Jak kupować maszynę cyfrowš
6 gru 2016 14:42

Druk cyfrowy może pomóc w poszerzeniu zakresu oferowanych usług i wejœciu w nowe obszary działalnoœci. Jednakże maszyna cyfrowa jest dużym wydatkiem inwestycyjnym niosšcym ryzyko wyższe niż druk konwencjonalny. Niezależnie od tego, czy zaczynamy drukować w pełni cyfrowo, czy dokupujemy dodatkowš maszynę do już istniejšcych, możliwe jest kontrolowanie ryzyka i maksymalizowanie zwrotu z wydatków inwestycyjnych. Warunkiem jest podjęcie kilku ważnych kroków przed podpisaniem umowy zakupu lub wynajmu. 1. Rozpocznij od solidnego planu biznesowego Niektórzy producenci maszyn cyfrowych oferujš pakiet poczštkowych zamówień na druk. Jest to tzw. szybki start. Inni Đ seminaria na temat uruchamiania nowej działalnoœci i zapewnienia portfela zamówień dla nowej maszyny. Jednakże te marketingowe narzędzia nie zastšpiš solidnego biznesplanu. Obecnie w przemyœle poligraficznym wykorzystanie cyfrowych maszyn drukujšcych wynosi tylko 25% ich aktualnej zdolnoœci produkcyjnej. Jednš z przyczyn tak niskiego wykorzystania jest znaczna rozbieżnoœć pomiędzy liczbš maszyn a iloœciš dobrych planów biznesowych sporzšdzonych przed ich nabyciem. Przemysł poligraficzny nie potrzebuje więcej stojšcych maszyn. Dobry plan biznesowy obejmuje następujšce elementy: Ľ badania marketingowe oceniajšce wartoœć potencjalnej sprzedaży druku cyfrowego w różnych gałęziach przemysłu i sektorach usług w danym rejonie geograficznym; Ľ analizę konkurencji obejmujšcš nie tylko aktualnych konkurentów, ale także tych, którzy zacznš penetrować rynek druku cyfrowego; Ľ jasny cel co do typu przemysłu, na którym będziesz się koncentrował, liczba potencjalnych klientów, którym będziesz oferował swoje usługi, jak również wiedza na temat rodzaju druku i podobnego typu usług, których oni potrzebujš; Ľ realna strategia dywersyfikacji. Nie oczekuj różnic w oparciu o technologie Đ wszyscy wytwórcy majš dostęp do tych samych urzšdzeń i oprogramowania. Podstawowa różnica pochodzi z koncentrowania się na specyficznym rynku i efektywnoœci zarzšdzania twojš jednostkš operacyjnš; Ľ pełny plan finansowy, w tym rokroczna prognoza zysku operacyjnego, przepływu gotówki oraz aktualnej wartoœci twojej inwestycji. Większoœć przychodów w wielonakładowym druku cyfrowym pochodzi z periodycznych druków typu on demand, a nie Đ jak można by oczekiwać Đ z druków z terminem natychmiastowej dostawy. Produkty oparte na prenumeracie, takie jak gazetki zakładowe i raporty oraz w pełni wykończone produkty, takie jak ksišżki, instrukcje obsługi, broszury, prospekty i komplety informacyjne dla nowych członków umożliwiajš stałe zamówienia i dochody. Szybkie zlecenia z natychmiastowš dostawš sš dobrymi przykładami dla producentów maszyn (40 odbitek 4-kolorowego folderu dostarczonego w cišgu 3 godzin w cenie 1 USD za stronę), ale nie mogš być podstawš wysokonakładowego biznesu. Jeżeli obecnie nie oferujesz zindywidualizowanego druku, ale czujesz potrzebę inwestycji w ten segment, to powinieneœ zaczšć od cyfrowego druku jednokolorowego. Czarno-biały druk zmiennych danych na wczeœniej zadrukowanych offsetem podłożach stanowi ponad 99% iloœci zindywidualizowanych zastosowań, ponieważ kosztuje on mniej niż cyfrowy druk kolorowy. Aby oferować zindywidualizowany druk, trzeba zainwestować jednoczeœnie w wyspecjalizowanš nowš formę sprzedaży, obsługę technicznš, automatyczne wprowadzanie danych i wysyłkę pocztowš. Dodatkowo bšdŸ przygotowany na konkurencję firm specjalizujšcych się w bezpoœrednich przesyłkach pocztowych, gdzie druk cyfrowy i sama wysyłka sš dobrze zorganizowane. Firmy te majš takie same kolorowe i czarno-białe maszyny cyfrowe jak ty! 2. Wybierz maszynę o zdolnoœci produkcyjnej, którš jesteœ w stanie szybko wykorzystać Niektórzy producenci maszyn będš się starali cię przekonać, że osišgniesz zysk przy niskim nakładzie dzięki ăsprzedaży druku cyfrowegoÓ za wyższš cenę. Faktycznie jednak większoœć wysokonakładowych nisz rynkowych została już zagospodarowana w ostatnich kilku latach. Obecnie zysk w druku cyfrowym pochodzi z tej samej formuły co w druku konwencjonalnym: wyższe obłożenie maszyny przy niższej cenie sprzedaży. Podstawowym powodem wysokiego obłożenia maszyny cyfrowej jest proces jej szybkiego technologicznego starzenia się. Szczególnie widać to w dziedzinie koloru, gdzie maszyny offsetowe, będšce najlepszymi rozwišzaniami technicznymi, 3-4 lata temu zostały zastšpione nowymi produktami, oferujšcymi poprawionš niezawodnoœć i jakoœć druku przy niższym koszcie. Najlepszš strategiš jest maksymalizacja zwrotu nakładów, ponieważ nowe maszyny stajš się bardziej konkurencyjne. W sytuacji rosnšcego zapotrzebowania na druk czarno-biały zakłady poligraficzne mogš znaleŸć wystarczajšcš iloœć zamówień, aby zapewnić 50% obłożenie przy prędkoœci drukowania od 90 do 135 odbitek formatu A4 /min. Aż do czasu, gdy producenci nie obniżš znaczšco ceny druku cyfrowego, będzie coraz mniej możliwoœci wykorzystania mocy produkcyjnych najszybszych maszyn kolorowych. Z kolei œredniej szybkoœci maszyny przy powolnym wzroœcie zamówień zapewniajš mniejsze koszty stałe w miesišcu. 3. Zwróć uwagę raczej na rzeczywistš wydajnoœć niż na teoretycznš szybkoœć drukowania Maszyny cyfrowe klasyfikuje się w oparciu o maksymalnš szybkoœć drukowania, która jest zawsze niższa niż rzeczywista szybkoœć produkcji. Szybkoœć niektórych maszyn może zmaleć o połowę, gdy stosuje się pewne gatunki i gramatury papierów. Ponadto wszystkie maszyny, zarówno elektrofotograficzne, jak i offsetowe, wymagajš nieprodukcyjnych okresów rozruchu i zatrzymania produkcji. Rzeczywistš szybkoœciš produkcji jest stosunek gotowych do sprzedaży odbitek do czasu produkcji (włšczajšc w to czas nieprodukcyjny). Generalnie czas przygotowania i przestoju jest krótszy na maszynach arkuszowych. W konsekwencji maszyny te sš bardziej konkurencyjne przy pracach wymagajšcych częstej zmiany rodzaju papieru i jego formatów. Z drugiej strony maszyny drukujšce ze wstęgi, posiadajšce wyższš szybkoœć, sš bardziej wydajne przy jednorodnym typie drukowania, takim jak długie serie i duża liczba odbitek. 4. Porównaj koszty druku, jeżeli możesz Nie jest łatwo porównać prawdziwy koszt drukowania na różnych maszynach. Większoœć producentów upraszcza rachunki minimalizujšc rzeczywisty koszt. Z drugiej strony analiza kosztu standardowej godziny wišże arbitralnie koszty z bezpoœredniš pracš, kosztami zakładowymi (sprzedaży i administracjš), które mogš łatwo wypaczyć porównania pomiędzy drukowaniem cyfrowym i offsetowym. Ponadto analiza kosztu 1 godziny nie uwzględnia aktualnej rzeczywistej wydajnoœci maszyny dla danego zamówienia. Z punktu widzenia księgowoœci właœciwszy jest koszt bezpoœredni, który porównuje zmienne wydatki pomiędzy dwiema metodami produkcyjnymi. Bezpoœredni koszt obejmuje amortyzację wyposażenia, bezpoœrednie płace obsługi, koszty materiałów i dodatków (wyłšczajšc papier), jak również pomieszczenia i rachunki za gaz, elektrycznoœć i wodę bezpoœrednio zwišzane z przygotowaniem produkcji, jej rozpoczęciem i zakończeniem. Bezpoœredni koszt jest okreœlany raczej przez pryzmat rzeczywistej wydajnoœci maszyny niż maksymalnej szybkoœci drukowania. Niektórzy producenci stosujš okreœlenie ăcałkowity koszt posiadaniaÓ (Total Cost of Ownership Đ TCO), który jest tylko częœciš bezpoœrednich kosztów druku. TCO obejmuje amortyzację wyposażenia oraz koszt obsługi i bezpoœrednich materiałów (zakładajšc drukowanie przy maksymalnej, a nie przy rzeczywistej szybkoœci produkcji i bez strat). W ostatnim czasie firma Xerox zaczęła używać pojęcia running cost dla maszyn kolorowych. Obejmuje on tylko serwis oraz koszty materiałów i jest znacznie niższy niż koszt TCO lub bezpoœredni koszt produkcji. W roku 2002 niektórzy wytwórcy maszyn cyfrowych zaproponowali, aby nie obcišżać kosztami serwisu ich właœcicieli. Wszystko po to, by zapewnić drukarzom ălepszš kontrolę kosztówÓ, gdy uzyskujš poziom wysokiego obłożenia maszyn. Takie plany przesuwajš odpowiedzialnoœć za utrzymanie maszyn w ruchu, jak również pełny koszt częœci zamiennych i materiałów do drukowania, na drukarza. A przecież częœci zamienne oraz materiały eksploatacyjne stanowiš ponad 2/3 bezpoœrednich kosztów drukowania przy maksymalnej szybkoœci. Do czasu, gdy cena tych artykułów nie ulegnie obniżeniu, producenci cyfrowych maszyn kolorowych będš kontrolowali większoœć twoich kosztów. Według ostatniego amerykańskiego raportu ăStrategies on DemandÓ najniższy bezpoœredni koszt wynosi 14 centów za odbitkę w formacie 11 x 17 cali i 55% zadruku na szybkich cyfrowych kolorowych maszynach przy ich 50% obłożeniu. Wartoœć ta wzrosła realnie o 4 centy za odbitkę w cišgu ostatnich trzech lat, gdy niektórzy wytwórcy podwyższyli koszt serwisu i zredukowali zachętę cenowš za wielkoœć zakupu materiałów do druku. Przykładowo bezpoœredni koszt tradycyjnego druku offsetowego wynosi 9 centów za odbitkę przy nakładzie 1000 egzemplarzy i spada do 4 centów przy nakładzie 5000 egz. W drukowaniu czarno-białym bezpoœredni koszt druku zaczšł szybko spadać 5 lat temu wraz z wejœciem na rynek szeregu nowych dostawców maszyn. W chwili obecnej koszt ten wynosi tylko 0,8 centa za odbitkę w formacie 11 x 17 cali i 10% zadruku. 5. SprawdŸ wiarygodnoœć producenta Producenci maszyn cyfrowych rutynowo oceniajš możliwoœci klientów przy podpisywaniu kontraktu dzierżawy (leasingu) i serwisu. Należałoby odwrócić pytanie i ocenić pozycję finansowš producentów. Nikt dotychczas nie kwestionował ich stabilnoœci. Na poczštku roku 2001 działało na rynku czterech głównych producentów maszyn czarno-białych (Heidelberg, IBM, OcŽ i Xerox) i czterech w dziedzinie druku kolorowego (Canon, Indigo, Xeikon i Xerox). Pod koniec zeszłego roku Indigo zostało przejęte przez firmę Hewlett-Packard, Xeikon ogłosił bankructwo, Xerox przeszedł serię finansowych i strukturalnych reorganizacji, Heidelberg i OcŽ weszły na rynek cyfrowego druku kolorowego. W obecnej sytuacji powinno się wzišć pod uwagę nie tylko konkurencyjnoœć różnych maszyn cyfrowych dostępnych na rynku, ale również możliwoœci producentów i sieci sprzedaży w długiej perspektywie czasowej. Przeanalizuj ofertę handlowš maszyn cyfrowych, ponieważ w obecnej sytuacji ekonomicznej możliwe jest wynegocjowanie całkiem dobrego kontraktu. Dzięki drukowi cyfrowemu możesz stworzyć sobie nowe możliwoœci rynkowe, ale pamiętaj o jednym: to nie czas i miejsce na marzenia. Na podstawie ăDigital OutputÓ nr 2/2002 opracował TG

error: Kopiowanie zabronione!
cript>