Jaka technika do drukowania opakowań?
6 gru 2016 14:42

Od dłuższego czasu prowadzona jest dyskusja nt. techniki najlepiej nadajšcej się do drukowania opakowań. Konkurujšce ze sobš, ale też uzupełniajšce się metody: fleksografia, wklęsłodruk i offset szukajš drogi także do innych dziedzin, aby poza dotychczasowym, głównym przeznaczeniem przenieœć swe zalety na inne rodzaje produktów. Wnikanie fleksografii w produkcję pudełek, zadrukowywanie tektury falistej na offsecie i zadrukowywanie we wklęsłodruku elastycznych podłoży przy małych nakładach Đ to właœnie takie przykłady. W ostatnim dziesięcioleciu wi-doczne było dšżenie do stosowania fleksografii do opakowań giętkich. Jakoœć wzrosła i powstało pojęcie: ăjakoœć podobna do wklęsłodrukuÓ. Niemal do powszechnego wyposażenia należš obecnie sterowane zespoły farbowe, bezpoœrednie napędy, tuleje do wymiany form drukowych i wałków rastrowych poza maszynš. Znacznemu skróceniu uległy też czasy narzšdu maszyny, pojawiły się automatyczne systemy zasilania farbš i mycia. Przy małych nakładach te czynniki spowodowały, że fleksografia wykazuje korzyœci ekonomiczne w stosunku do wklęsłodruku przy drukowaniu opakowań giętkich. Od targów DRUPA widać poważne odrodzenie wklęsłodruku w zastosowaniu do drukowania opakowań, przede wszystkim dzięki innowacjom technologicznym. Można tu wymienić np. wykonywanie cylindrów formowych za pomocš lasera oraz rozwój technologii stosowania tulei jako form drukowych. Producenci maszyn drukujšcych szybko zareagowali na żšdania rynku. Modułowe koncepcje budowy maszyn umożliwiajš dostosowanie ich do potrzeb klientów, zdobywajš swe miejsce we wklęsłodruku bezpoœrednie napędy, opracowano systemy do mycia i zasilania farbš. Na wymaganie krótkich czasów narzšdu maszyny i szybkiej zmiany zleceń odpowiedziano systemami szybkiej wymiany cylindrów. Także we wklęsłodruku jest możliwe przygotowywanie w czasie produkcji do następnego zlecenia nieużywanych aktualnie zespołów drukujšcych. Maszyny fleksograficzne Maszyny fleksograficzne z centralnym cylindrem dzielš się pod względem obsługi na dwa rodzaje: a) Maszyny, w których cylindry formowe i wałki rastrowe sš automatycznie wprowadzane do maszyny. Na cylindry można naklejać klisze lub, obecnie coraz częœciej, nakładać na nie tuleje z wykonanš formš drukowš. b) Innym rodzajem sš maszyny ze stałymi osiami, w których tuleje sš nakładane na wałki rastrowe i na cylindry formowe ręcznie lub, w ograniczonym stopniu, za pomocš urzšdzeń mechanicznych. Wprowadzona przed kilku laty do maszyn z centralnym cylindrem technika bezpoœrednich napędów podlegała stałemu rozwojowi i jest równoprawnš alternatywš dla tradycyjnych napędów za pomocš kół zębatych. Szczególne zalety tej nowej techniki to: brak kół formatowych, możliwoœć zmiany długoœci drukowania niezależnie od podziałki oraz możliwoœć stosowania rozmaitych podłoży. Przy wysoko wydajnych maszynach fleksograficznych standardem sš już automatyczne systemy do zasilania farbami i mycia. Systemy te zajmujš niewiele miejsca, majš pompy i zawory niemal niewymagajšce konserwacji oraz niezużywajšce się i zapewniajš sprawnš pracę przy niewielkim zużyciu rozpuszczalnika. Technika bezpoœrednich napędów pozwala na podanie farby do aktualnie nieużywanych zespołów farbowych w celu przygotowania do nowego zlecenia oraz nawet do wprowadzania bez postoju w tryb drukowania. Zależnie od drukowanego motywu realna jest szybka zmiana zlecenia bez przerywania produkcji, przy niewielkiej iloœci makulatury. Ta technologia jest szczególnie przydatna przy nowego rodzaju maszynach Đ z dziesięcioma zespołami farbowymi. Maszyny 8-zespołowe, ewentualnie uzupełnione o zespoły do lakierowania i uszlachetniania, sš od pewnego czasu standardem. Maszyny wklęsłodrukowe Maszyny wklęsłodrukowe do opakowań to z reguły maszyny majšce od szeœciu do dwunastu zespołów drukujšcych. Ich standardowym wyposażeniem jest też najczęœciej uszlachetnianie, np. kaszerowanie. Z punktu widzenia budowy maszyn najważniejsze nowe rozwišzania zastosowane w ostatnim czasie to: tuleje na presery, systemy szybkiej wymiany cylindrów formowych, bezpoœrednie napędy oraz wyposażenie zespołów farbowych w systemy do zasilania farbami i mycia. Rozróżnia się dwa sposoby obsługi maszyny: a) na specjalnym wsuwanym wózku przygotowuje się poza maszynš wszystkie częœci, które sš zwišzane z farbš oraz cylinder formowy; sš one kompletnie wprowadzane w maszynę; b) nowoczesne systemy do szybkiej wymiany pozwalajš na: automatyczne wprowadzenie farby do zespołu drukujšcego w połšczeniu z systemem mycia, wprowadzanie cylindra i kałamarza farbowego w pozycję drukowania, po zakończeniu zlecenia mycie częœci majšcych kontakt z farbš. Elektronicznie sterowane bezpoœrednie napędy powinny wkrótce zastšpić mechaniczny wał wzdłużny, co umożliwi obustronny dostęp do zespołów drukujšcych. Jednoczeœnie technika ta poprawia pasowanie kolorów. Systemy mycia skracajšce czas zmiany zleceń pozwalajš na mycie cylindrów formowych, kałamarza farbowego, noża raklowego i innych częœci stykajšcych się z farbš. Po umyciu system pomp zasila zespół farbš. Rozróżnia się przy tym systemy nadawania farby za pomocš wałka zanurzeniowego, dysz lub wałka nadajšcego. Optymalne konstrukcje pokryw suszšcych w systemie modułowym zapewniajš krótkie drogi przebiegu wstęgi materiału i bardzo wydajny, energooszczędny system suszenia. Dochodzš do tego regulowane, usprawnione systemy prowadzenia powietrza, majšce za cel pozostawianie jak najmniejszej iloœci rozpuszczalnika w zadrukowywanym podłożu. Z przeglšdu innowacji w konstrukcji maszyn i w technologii fleksografii oraz wklęsłodruku wyraŸnie widać, jak duży postęp dokonał się w tych technikach w zastosowaniu do opakowań. Obie techniki uzupełniajš się jeszcze wyraŸniej niż przed laty i obie zrównały się ze sobš. Każda z nich ma okreœlone zalety, a o wyborze decydujš wymagania stawiane przez rodzaj zamówień, założenia odnoœnie do jakoœci i kalkulacja ekonomiczna. Na podstawie artykułu U. Harte i D. Pšttera ăFeindliche BrŸder?Ó z ăFlexo+Tief-DruckÓ nr 2/2002 opracował ZZ