Jeszcze raz druk cyfrowy
6 gru 2016 14:42

Gdańska drukarnia ăWLÓ półtora roku temu wdrożyła technologię Direct Imaging i cyfrowy druk offsetowy na maszynie Quickmaster 46-4DI. W dniach 5-6 czerwca ăWLÓ przy udziale firm Heidelberg Polska i Michael Huber Polska zorganizował dni otwarte, na które zaproszono agencje wydawnicze, wydawnictwa, przedstawicieli banków i innych instytucji oraz drukarń. Nasze doœwiadczenia w zakresie przygotowalni cyfrowej, bezpoœredniego kopiowania w maszynie form drukowych (Direct Imaging) i drukowanie w technologii offsetu bezwodnego na maszynie Quickmaster skłoniły nas do zaprezentowania możliwoœci wykonania różnych prac Đ powiedział Leszek Wojtczuk, właœciciel drukarni ăWLÓ w czasie powitania goœci zaproszonych na pokaz offsetowego druku cyfrowego. Robert Wieczorek Đ specjalista ds. produktu w Heidelberg Polska poinformował zebranych, że prezentowanš tu technologiš Heidelberg (jako pierwszy) zajmuje się od 1991 roku. Technologiš tš zaczęły zajmować się również inne firmy, a od czasu DRUPA 2000 wszyscy liczšcy się producenci maszyn offsetowych majš w swojej ofercie offsetowe maszyny cyfrowe. Przybliżył zebranym proces cyfrowego przygotowania i bezpoœredniego kopiowania form drukowych w czterokolorowej maszynie Quickmaster 46-4DI. Techniczne możliwoœci i jakoœć druków prezentowano zebranym praktycznie. Wielu uczestników spotkania przyniosło własne projekty na noœnikach elektronicznych lub oryginały do skanowania i w cišgu kilkunastu minut oceniali wydrukowane odbitki. Opinie odnoœnie do jakoœci oraz czasu potrzebnego na wykonanie produktu były bardzo pozytywne, wykonanie kilkutysięcznego nakładu to dalsze kilkadziesišt minut. Bezpoœrednie rozmowy przybyłych na prezentacje z pracownikami i właœcicielem drukarni ăWLÓ miały charakter obiektywnej oceny wymagań i możliwoœci technologii cyfrowej oraz maszyny QM. Maszyna QM 46-4DI pracujšca w technologii offsetu bezwodnego posiada zespoły farbowe wyposażone w urzšdzenia do ich temperowania. Wymagane sš też odpowiednie do tej technologii farby, stšd też udział firmy Michael Huber w przygotowaniu prezentacji. Według operatora obsługujšcego QM farby z firmy Michael Huber nie nastręczajš żadnych kłopotów, a obsługę maszyny porównał do obsługi komputera Đ trzeba jš po prostu poznać! Leszek Wojtczuk Đ właœciciel drukarni ăWLÓ poinformował mnie, że farby do drukowania na maszynie QM DI sš droższe o około 60%. Na moje pytanie, czy produkcja na maszynie DI jest rentowna, nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi, natomiast usłyszałem interesujšcš wypowiedŸ: W Polsce rynek wydawniczy Đ przede wszystkim większoœć agencji Đ dotychczas nie poznał dobrze możliwoœci nowych technologii druku cyfrowego. Na maszynie QM DI osišgamy bardzo dobrš jakoœć i o wiele szybciej aniżeli w offsecie tradycyjnym, ale koszty przygotowalni cyfrowej i koszt druku sš wyższe Đ czyli za czas i wyższe koszty wydawca musi zapłacić więcej, jednak powinien przeanalizować, jakie ma z tego korzyœci. Maszyna QM DI jest bardzo dobrš inwestycjš w większym zakładzie, gdzie pracujš maszyny offsetowe w większym formacie Đ dodał Leszek Wojtczuk. Odsyłamy naszych czytelników do Poligrafiki nr 4/2001 na strony 42-46 ăDruk cyfrowy w PolsceÓ. W czasie ăotwartych drzwiÓ w drukarni ăWLÓ firma Heidelberg Polska prezentowała urzšdzenia prepress będšce w ich ofercie handlowej. AO

error: Kopiowanie zabronione!
cript>