Jak wydawca z drukarzem
6 gru 2016 14:43

Temat odbywajšcych się 28 paŸdziernika szkoleń branżowych przeznaczonych dla drukarń z założenia był atrakcyjny dla zakładów poligraficznych, miał bowiem pomóc im ăZrozumieć wydawcęÓ, a dzięki temu Đ ăzwiększyć sprzedażÓ, czyli wyjaœnić, na czym polega skuteczny marketing usług poligraficznych. I choć, jeœli sšdzić po frekwencji, zainteresowanie drukarń tym tematem jest œrednie (jakkolwiek może to dziwić), to jednak wystšpienia prelegentów wzbudziły autentyczne zainteresowanie uczestników; pytań było sporo, a dyskusja przecišgnęła się poza wyznaczony czas. Organizatorami szkoleń były firma Metapress oraz redakcja Poligrafiki, a sponsorami firma Xteam i Drukarnia Cyfrowa Sowa. Uczestnicy reprezentowali zarówno drukarnie dziełowe, jak i prasowe, a także firmy œwiadczšce usługi dla poligrafii: Białostockie Zakłady Graficzne, Łódzkie Zakłady Graficzne, Orkla Press Polska, Diapol, Prodruk, Drukarnia Offsetowa Prym, OcŽ Poland, Studio Poligraficzne Fototype. O teorii i praktyce marketingu w poligrafii na podstawie m.in. własnych doœwiadczeń z pracy za granicš mówił Piotr Dmochowski-Lipski z firmy Metapress, przewodniczšcy Rady Nadzorczej Wydawnictwa Naukowego PWN SA, były dyrektor w firmie doradczej KPMG w Waszyngtonie. Podkreœlał m.in. częste (choć błędne) utożsamianie marketingu ze sprzedażš, reklamš bšdŸ działaniami PR, podczas gdy sš to jedynie elementy całego procesu marketingu. Rynek ksišżki w Polsce oraz strukturę wydawnictwa ksišżkowego przedstawił Grzegorz Boguta, były prezes zarzšdu PWN SA i były prezes Polskiej Izby Ksišżki (obecnie reprezentujšcy firmę Metapress). Szczególnie interesujšcš częœć jego wystšpienia stanowiły uwagi dotyczšce rynku poligraficznego w Polsce i współpracy polskich drukarń z klientami zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. G. Boguta przytoczył dane branżowego tygodnika dla wydawców ăPublishers WeeklyÓ, według których Polska zajmuje pierwsze miejsce w œwiecie pod względem dynamiki inwestycji w przemyœle poligraficznym (zadecydowały o tym inwestycje ostatnich 2 lat). Niestety, jako że promocja nie jest naszš silnš stronš, nie znajduje to przełożenia na pozycję polskich drukarń na zagranicznych rynkach, głównie z powodu braku informacji. Temat jest o tyle istotny, że rynek krajowy jest ograniczony i drukarze polscy już wkrótce będš musieli szukać klientów za granicš, co stanie się prawdopodobnie łatwiejsze po przystšpieniu Polski do UE. Mówca podał przykład drukarzy słowackich, którzy wydali płytę CD w języku angielskim zawierajšcš prezentację ich możliwoœci; zorganizowana forma promocji jest również niezbędna w przypadku polskiej poligrafii. Wymienione zostały także inne czynniki sprzyjajšce rozwojowi eksportu usług poligraficznych*. Jakie sš oczekiwania wydawców wobec drukarń, wyjaœnili w kolejnych wystšpieniach Jerzy Makowski Đ dyrektor ds. produkcji w Wydawnictwie Nowa Era oraz Witold Szczęsny, członek zarzšdu Wydawnictwa Szkolnego PWN. Kładziono nacisk na profesjonalizm przedstawiciela drukarni w rozmowach z wydawcš pozwalajšcy na przedstawienie kompleksowej oferty. Podkreœlano wagę dobrych kontaktów z jednš kompetentnš osobš obsługujšcš dane wydawnictwo. Rozważano też kwestię sporzšdzania rzetelnych kalkulacji (wydawcy podali przykład wyceny przez kilkanaœcie drukarń kosztów wykonania tej samej pracy Đ różnice sięgały 250%!). Istotnym problemem dla drukarń sš natomiast wydłużone terminy płatnoœci, których wymaga wielu wydawców. O zaletach druku cyfrowego pozwalajšcych rozszerzyć ofertę drukarń mówili Mariusz Noskowicz z firmy Xteam oraz Janusz Kozakoszczak z Drukarni Cyfrowej Sowa. Dyskusja po poszczególnych wystšpieniach i na zakończenie była bardzo żywa, a pytania dotyczyły różnych kwestii: od problemów z technologiš CtP aż po prywatyzację WSiP. Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzajšce uczestnictwo w szkoleniach. IZ