Jubileusz IP-KWIDZYN SA
6 gru 2016 14:42

International Paper-Kwidzyn SA obchodzi w tym roku jubileusz 10-lecia przynależnoœci do International Paper Đ największej korporacji branży papierniczej na œwiecie. Jubileusz jest w rzeczywistoœci podwójny, gdyż dzisiejszy jubilat powołany został 30 lat temu przez ministra Leœnictwa i Przemysłu Drzewnego jako przedsiębiorstwo państwowe pod nazwš Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Budowie w Kwidzynie. Przeprowadzona 10 lat temu prywatyzacja okazała się przedsięwzięciem nad wyraz udanym. Modernizacja wszystkich cišgów technologicznych, dwukrotny wzrost wielkoœci produkcji i podwyższenie standardów jakoœciowych wyrobów do poziomu porównywalnego z wyrobami renomowanych firm europejskich oraz idšce za tym dobre wyniki ekonomiczne pozwalajš stawiać firmę za wzór sprawnie i skutecznie przeprowadzonej prywatyzacji. International Paper-Kwidzyn SA jest również znana ze swych działań na rzecz społecznoœci lokalnej. Najnowsze jej przykłady, tylko z roku 2002, to przekazanie 312 komputerów szkołom i placówkom samorzšdowym powiatu kwidzyńskiego oraz znaczšcy udział finansowy w adaptacji zabytkowego dworku w Kwidzynie Đ Górkach na potrzeby osób niepełnosprawnych. Działania wspierajšce inicjatywy społeczne i kulturalne majš zasięg ogólnokrajowy: to IP-Kwidzyn SA była np. głównym sponsorem tegorocznej Nagrody Literackiej im. Andrzeja Drawicza. W roku swego jubileuszu firma IP-Kwidzyn uzyskała kolejne certyfikaty, wyróżnienia i nagrody. Najważniejsze z nich to certyfikat PN-N-18001 ăSystem bezpieczeństwa i higieny pracyÓ, który wraz z wczeœniej uzyskanymi certyfikatami ISO 9002 i ISO 14001 oznacza, że firma w całoœci wdrożyła zintegrowany system zarzšdzania. Wyróżnieniem za całokształt działalnoœci jest z pewnoœciš miano członka Đ założyciela Akademii Marek. Finałem obchodów 10-lecia IP-Kwidzyn SA było uroczyste spotkanie w salach hotelu Marriott w Warszawie kierownictwa korporacji International Paper i International Paper-Kwidzyn SA z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, władz centralnych, współpracujšcych z firmš instytucji, organizacji i stowarzyszeń oraz głównymi dostawcami i klientami. Ze strony goœci IP-Kwidzyn SA padło wiele ciepłych słów, gratulacji, wyrazów uznania oraz życzeń dalszej pomyœlnoœci i sukcesów. Było szereg pism gratulacyjnych, dyplomów, kwiatów i upominków. Firma IP-Kwidzyn SA zrewanżowała się goœciom wręczajšc im jubileuszowš publikację (album). Wkrótce w wersji rozszerzonej, bo obejmujšcej również zdjęcia wszystkich osób aktualnie zatrudnionych w firmie, otrzymajš jš wszyscy pracownicy. Zgodnie z obyczajem IP-Kwidzyn SA podarunki otrzymały również instytucje społeczne. Czeki po 10 000 zł przedstawiciele kierownictwa korporacji i IP-Kwidzyn SA wręczyli Fundacji ăWspólna DrogaÓ oraz Fundacji ăPrzyjaciele Szpitala Dziecięcego przy LitewskiejÓ. Spotkanie uœwietnił recital Ryszarda Rynkowskiego. Wczeœniej odbyło się kameralne spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Głównym jego punktem było wręczenie wysokich odznaczeń państwowych przedstawicielom kierownictwa korporacji International Paper i kilku zasłużonym pracownikom. Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali: John Dillon Đ prezes korporacji oraz David Bailey Đ jej prezydent na Europę Œrodkowš i Wschodniš. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Bronisław WoŸniczko Đ emerytowany dyrektor i prezes IP-Kwidzyn SA, zaœ Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Hubert Jarmułowicz, Tadeusz Klonowski i Alfred Trepow. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaœniewski w oficjalnym wystšpieniu i póŸniej w towarzyskiej rozmowie podkreœlał osišgnięcia firmy oraz jej szerokie działania na rzecz lokalnej społecznoœci. Bioršcy udział w uroczystoœci wręczania odznaczeń minister gospodarki Jacek Piechota wyraził pełne uznanie dla osišgnięć IP-Kwidzyn SA i przedstawił jš jako wzór sprawnie i skutecznie sprywatyzowanej firmy. Oœwiadczył, że jest dumny z tego, iż polska firma wspięła się na szczyty doskonałoœci biznesowej i należy do grona przodujšcych nie tylko w Polsce, ale i w œwiecie. John Dillon, dziękujšc w imieniu odznaczonych, przedstawił IP-Kwidzyn jako firmę przodujšcš w korporacji i podzielił poglšd ministra gospodarki, że również w œwiecie, co Đ jak oœwiadczył Đ jest powodem do dumy dla całej korporacji zatrudniajšcej na całym œwiecie 100 tysięcy pracowników. Właœnie pracowników IP-Kwidzyn SA ocenił niezwykle wysoko, zaœ ich umiejętnoœci ogólne, wiedzę fachowš i zaangażowanie wskazał jako główny czynnik sukcesów. Przeprowadzona 10 lat temu prywatyzacja okazała się przedsięwzięciem nad wyraz udanym. Modernizacja wszystkich cišgów technologicznych, dwukrotny wzrost wielkoœci produkcji i podwyższenie standardów jakoœciowych wyrobów do poziomu porównywalnego z wyrobami renomowanych firm europejskich oraz idšce za tym dobre wyniki ekonomiczne pozwalajš stawiać firmę za wzór sprawnie i skutecznie przeprowadzonej prywatyzacji. International Paper-Kwidzyn SA jest również znana ze swych działań na rzecz społecznoœci lokalnej. Najnowsze jej przykłady, tylko z roku 2002, to przekazanie 312 komputerów szkołom i placówkom samorzšdowym powiatu kwidzyńskiego oraz znaczšcy udział finansowy w adaptacji zabytkowego dworku w Kwidzynie Đ Górkach na potrzeby osób niepełnosprawnych. Działania wspierajšce inicjatywy społeczne i kulturalne majš zasięg ogólnokrajowy: to IP-Kwidzyn SA była np. głównym sponsorem tegorocznej Nagrody Literackiej im. Andrzeja Drawicza. W roku swego jubileuszu firma IP-Kwidzyn uzyskała kolejne certyfikaty, wyróżnienia i nagrody. Najważniejsze z nich to certyfikat PN-N-18001 ăSystem bezpieczeństwa i higieny pracyÓ, który wraz z wczeœniej uzyskanymi certyfikatami ISO 9002 i ISO 14001 oznacza, że firma w całoœci wdrożyła zintegrowany system zarzšdzania. Wyróżnieniem za całokształt działalnoœci jest z pewnoœciš miano członka Đ założyciela Akademii Marek. Finałem obchodów 10-lecia IP-Kwidzyn SA było uroczyste spotkanie w salach hotelu Marriott w Warszawie kierownictwa korporacji International Paper i International Paper-Kwidzyn SA z przedstawicielami korpusu dyplomatycznego, władz centralnych, współpracujšcych z firmš instytucji, organizacji i stowarzyszeń oraz głównymi dostawcami i klientami. Ze strony goœci IP-Kwidzyn SA padło wiele ciepłych słów, gratulacji, wyrazów uznania oraz życzeń dalszej pomyœlnoœci i sukcesów. Było szereg pism gratulacyjnych, dyplomów, kwiatów i upominków. Firma IP-Kwidzyn SA zrewanżowała się goœciom wręczajšc im jubileuszowš publikację (album). Wkrótce w wersji rozszerzonej, bo obejmujšcej również zdjęcia wszystkich osób aktualnie zatrudnionych w firmie, otrzymajš jš wszyscy pracownicy. Zgodnie z obyczajem IP-Kwidzyn SA podarunki otrzymały również instytucje społeczne. Czeki po 10 000 zł przedstawiciele kierownictwa korporacji i IP-Kwidzyn SA wręczyli Fundacji ăWspólna DrogaÓ oraz Fundacji ăPrzyjaciele Szpitala Dziecięcego przy LitewskiejÓ. Spotkanie uœwietnił recital Ryszarda Rynkowskiego. Wczeœniej odbyło się kameralne spotkanie w Pałacu Prezydenckim. Głównym jego punktem było wręczenie wysokich odznaczeń państwowych przedstawicielom kierownictwa korporacji International Paper i kilku zasłużonym pracownikom. Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej otrzymali: John Dillon Đ prezes korporacji oraz David Bailey Đ jej prezydent na Europę Œrodkowš i Wschodniš. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał Bronisław WoŸniczko Đ emerytowany dyrektor i prezes IP-Kwidzyn SA, zaœ Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski otrzymali: Hubert Jarmułowicz, Tadeusz Klonowski i Alfred Trepow. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Aleksander Kwaœniewski w oficjalnym wystšpieniu i póŸniej w towarzyskiej rozmowie podkreœlał osišgnięcia firmy oraz jej szerokie działania na rzecz lokalnej społecznoœci. Bioršcy udział w uroczystoœci wręczania odznaczeń minister gospodarki Jacek Piechota wyraził pełne uznanie dla osišgnięć IP-Kwidzyn SA i przedstawił jš jako wzór sprawnie i skutecznie sprywatyzowanej firmy. Oœwiadczył, że jest dumny z tego, iż polska firma wspięła się na szczyty doskonałoœci biznesowej i należy do grona przodujšcych nie tylko w Polsce, ale i w œwiecie. John Dillon, dziękujšc w imieniu odznaczonych, przedstawił IP-Kwidzyn jako firmę przodujšcš w korporacji i podzielił poglšd ministra gospodarki, że również w œwiecie, co Đ jak oœwiadczył Đ jest powodem do dumy dla całej korporacji zatrudniajšcej na całym œwiecie 100 tysięcy pracowników. Właœnie pracowników IP-Kwidzyn SA ocenił niezwykle wysoko, zaœ ich umiejętnoœci ogólne, wiedzę fachowš i zaangażowanie wskazał jako główny czynnik sukcesów.