Jak zdać egzamin po szkole poligraficznej?
6 gru 2016 14:43

25 wrzeœnia w siedzibie Polskiej Izby Druku odbyło się spotkanie dyrektorów szkół poligraficznych (uczestniczyli w nim przedstawiciele 8 szkół) z udziałem ekspertów z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Po powitaniu obecnych przez prezesa PID Jerzego Hoppe reprezentujšca Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego MENiS Zofia Żbikowska omówiła stan prac nad ofertš szkoły policealnej. Szkoły te zacznš funkcjonować w 2005 roku. W chwili obecnej tworzone sš dla nich 24 programy ramowe. Będš to programy modułowe, umożliwiajšce absolwentom różnego typu szkół podjęcie nauki w odpowiednim dla nich semestrze. Istotnš nowoœciš jest bowiem fakt, że według nowego zapisu warunkiem przyjęcia do szkoły policealnej jest wykształcenie œrednie Đ nie tylko, jak to było poprzednio, uzyskane w liceum ogólnokształcšcym, ale także w technikum czy liceum profilowanym. Wstępnie przewiduje się roczny cykl zdobywania zawodu w szkole policealnej. Szkoła taka ma m.in. kształcić w zawodach ădrukarzÓ i ăintroligatorÓ w rocznym cyklu; przedstawicielka ministerstwa prosiła dyrektorów szkół o opinię, czy istnieje możliwoœć zdobycia tych zawodów w półrocznym cyklu kształcenia. Wcišż trwa również dyskusja: czy i gdzie powinien się znaleŸć zawód ătechnik-poligrafÓ. Minister kultury zatwierdził propozycję umieszczenia tego zawodu w profilu elektronicznym, jednakże ministerstwo edukacji uważa, że odpowiedniejszy byłby profil ăzarzšdzanie informacjšÓ. Przedstawicielka MENiS poprosiła obecnych na spotkaniu dyrektorów o zajęcie stanowiska w tej sprawie do końca paŸdziernika br. Swoistym curiosum jest fakt, że w ustawie nie ma zapisu okreœlajšcego poziom wykształcenia zawodowego uzyskanego w szkole policealnej (œrednie czy zasadnicze). Zapis taki był, kiedy ustawa opuszczała ministerstwo, jednakże zniknšł po przejœciu przez komisje sejmowe. Ustawa wymaga więc poprawek, zwłaszcza że należy też uwzględnić koniecznoœć przyporzšdkowania naszych poziomów wykształcenia poziomom unijnym. Dyrektorzy szkół zwracali uwagę na istotny fakt, że w trybie kształcenia w zawodzie ătechnik poligrafÓ nie przewidziano nauki języka obcego (choć przewidziano go np. w programach dla księgarzy). Tymczasem znajomoœć języka obcego, zwłaszcza technicznego, jest obecnie nieodzowna i młodzież wcišż o to pyta. Szkoły radzš sobie w różny sposób: niektóre na zasadzie dobrowolnej pracy nauczycieli, a np. Stowarzyszenie Poligrafów Pomorskich funduje 2 godziny nauki języka zawodowego tygodniowo. Ministerstwo niestety nie widzi możliwoœci takiego uzupełnienia programu. Następne wystšpienie dotyczyło egzaminów zawodowych. Antonina Grynfeldel, ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, poinformowała m.in., że nowoœciš podczas egzaminów jest sprawdzanie wiadomoœci zwišzanych z zatrudnieniem i działalnoœciš gospodarczš. Zasadnicze zastrzeżenia dyrektorów wzbudził przebieg egzaminu praktycznego, w czasie którego uczeń drogš losowania otrzymuje do wykonania jedno z 3 zadań: wykonanie odbitki na maszynie wypukłodrukowej, z form płaskich lub na maszynie wklęsłodrukowej. Po pierwsze, nie ma w kraju szkoły ani nawet zakładu wyposażonego we wszystkie rodzaje przewidzianych w zadaniach maszyn, który mógłby pełnić funkcję oœrodka egzaminacyjnego. Po drugie, co podkreœlali dyrektorzy, uczeń w czasie całego okresu nauki nie ma szans odbycia praktycznych zajęć na maszynie wklęsłodrukowej zwojowej, jak więc może zdać egzamin? Znaczy to, że standardy egzaminacyjne opracowane przez ekspertów sš praktycznie nie do zrealizowania. Prezes PID zaproponował utworzenie spoœród dyrektorów szkół 3-osobowego zespołu, który przygotowałby propozycje niezbędnych zmian dotyczšcych omawianych zagadnień. Na zakończenie dyrektor szkoły w Nowej Rudzie Bogdan Kostecki omówił obecnš sytuację szkół poligraficznych w Polsce na podstawie wyników ankiety. Zwraca uwagę m.in. drastycznie malejšca liczba absolwentów w specjalnoœci ăprocesy introligatorskieÓ; połowa ankietowanych szkół sygnalizuje też braki wykwalifikowanych nauczycieli przedmiotów zawodowych, zarówno teoretycznych, jak i praktycznych. Największš liczbš absolwentów kierunków poligraficznych w ostatnim roku szkolnym może się poszczycić Poznań. IZ