druku będzie w najbliższej przyszłoœci utrzymywał szybkie tempo. Maszyny arkuszowe z jednostkami do lakierowania lub lakierowania podwójnego majš więc nadal przyszłoœć. Można spodziewać się usprawnień tych zespołów pod kštem skrócenia okresów przestoju i suszenia. Na drodze rozwoju w dziedzinie obróbki i uszlachetniania druku stojš jednak nie tylko ograniczenia w technologii maszyn. Czy drukarz nadal będzie w stanie poradzić sobie z tak olbrzymimi maszynami? Czy istnieje dla nich zbyt mało zastosowań? Czy sš one po prostu zbyt kosztowne? Pomimo wszelkich zahamowań, przyjdzie w końcu czas na zastosowanie folii metalizowanych. Pojawiš się one również w maszynach do drukowania ze zwoju. Krótsze przestoje Temat ten jest wręcz starożytny, pozostaje jednak jak najbardziej tematem na czasie. Pomimo wysokiego poziomu automatyzacji maszyny offsetowe nadal posiadajš spory potencjał. Warto porównać różnicę długoœci przestoju podczas zmiany offsetowej płyty drukowej i podczas zmiany matrycy fleksograficznej do lakierowania. Technologia nie powinna przesłaniać samych procesów. Maszyna gotowa do drukowania często musi czekać z powodu niedocišgnięć organizacyjnych: niewłaœciwe przygotowanie płyty czy zamówienie nieadekwatnej iloœci papieru mogš posłużyć tu za przykład. Drukowanie farbami UV W niektórych krajach zastosowanie farb UV uważa się już za oczywiste. Technologia ta jest sprawdzona, bezpieczna i powszechnie stosowana. To powinno być motywacjš dla wielu drukarzy, aby zaangażować się w technologię UV. Ważnym wymogiem wstępnym, poza odpowiednimi maszynami, jest tu przeszkolenie drukarzy. Producenci farb oczywiœcie będš mieli również ogromny wpływ na rozmiar udziału rynkowego farb UV. Przy (nadal) dwu-trzykrotnie wyższych kosztach w porównaniu z konwencjonalnymi farbami offsetowymi, cena nakładu musi automatycznie wzrosnšć. Podsumowanie Trendy rozwojowe tu opisane będš różnie oceniane przez poszczególnych drukarzy. Przyszłoroczna drupa będzie idealnym miejscem dla wszystkich zainteresowanych przyszłoœciš branży poligraficznej. Miejscem, gdzie będzie można zdobyć rozeznanie co do wszystkich nowych możliwoœci oferowanych przez rynek. Tłumaczenie: Karol Kowalski