Jak laminować, to z Emergrafem
6 gru 2016 14:43

Podczas tegorocznych targów POLIGRAFIA ciekawe wydarzenia miały miejsce na stoisku firmy Emergraf (wspomnieliœmy o tym w artykule na stronie 30). Firma ta istnieje na rynku od 1998 roku i jest dostawcš maszyn oraz urzšdzeń poligraficznych, zarówno nowych, jak i używanych. W Poznaniu zaprezentowała dwie œwiatowe premiery: automat do laminowania Omega i półautomatycznš maszynę do laminowania Junior. W ofercie firmy znajdujš się poza tymi urzšdzeniami m.in. automaty do laminowania Delta, które cieszš się dobrš opiniš użytkowników w naszym kraju. Umożliwiajš one jednostronne laminowanie na goršco. Posiadajš w standardowym wyposażeniu automatyczne nakładanie ze stosu, moduł laminujšcy oraz automatyczny separator arkuszy. Dzięki regulacji temperatury, siły docisku i prędkoœci możliwe jest przy ich użyciu laminowanie papieru w różnych formatach (maks. 52x72 cm) i o różnej gramaturze (115-350 g/m2). Istotne jest to, że cały proces przebiega w ekologicznych warunkach. Użytkownicy urzšdzenia doceniajš jego właœciwoœci. Pierwszy automat Delta 5070 dostarczony przez Emergraf został zainstalowany w firmie Konstans w Katowicach w paŸdzierniku 2001 roku. Ryszard Wroński (współwłaœciciel firmy) do podstawowych jego zalet zalicza: kompaktowš budowę (małe gabaryty), możliwoœć jednoosobowej obsługi, co redukuje koszty, dużš wydajnoœć oraz krótkie czasy przyrzšdów. Urzšdzenie umożliwiło Đ mówi Đ większš elastycznoœć przy realizacji zleceń; możemy laminować małe i duże formaty o różnych nakładach: od 500 sztuk do kilkudziesięciu tysięcy. Poza tym maszyna ta umożliwia niemal natychmiastowš obróbkę introligatorskš zalaminowanego arkusza oraz zapewnia zdecydowanie większy komfort pracy. Urzšdzenie istotnie poprawiło też, jak twierdzi Ryszard Wroński, jakoœć wykonywanych przez drukarnię usług: wyeliminowało deformacje arkusza papieru, zminimalizowało marginesy pola wolnego od zadruku oraz przyspieszyło realizację zleceń. Poza tym Đ dodaje Đ rodzaj użytych farb i proszkowanie arkuszy podczas drukowania nie majš już tak dużego znaczenia dla jakoœci usługi foliowania. Kolejne urzšdzenia z tej serii zainstalowano w drukarni 101 Druk Macieja Lewego w Łodzi, Zakładzie Poligraficznym Đ Mirosław Fabisiak w Poznaniu oraz w gliwickiej Poligrafii D&N. W połowie maja br. odbędzie się następny montaż Delty w krakowskiej drukarni Grafkarton. Urzšdzenie Delta zmieniło również organizację pracy w Zakładzie Poligraficznym Mirosława Fabisiaka. Jego właœciciel mówi: Poprzednia maszyna wymagała ręcznego nakładania i odbierania foliowanych przez niš materiałów, a więc do jej obsługi niezbędnych było dwóch pracowników. Obecnie dzięki foliarce Delta wzrosła efektywnoœć pracowników, co jest zasługš obsługi urzšdzenia tylko przez jednš osobę. Urzšdzenie Delta wpłynęło również na znacznš poprawę jakoœci oraz na konkurencyjnie niski cennik usług. W ofercie firmy Emergraf znajduje się także automat do laminowania Delta Plus, przeznaczony dla œrednich drukarń przemysłowych i zakładów foliujšcych. Pierwszy egzemplarz zainstalowany został w paŸdzierniku ubiegłego roku w Drukarni TŻ we Wrocławiu, a kolejny Đ w firmie Pretext w Poznaniu. Różnica w stosunku do modelu Delta polega głównie na tym, że maksymalna prędkoœć robocza została powiększona z 20 do 35 metrów na minutę, a to za sprawš większego cylindra grzejnego. Foliowanie arkuszy większych o maksymalnym formacie 64x94 cm umożliwia inna maszyna Đ Delta Wide. Urzšdzenia te mogš być wyposażone w dodatkowe moduły. Moduł rastrowania (czyli wykonywania faktury na zafoliowanym arkuszu) dostawiany, ruchomy Đ montowany jest w miejsce stołu wykładacza. Kolejnym modułem jest moduł wykładania na wysoki stos. Użytkownicy maszyny Delta Plus sš z niej zadowoleni. Adrian Trojanowicz z poznańskiej drukarni Pretext zwraca uwagę zwłaszcza na nowoczesnoœć konstrukcji i sterowania oraz łatwoœć obsługi, w tym szybkie przestawianie formatu, dzięki czemu minimalizuje się iloœć straconych arkuszy. Istotne sš też dokładnoœć i powtarzalnoœć zakładki, co jest ważne szczególnie wtedy, gdy niezadrukowane brzegi arkusza sš wšskie. Urzšdzenie zmieniło organizację pracy, ponieważ pozwala pewien jej etap wykonywać samodzielnie. Jest to ważne o tyle, że chodzi o etap œrodkowy: po wydrukowaniu, a przed krojeniem czy sztancowaniem. Do tej pory arkusze musieliœmy oddawać do usługowego laminowania, teraz cała produkcja pozostaje w drukarni. Oszczędza to czas zwišzany z transportem i oczekiwaniem na usługę oraz obniża koszty Đ podkreœla A. Trojanowicz. Đ Jakoœć pracy urzšdzenia jest doskonała. Folia na goršco nie ma tendencji do odklejania się na brzegach lub na bigach, co często występuje przy foliowaniu w maszynach majšcych słaby docisk. Poza tym Delta Plus posiada system prostowania arkusza, dzięki któremu arkusze nie zwijajš się. Automat do laminowania Omega, który miał œwiatowš premierę w Poznaniu, jest najszybszš i najbardziej zaawansowanš technicznie maszynš laminujšcš spoœród oferowanych przez firmę Emergraf. W urzšdzeniu tym w porównaniu z maszynami Delta zwiększono format arkusza do 800x1100 mm oraz prędkoœć do 50 m/min. Łatwiejsza jest też obsługa (zwłaszcza zakładanie rolki z foliš laminujšcš zostało bardzo uproszczone). Możliwe jest również zwiększenie wydajnoœci maszyny dzięki zastosowaniu wymiennego stołu nakładacza. Urzšdzenie Omega posiada też lepszy typ głowic nakładacza. Dwusystemowe głowice Adast umożliwiajš szybsze i pewniejsze nakładanie arkuszy do maszyny. Napęd głowicy nakładacza i ruchomych ograniczników zapewniajš serwomotory, co z kolei gwarantuje wysokš dokładnoœć nakładania arkuszy. Duża œrednica walca laminujšcego wyposażonego w sofistyczny system nagrzewania i regulację prowadzonš z pulpitu sterujšcego zapewnia dokładne utrzymanie ustawionej temperatury laminowania. Doskonałš jakoœć foliowania kartonów i ciemnych apli zapewnia kolejne urzšdzenie z oferty Emergrafu Đ półautomatyczna maszyna do laminowania Junior. Urzšdzenie to zostało skonstruowane z myœlš o małych i œrednich drukarniach. Jego zakup pozwala na uniezależnienie się od usług w zakresie foliowania. Wysokš jakoœć foliowanych arkuszy zapewniajš m.in. cylinder ogrzewany płaszczem elektrycznym, hydrauliczny docisk cylindra i wałka dociskowego oraz automatyczne sterowanie prędkoœciš i temperaturš. Jak twierdzš właœciciele Emergrafu, Wiesława Ryppa i Robert Mšczka: Posiadamy w swej ofercie szerokš gamę maszyn, dla każdego rodzaju drukarni bšdŸ zakładu foliowania. Zapewniamy profesjonalny własny serwis oraz dzięki niewielkiej odległoœci od fabryki (około 300 km) również szybkš dostawę częœci zamiennych, co jest bardzo istotne dla użytkowników.