Jesienne nowoœci MŸller Martiniczęœć II
6 gru 2016 14:42

Kolejnym etapem naszego pobytu w firmie MŸller Martini (pierwszš częœć relacji zamieœciliœmy w zeszycie 12/2002) była wizyta w Akademii Introligatorstwa (Buchbinde Akademie) w Felben, miejscowoœci położonej około 30 km od historycznego miasta Konstanz i granicy z Niemcami. Akademia Introligatorstwa przy zakładach produkcyjnych MŸller Martini w Felben została otwarta na poczštku 1995 roku i stała się znanym w œwiecie oœrodkiem prezentacji i szkolenia w zakresie opraw. Nasza wizyta w Felben wišzała się z listopadowymi Dniami Otwartych Drzwi poœwięconymi technologii opraw klejonych. Przybyli goœcie z krajów europejskich uczestniczyli w prezentacjach najnowszych rozwišzań w konstrukcji i sterowaniu maszyn produkowanych w firmie MŸller Martini oraz pokazach produkcyjnych na maszynach zgromadzonych w hali Akademii. Specjaliœci firmy informowali o rozwišzaniach technicznych, wydajnoœciach i zastosowaniach prezentowanych maszyn do okreœlonych grup produktów poligraficznych. Systematyczna obniżka kosztów i skracanie czasu produkcji, szczególnie w dziedzinie dalszej obróbki, wymagajš racjonalnych i automatycznych rozwišzań. Od nowoczesnych œrodków produkcji wymaga się wysokiej produktywnoœci przy okreœlonej jakoœci produktu końcowego oraz niewielkiego zatrudnienia personelu obsługi Đ mówił Rolf ZŠngerle, zastępca dyrektora działu Systemów Introligatorskich MŸller Martini. Đ Systematyczny rozwój maszyn ze znakiem MM wynika z potrzeb rynku okreœlanych przez wydawców, kreatorów reklamy i zajmujšcych się dalszš obróbkš. Dziœ jest możliwe np. wkładkowanie lub wklejanie albo przyklejanie płyt CD-ROM bšdŸ DVD, wkładkowanie insertów w czasie oprawiania lub po procesie oprawy Đ i to wszystko w systemie inline. Maszyny firmy MŸller Martini zarówno do oprawy broszurowej (miękkiej), jak i twardej niezależnie od modelu i wydajnoœci majš budowę modułowš zapewniajšcš im, zdaniem producenta, dużš wszechstronnoœć i elastycznoœć w zastosowaniu. Budowa modułowa i wysoki stopień automatyzacji zapewniajš również krótki czas przezbrojenia maszyny lub całej linii przy zmianie zamówienia. MŸller Martini oferuje kompleksowe rozwišzania systemowe oraz know-how dla kreatywnych zastosowań i opłacalnej produkcji ksišżek zarówno w oprawie miękkiej, jak i twardej Đ kontynuował R. ZŠngerle. Specjaliœci firmy MŸller Martini zwracali uwagę, że aby osišgnšć najwyższej jakoœci produkt końcowy Đ ksišżkę, nie wystarczy zastosować nowoczesne maszyny czy linie opraw sterowane odpowiednim systemem (np. Commander) lub pracujšce w systemie CIP4, ale przy planowaniu produkcji trzeba brać pod uwagę również następujšce czynniki: Ľ rodzaj papieru i kierunek włókien, Ľ wilgotnoœć papieru, Ľ dostosowanie narzędzi frezujšcych grzbiet ksišżki do rodzaju papieru oraz kleju, Ľ przeznaczenie ksišżki i jej żywotnoœć, Ľ dostosowanie rodzaju kleju do rodzaju papieru, rodzaju i przeznaczenia ksišżki. Prezentacje produkcji w czasie Otwartych Drzwi w Felben przeprowadzano na następujšcych maszynach do oprawy broszurowej: AmigoPlus o wydajnoœci 1500 taktów/h przeznaczonej do małych i œrednich nakładów, wykonywania wzorów ksišżek i częœciowych nakładów, opraw broszur drukowanych w technice cyfrowej oraz broszur na żšdanie, np. instrukcji obsługi; linii do opraw Tigra o wydajnoœci 3600 taktów/h przeznaczonej dla małych i œrednich drukarń, które posiadajš różnorodnš strukturę zamówień (różne nakłady i formaty). Kolejna prezentacja została przeprowadzona na linii do opraw broszurowych Acoro o wydajnoœci 5000 taktów/h wyposażonej w system ustawień Commander z dotykowym monitorem sterujšcym ustawieniami. Czas przezbrojenia linii do nowego zlecenia nie przekracza dwóch minut, w czasie pracy linii mogš być przeprowadzane zmiany w ustawieniach. Ostatnia prezentacja to linia o najwyższej wydajnoœci Corona C 18 (18000), przeznaczona do opraw dużych nakładów i dużych objętoœci (grzbiet do 80 mm). Główne cechy systemu to: Ľ uzupełnianie składek w magazynach samonakładaków maszyny zbierajšcej: ręczne, sztangi lub z Flexi Roll, Ľ wariantowe stosowanie głowic i narzędzi frezujšcych, Ľ oddzielne napędy dla maszyny zbierajšcej, transportera i oklejarki umożliwiajšce ich niezależnš pracę, Ľ kombinowane między sobš agregaty obróbki grzbietu, Ľ dobieranie zespołów klejšcych w zależnoœci od potrzeb oraz z suszeniem lub bez, Ľ integrowany opcjonalnie system Quako do kontroli jakoœci, Ľ trójstronne obcinanie, układanie pakietów, pakowanie i automatyczne paletowanie Đ wszystko inline. Po prezentacjach w hali Akademii Introligatorstwa mieliœmy możliwoœć zwiedzić hale produkcyjno-montażowe. Przy każdym stanowisku montażu podane były kraj przeznaczenia i model montowanej maszyny (zdjęcie poniżej). VBF Buchtechnologie Ostatni etap podróży do zakładów produkcyjnych MŸller Martini prowadził do VBF Buchtechnologie GmbH w Bad Mergentheim (Taubertal, Niemcy). Obszernš relację z tego nowo wybudowanego zakładu produkcji urzšdzeń do oprawy twardej zamieœciliœmy w POLIGRAFICE nr 11/2001. W cišgu minionego roku nastšpiły oczywiœcie zmiany. Na wolnej jeszcze wtedy przestrzeni dziœ odbywa się montaż przejętej do produkcji w VBF maszyny zakładajšcej obwoluty Jack Plus. Maszyna pracuje w linii opraw twardych Diamant z wydajnoœciš 3600 taktów/h. W VBF opracowano też nowš generację układarek stosów ksišżek (BLSD 650 Đ układarka końcowa i BLSD650 D Đ układarka przepływowa). Obie układarki pracujšce w linii opraw Diamant sš sterowane centralnie poprzez system Commander, tak że jakiekolwiek regulacje sš zbędne. Układarka BLSD 650 D w systemie łańcuchowym służy jako bufor w sytuacji zakłóceń w pracy kolejnej maszyny Đ wówczas ksišżki bez obracania wyłšczane sš z linii. Modernizację przeszły ostatnio również trójnoże: Merit S (4000 taktów/h) i Zenit S (7000 taktów/h). Rodzina trójnoży firmy MŸller Martini jest doœć duża Đ każdy model zgodnie z potrzebami rynku dostosowany jest do okreœlonej grupy produktów (np. przekrawanie trzech użytków oprawianej broszury). Z doœwiadczeń tej podróży do zakładów grupy MŸller Martini (a to tylko ich częœć) można wysnuć podstawowy wniosek: kierownictwo grupy kładzie duży nacisk na bezpoœredni kontakt z użytkownikami urzšdzeń i maszyn ze znakiem MŸller Martini. Przy każdym zakładzie produkcyjnym MM znajdujš się odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których prowadzone sš szkolenia i prezentacje; jest to dowód dbałoœci o przygotowanie klienta, aby mógł maksymalnie wykorzystać nowoczesne œrodki produkcji.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>