Jak technika CtP wymusza rozwój ceramicznych wałków rastrowych
6 gru 2016 14:43

W ostatnich latach producenci matryc drukujšcych poprawili znacznie jakoœć swoich wyrobów, szczególnie na skutek wprowadzenia technologii CtP. Również producenci wałków rastrowych musieli nadšżyć za możliwoœciami znacznego podniesienia jakoœci w druku fleksograficznym, wykreowanymi przez producentów matryc. Nowoczesny wałek rastrowy powinien gwarantować następujšce własnoœci zwišzane z technikš drukowania: Ľ pozwalać uzyskać małe elementy druku powierzchniowego, Ľ dać możliwoœć stosowania niskich wartoœci procentowych punktów drukujšcych, Ľ pozwalać uzyskać intensywne drobne teksty oraz czyste teksty w kontrze, Ľ pozwalać osišgnšć dużo lepsze przejœcia tonalne, Ľ redukować iloœć braków i tym samym ograniczać postoje maszyn, Ľ wpływać na ograniczenie koniecznoœci czyszczenia matryc drukujšcych, Ľ łatwiej dawać się czyœcić, Ľ zapewniać jakoœć druku stabilnš w czasie, Ľ zapewniać odpornoœć na pojawianie się pršżków obwodowych (Scoring); Ľ być bardziej uniwersalnym i wymagać mniej zmian wałków. Przed rastrami postawiono więc następujšce zadania: Ľ więcej linii na cm; Ľ dłuższa żywotnoœć; Ľ stała w czasie pojemnoœć (do druku rastrowego) rzędu ok. 4 cm3/m2 Đ również w dłuższym czasie; Ľ maksymalnie duża pojemnoœć farbowa kałamarzyków, która pozwala osišgnšć jakoœć zbliżonš do jakoœci techniki wklęsłodruku i offsetu; Ľ kšt rastra 60Ą; Ľ równomierne progi; Ľ równomierne napięcie powierzchniowe ceramiki. Realizacja tych zadań wymagała zmian w zakresie własnoœci ceramiki oraz kałamarzyków wykonanych w niej za pomocš promienia lasera. Powłoka wałka rastrowego wykonana jest z warstwy ceramiki. Problemem jest porowatoœć ceramiki. W porach może lokować się farba, co oznacza, że napięcie powierzchniowe ceramiki nie jest jednolite. Następstwem tego sš problemy w drukowaniu i wymagajšce ogromnego nakładu pracy czyszczenie. Wałek rastrowy wysokiej jakoœci powinien być zatem jednorodny w swojej warstwie zewnętrznej. Warstwa ta musi być zwarta i posiadać wysokie napięcie powierzchniowe. Takie własnoœci pożšdane sš z punktu widzenia techniki drukowania (transfer farby). Ma to też pozytywny wpływ na ułatwienie czyszczenia kałamarzyków. Poprawienie jakoœci powierzchni zewnętrznej wałków rastrowych stało się celem wszystkich producentów. Należy jednak zauważyć, że wybierane były różne rozwišzania. Istniejš dwie możliwoœci: ceramika zostanie pokryta warstwš dodatkowš tzw. Sealer lub będzie miała bardzo małš porowatoœć i dużš jednorodnoœć. Ogromnš wadš warstwy ochronnej jest to, że zarówno farba, jak i œrodki czyszczšce mogš doprowadzić do jej uszkodzenia. Dlatego warstwy takie wytrzymujš jedynie pewien okres eksploatacji rastra. Podłoże ceramiczne pozostaje porowate, ponieważ warstwa ăSealerÓ nakładana jest już po grawerowaniu laserowym. Kiedy zabraknie warstwy ochronnej, w surowych œciankach kałamarzyków osiadajš resztki farby, które znacznie utrudniajš proces czyszczenia. Jednym z producentów, który zdecydował się nie stosować warstw ochronnych, jest holenderska firma Apex Europe. Wybrano tutaj inne rozwišzanie, które polega na dopracowaniu składu i procesu nakładania warstwy ceramiki tak, aby porowatoœć była mniejsza niż 1% w odniesieniu do całej szerokoœci płaszcza wałka rastrowego. Te parametry muszš być stałe przez cały okres eksploatacji rastra. Poprawę jakoœci kałamarzyków uzyskano przez zmianę ich form rastrowych, zwłaszcza w dwóch jej aspektach: kšt rastra 60Ą i kałamarzyki głębokie z prostymi pionowym progami. Dodatkowe rezerwy pojemnoœci farbowej uzyskano np. w firmie Apex przez pogłębienie kałamarzyków. Charakterystyczne dla rastrów Ultracell Plus jest to, że progi sš równomiernej gruboœci, nie mniejsze niż ok. 4 ľ, aż do poczštku łuku rozpoczynajšcego dno kałamarzyka. Ogromnš zaletš takiej formy progów jest to, że przy okreœlonym zużyciu wałka powierzchnia zewnętrzna kałamarzyka pozostaje nadal niezmieniona. To oznacza, że również po dłuższym okresie użytkowania ma miejsce stały transfer farby, a więc nie pogarszajš się własnoœci druku rastra. W ten sposób zniknšł też problem uszkadzania matryc drukujšcych przez zbyt ostre progi. Na przykładzie firmy Apex widać, że obecnie można wyprodukować wałki rastrowe ceramiczne o liniaturze np. 300 l/cm Đ 7,1 cm3/m2, które pozwalajš połšczyć mocnš aplę z zejœciem tonalnym do punktów 1%. Znakomicie sprawdzajš się wałki 340 l/cm o pojemnoœci 5-6 cm3/m2, które pozwalajš zbliżyć się w efektach druku do techniki rotograwiury. Obecnie można też otrzymać wałki 400 l/cm Đ 4,5 cm3/m2 lub 500 l/cm Đ 3,4 cm3/m2. Nowoczesne wałki rastrowe długo zachowujš stałe własnoœci druku. Sš to wałki łatwe w czyszczeniu, również po dłuższej eksploatacji. Dzięki tym osišgnięciom można dzisiaj mówić o podobnych, a czasami lepszych rezultatach we fleksografii niż osišga się w technice wklęsłodruku czy druku offsetowego. Autor jest właœcicielem firmy Barmey

error: Kopiowanie zabronione!
cript>