Jubileuszowe spotkanie w Kołobrzegu
6 gru 2016 14:43

Mimo niesprzyjajšcej koniunktury w branży i niemal wakacyjnego terminu prawie 60 osób wzięło udział w jubileuszowej 20. konferencji poligraficznej w Kołobrzegu, organizowanej przez Szczecińskš Agencję Edukacyjnš pod patronatem medialnym Poligrafiki. Spora frekwencja, także na większoœci wykładów, œwiadczy o tym, że branża potrzebuje miejsc, gdzie można się spotkać i przez kilka dni, również w mniej oficjalnej atmosferze, podyskutować o aktualnych problemach drukarń. W tym roku mottem przewodnim konferencji były regulacje unijne i potrzeba dostosowania działalnoœci polskich firm do przepisów obowišzujšcych w UE oraz przygotowania do konkurencji na wolnym rynku. Dlatego też wœród prelegentów znalazł się Maciej Rudnicki, wykładowca przedmiotów z zakresu prawa i finansów na wyższych uczelniach, autor licznych publikacji z tej dziedziny oraz dyrektor Instytutu Europejskiego Prawa Prywatnego Akademii Polonijnej, który przedstawił problematykę œrodków pomocowych i funduszy unijnych. Jego ponaddwugodzinna prelekcja spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem słuchaczy. Z reakcji sali oraz wystšpienia dr. Rudnickiego wynika, że temat pozyskiwania i zagospodarowywania funduszy unijnych przez polskie firmy, nie tylko z naszej branży, jest wcišż mało znany. W Kołobrzegu wystšpiła też znana ze szkoleń nt. ochrony œrodowiska (współorganizowanych przez Poligrafikę i Metapress) Hanna Żakowska, kierownik Zakładu Ekologii Opakowań COBRO, z referatem pt. ăWytyczne Unii Europejskiej i krajowe regulacje w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi w branży poligraficznejÓ. Z kolei przedstawicielka Ministerstwa Œrodowiska, Joanna Grabowska, zapoznała słuchaczy z zagadnieniami gospodarki odpadami niebezpiecznymi w przemyœle poligraficznym w œwietle nowych przepisów w Polsce i w UE. Oba tematy były poruszane na majowych szkoleniach dotyczšcych gospodarki odpadami. Wœród prelegentów nie zabrakło od lat zwišzanych z kołobrzeskš konferencjš znanych autorytetów branżowych. Stefan Jakucewicz, znakomity ekspert w dziedzinie podłoży drukowych i nie tylko, na konferencji reprezentujšcy Instytut Poligrafii PW, przedstawił referat pt. ăDrukowanie wielobarwne arkuszowe na papierach offsetowych niepowlekanychÓ, zaœ Stanisław Radomski, rzeczoznawca w dziedzinie poligrafii, mówił o kontroli jakoœci druków w przestrzeniach barwnych. Jak zwykle w Kołobrzegu prezentacje przygotowało kilka znaczšcych firm z naszej branży. Prezes firmy Xteam Swapan Chaudhuri zaprezentował możliwoœci druku cyfrowego oferowanych przez swojš firmę rozwišzań Xerox, jak również zapoznał słuchaczy z nowoœciš w ofercie Xteam Đ skanerami do starodruków DigiBook produkowanymi przez francuskš firmę OS2. Skaner tego rodzaju był m.in. stosowany przy reprincie Biblii Gutenberga, której jedyny polski egezmplarz znajduje się w zbiorach Muzeum w Pelplinie. Witold Kiwak z firmy Ferag Polska zapoznał słuchaczy z nowoœciami Feraga, które były anonsowane już na styczniowej konferencji w Bukowinie. Szczególnš uwagę zwrócił na nowy system wkładkowania RollStream dla drukarń gazetowych i magazynowych, w którym zastosowano wiele rewolucyjnych rozwišzań. Szerszy materiał na temat tego urzšdzenia opublikujemy w wydaniu sierpniowym. Poza tym zaprezentowano inne produkty z palety Feraga, w tym całš gamę urzšdzeń do pakowania. Wiceprezes Grafikusa Sławomir Buschka przedstawił najważniejsze zagadnienia zwišzane z optymalizacjš inwestycji sprzętowych w małych i œrednich drukarniach. Jako case study wykorzystano przykład zakupu czterokolorowej maszyny offsetowej Ryobi 524HE, która od kwietnia tego roku znajduje się w ofercie Grafikusa. Projekt inwestycyjny z niš zwišzany, a także najważniejsze dane techniczne urzšdzenia przedstawił Krzysztof Pućko, dyrektor Biura Projektów Inwestycyjnych w firmie Grafikus. Mariusz Matuszewski z warszawskiego oddziału Michael Huber Polska przedstawił ăLatajšce laboratoriumÓ firmy, będšce swego rodzaju ăobjazdowymÓ systemem kontroli jakoœci wydruków. Michael Huber Polska wprowadził tę niecodziennš usługę kilka lat temu i do dziœ cieszy się ona niesłabnšcym powodzeniem wœród licznych klientów firmy w całej Polsce. Wiceprezes Reprografu Tadeusz Figurski przedstawił referat pt. ăPłyty decydujšcym czynnikiem przy wyborze systemu CtPÓ, porównujšc różne płyty cyfrowe dostępne na rynku i prezentujšc ofertę swojej firmy w tym zakresie. Przedstawione zostały także systemy CtP japońskiej firmy Screen, której wyłšcznym przedstawicielem w Polsce jest właœnie Reprograf. Maciej Kacprzak i Tomasz Ziędalski z firmy Ricoh Polska przedstawili rozwišzania tego japońskiego producenta w dziedzinie wysokonakładowego szybkiego druku cyfrowego na przykładzie urzšdzeń z rodziny Aficio i Priport. Na zakończenie konferencji przedstawiciel firmy Follak, Łukasz Olenderek przedstawił nowe rozwišzania firmy w zakresie uszlachetniania druków. Całoœci dopełniły znakomita atmosfera towarzyska i mniej liczne Đ głównie ze względu na kiepskš pogodę Đ atrakcje pozamerytoryczne. Na pewno nie żałowali ci, którzy wzięli udział w niedzielnym pikniku morskim na Bałtyku. Jak zapewniali uczestnicy rejsu, zarówno sam piknik, jak i złowione podczas niego dorsze wypadły przednio (co widać na zdjęciu). SS

error: Kopiowanie zabronione!