KBA Rapida 105 Đ wszechstronna i ekonomiczna
6 gru 2016 14:43

Rapida 105 jest nowoczesnš offsetowš maszynš arkuszowš w formacie 72 x 105 cm. Obojętne, czy w typowym wariancie do produkcji akcydensowej z czterema, pięcioma lub więcej zespołami drukujšcymi i odwracaniem arkuszy, czy jako maszyna do opakowań z zespołem lakierujšcym i przedłużonym wykładaniem, czy wreszcie jako maszyna wielokolorowa (do 12 zespołów drukujšcych) do drukowania w układzie np. 4/4, 5/5 lub 6/6 Đ do wszystkich prawie rodzajów zamówień Rapida 105 jest uniwersalnym i ekonomicznym œrodkiem produkcji. Rapida 105 otwiera nowe perspektywy w drukowaniu akcydensowym, czyli druków o wysokiej jakoœci. Dzięki bardzo krótkim czasom narzšdu maszyny i minimalnej iloœci makulatury rozruchowej przed uzyskaniem pierwszego dobrego wydruku doskonale nadaje się ona do wykonywania szybkich prac. Przyczyniajš się do tego: automatyka wymiany płyt, automatyczne ustawianie maszyny na gruboœć zadrukowywanego materiału i na format papieru, urzšdzenie do odwracania arkuszy oraz wiele innych programów automatyzacji, sterowanych ze stanowiska kierowania Ergotronic. Różnorodne warianty włšczenia maszyny w cyfrowe systemy zarzšdzania produkcjš, modułowy system automatyzacji do wstępnego przygotowywania maszyny i optymalizacji jakoœci lub możliwoœć połšczenia z przygotowalniš w systemie CIP3 tworzš rezerwy produkcyjne i zwiększajš ekonomicznoœć. Rapida 105 jest optymalnym œrodkiem produkcji także do drukowania opakowań. Na porzšdku dziennym sš tu powtarzalne zlecenia o różnej częstotliwoœci, dlatego też użytkownik potrzebuje szybkiej maszyny z krótkimi czasami narzšdu, jak również nieskomplikowanych rozwišzań do zapisywania wstępnych danych ustawienia maszyny. Stanowisko kierowania jest nie tylko centralnym stanowiskiem pracy dla drukarza. Można na nim także zapisać w pamięci komputera wszystkie dane do wstępnego ustawienia maszyny, niezbędne dla powtarzalnych zleceń. Czas narzšdu i iloœć makulatury przy zmianie zlecenia sš wtedy zminimalizowane. Dużš zaletš przy drukowaniu opakowań jest to, że maszyna ta zadrukowuje podłoża o gruboœci do 1,2 mm, czym wyróżnia się na rynku wœród innych maszyn. Szczególnie przy drukowaniu kartonaży z wysokimi wydajnoœciami konieczna jest obróbka wysokich stosów, aby nie trzeba było często ich wymieniać. Również tu Rapida 105 jest w czołówce ze standardowš wysokoœciš stosów 1,3 m w nakładaku i wykładaku. Dodatkowe moduły podwyższajšce całš maszynę powiększajš wysokoœć stosów o dalsze 375 względnie 600 mm. Automatyczne rozwišzania non-stop do wymiany stosów w nakładaku i wykładaku mogš być na życzenie połšczone z najrozmaitszymi wariantami automatycznego dostarczania, odbierania i transportu stosów. Podwyższenie wydajnoœci przy mniejszym personelu i odcišżenie go od ciężkiej pracy fizycznej poprawiajš sprawnoœć działania. Ważnym kryterium przy drukowaniu opakowań jest płaski, bezdotykowy bieg arkuszy, szczególnie przy bardzo sztywnych materiałach. Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu powietrza ssšcego i nadmuchowego we wszystkich fazach transportu arkuszy, jak również dzięki wypróbowanemu od dziesištków lat systemowi cylindrów dociskowych i bębnów przekazujšcych o podwójnej œrednicy Rapida 105 może bezproblemowo zadrukowywać także gruby karton lub sztywne tworzywa sztuczne (do gruboœci 1,2 mm). Od wielu lat na maszynie tej bez problemów zadrukowywana jest bezpoœrednio tektura falista typu G, a od roku 2001 możliwe jest też bezpoœrednie zadrukowywanie na niej tektury falistej E i F przy wykorzystaniu odpowiednich obcišgów, np. Conti-Air. Maszynę Rapida 105 można też wyposażyć w zestaw urzšdzeń umożliwiajšcy drukowanie farbami hybrydowymi. Firma Koenig & Bauer jest pionierem w tej dziedzinie i od 2000 roku oferuje odpowiednio dostosowane maszyny, co zaowocowało kilkudziesięcioma instalacjami na œwiecie i dwiema w Polsce. Technologia stosowania farb hybrydowych w połšczeniu z lakierem UV stwarza całkiem nowe możliwoœci lakierowania, dzięki którym uzyskuje się bardzo interesujšcy wyglšd zadrukowanej i polakierowanej powierzchni druków. Ta nowa metoda lakierowania, nadajšca się szczególnie do lakierowania miejscowego, daje ciekawe efekty i znacznie zmienia oraz upraszcza lakierowanie inline. Stosowanie farb hybrydowych jest znacznie tańsze, a rezultaty sš lepsze niż przy podwójnym lakierowaniu w bardzo rozbudowanej maszynie. Rapida 105 może być też dostarczona w powiększonym formacie 74 x 105 cm, z korzyœciš dla wielu prac, zarówno przy produkcji opakowań, jak i druków reklamowych, plakatów, billboardów itp. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu może także perforować i numerować druki. Rapida 105 może współpracować z takimi systemami cyfrowymi, jak: Ľ Scantronic Đ skaner płytowy do wstępnego ustawiania stref farbowych, Ľ Densitronic S Đ densytometryczny i kolorymetryczny system pomiaru oraz regulacji barw Đ pomiar na paskach kontrolnych i pomiar barw na całym arkuszu, Ľ CIPLink Đ system do połšczenia maszyny z przygotowalniš w standardzie CIP3, Ľ Logotronic Đ otwarty system, zintegrowany z systemem organizacji i zarzšdzania produkcjš w drukarni. Poprzez ten system można połšczyć maszynę z systemami elektronicznego przetwarzania danych w zakresie administracji czy systemami planowania produkcji, Ľ KBA OPERA (otwarty ergonomiczny system automatyzacji) Đ system przekazywania danych umożliwiajšcy połšczenie maszyny z ww. systemami do wstępnego ustawiania maszyny, optymalizacji jakoœci i zarzšdzania. Maszyna jest standardowo wyposażona w automat do wymiany płyt, natomiast opcjonalnie można jš wyposażyć w pełny automat o rozszerzonych funkcjach. Można też zainstalować urzšdzenia do mycia obcišgów, wałków farbowych i cylindrów dociskowych oraz w stabilizację temperatury i chłodzenie zespołów farbowych. Do dyspozycji sš też rozmaite systemy suszenia druków. Interesujšcym rozwišzaniem jest możliwoœć odłšczania aktualnie niepracujšcych zespołów farbowych, co powoduje oszczędnoœć energii, znacznie ogranicza zużycie wałków oraz skraca czas potrzebny na przygotowanie maszyny do drukowania. Zarówno wyposażenie standardowe, jak i dodatkowe maszyny Rapida 105 pozwalajš na dostosowanie jej do różnego rodzaju prac i w znacznym stopniu rozszerzajš jej możliwoœci produkcyjne. Dzięki nim użytkownik może wykonywać szerokš paletę zamówień z bardzo wysokš jakoœciš. Do wysokiej jakoœci, a konkretnie dokładnoœci pasowania, przyczynia się także budowa podstawy zespołów maszyny, w której sš umieszczone cylindry dociskowe i przekazujšce. Podstawa ta jest w całoœci, wraz z poprzecznymi belkami, wykonana z jednolitego odlewu (specjalnoœć firmy Koenig & Bauer), co zapewnia jej sztywnoœć i odpornoœć na skręcanie. Modem telefoniczny pozwala na zdalne serwisowanie maszyny przez centralny serwis firmy Koenig & Bauer. Dzięki temu można szybko usuwać usterki, analizować pracę maszyny i aktualizować oprogramowanie. Rapida 105 to zautomatyzowana offsetowa maszyna arkuszowa o wysokiej wydajnoœci, ekonomiczna o uniwersalnym zastosowaniu do różnorodnych rodzajów produkcji, zapewniajšca wysokš jakoœć drukowania. Jako pierwsza na œwiecie maszyna arkuszowa otrzymała certyfikat ekologiczny. Jest to œwiadectwo, że spełnia wymagania odpowiednich norm ekologicznych. Dodatkowo można jš wyposażyć w ăpakiet ekologicznyÓ, w jeszcze większym stopniu przyczyniajšcy się do ochrony œrodowiska. Artykuł sponsorowany

error: Kopiowanie zabronione!
cript>