Jest ustawa!
6 gru 2016 14:43

Nareszcie jest Đ miejmy nadzieję Đ pułapka na nieuczciwych płatników! Od 26 kwietnia obowišzuje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczej. Cóż takiego ona wnosi? Otóż od teraz każdy wierzyciel będzie miał prawo przekazania danych o ăpłacšcych inaczejÓ do ogólnopolskiej bazy danych. Tam, po sprawdzeniu wiarygodnoœci informacji, dłużnik zostanie zarejestrowany, a jego dane będš znane wszystkim urzędom i instytucjom, bez których trudno prowadzić działalnoœć gospodarczš: bankom, sieciom telefonicznym, firmom leasingowym itd. Cóż to z kolei oznacza? Ano tyle, że nawet jeœli się nie zapłaci w terminie 200 zł i wierzyciel zgłosi dłużnika do rejestru, ten może mieć w przyszłoœci duże problemy z uzyskaniem kredytu, nabyciem sprzętu w leasingu czy nawet zakupem telefonu komórkowego! Wydaje się zatem, że wreszcie mamy straszaka na tych, którzy miesišcami, a nawet latami zwlekajš z realizacjš swoich zobowišzań. Sprawa dotyczy rzecz jasna także naszej branży, co najbardziej chyba odczuwajš drukarnie (choć i my Đ prasa branżowa Đ mamy swoje ăkliniczne przypadkiÓ). Ileż to razy słyszy się o firmach zlecajšcych mniejsze lub większe prace, a następnie znikajšcych bez œladu, by pojawić się z zamówieniem w kolejnej firmie. Do tej pory informacje o takich ăskoczkachÓ były przekazywane najczęœciej pocztš pantoflowš. Chociaż na przykład na stronie internetowej drukarni Lotos już dziœ można znaleŸć rubrykę ăNie współpracujemy zÉÓ, będšcš swego rodzaju ăczarnš listšÓ. Warto tam zajrzeć, drodzy Czytelnicy, być może znajdziecie na niej jednego ze swoich aktualnych lub potencjalnych klientów. Teraz przed nieuczciwymi płatnikami ma nas chronić Đ przynajmniej trzeba mieć nadzieję, że tak będzie Đ ustawa. Gorzej, gdy trafi nam się kolejna ăwydmuszkaÓ w rodzaju 4Media, której historii cišg dalszy możecie Państwo przeczytać w tym wydaniu Poligrafiki. Właœnie w drugiej częœci artykułu Krzysztofa Jedlaka z ăGazety Giełdy ParkietÓ znajduje się wštek przejęcia i wykończenia przez 4Media drukarni na Tamce. Warto zwrócić uwagę na niejakiego Mariusza H., który zarzšdzał Tamkš w czasach 4Media. Z naszych informacji wynika, że po barwnym epizodzie w grupie medialnej został on udziałowcem wÉ jednej z pruszkowskich drukarń. Jego wspólnikiem zaœ jest były właœciciel drukarni Azet-Grafico, która była własnoœciš 4Media. Przypadek? Byle nie klinicznyÉ