Kolbus: wysoka jakoœć obróbki grzbietów
6 gru 2016 14:42

W ostatnich latach można było zauważyć tendencję do produkowania coraz bardziej urozmaiconych wyrobów klejonych metodš bezszwowš. Asortyment papierów stał się bardzo bogaty i często klejone wyroby składajš się z różnych papierów: od papieru z wtórnego przerobu do papieru uszlachetnionego, z wysokim połyskiem. Ogólnie można powiedzieć, że znacznie pogorszyła się zdolnoœć papierów do klejenia. Dochodzš do tego wyższe wymagania jakoœciowe stawiane produktom z miękkš okładkš, np. wyższa wytrzymałoœć łšczenia grzbietu, bardzo dobra ăpłaskoœćÓ, wysoka odpornoœć na temperaturę. Dawniej wysokš jakoœć osišgano przez dostosowanie systemu klejenia do jakoœci papieru. W trudnych przypadkach klejono klejem dyspersyjnym lub szyto nićmi. Obie metody zapewniajš wysokš jakoœć, ale przy krótkich terminach lub dużych nakładach sš one bardzo pracochłonne i drogie. Warunkiem dobrej jakoœci łšczenia klejem jest odpowiednia obróbka grzbietu; firma Kolbus na nowo okreœliła stawiane w tym przypadku wymagania. Frezowanie podstawowe Wiele introligatorni preferuje frezy œcinajšce, gdyż w porównaniu z frezami ăpyłowymiÓ (tworzšcymi szorstkš powierzchnię) usuwanie wiórków jest znacznie tańsze niż usuwanie pyłu. Zwykle wydajnoœć frezów œcinajšcych jest ograniczona i introligator musi sięgnšć po frez ăpyłowyÓ, gdy chce pracować z wyższš prędkoœciš przy grubych produktach. Ten problem został w firmie Kolbus usunięty. Zespół głównego frezowania i głowica frezujšca sš wykonane w taki sposób, że majš zdolnoœć do optymalizowania sił cięcia i za pomocš frezowania œcinajšcego można pracować w całym zakresie wydajnoœci maszyny do oprawy klejowej. Frez ăpyłowyÓ jest potrzebny tylko wtedy, gdy frezowane sš bloki przedtem klejone i oddzielony klejony grzbiet bloku powodowałby problemy przy usuwaniu wiórków. Wyrównywanie Przy nowoczesnych metodach klejenia z poliuretanem lub np. przy systemie Twinflex, gdzie warstwa kleju ma tylko kilka dziesištych milimetra, niezbędny jest dokładnie uformowany grzbiet bloku. Podstawš tego powinien być frez wyrównujšcy (fot. 1). Frez wyrównujšcy Kolbusa jest precyzyjnym narzędziem o dużej dokładnoœci ruchu na płaszczyŸnie. Geometria cięcia i twardy metal (węglik spiekany) jako materiał zapewniajš wysokš wydajnoœć cięcia i wytrzymałoœć. Nacinanie Nacinanie grzbietu jest klasycznš metodš podwyższenia wytrzymałoœci klejenia i stabilnoœci kształtu grzbietu (fot. 1). Należy przy tym pamiętać, że wytrzymałoœć klejenia jest z reguły osišgana poprzez działanie kleju w charakterze klamry. Ważne jest odpowiednie dobranie gruboœci warstwy kleju do głębokoœci nacięcia. Konieczne jest zapewnienie wypełnienia nacięć klejem. Decyduje o jakoœci geometria cięcia, która powinna zapewnić prawidłowe cięcie bez resztek pozostajšcych w nacięciu. Równomierne odstępy nacięć sš osišgane za pomocš napędu o regulowanej częstotliwoœci. Mikronacięcia W celu zwiększenia wytrzymałoœci klejenia stosowane jest urzšdzenie do wykonywania mikronacięć (fot. 1 i 2). Te drobne nacięcia sš wytwarzane gęsto obok siebie na brzegu kartek. Dzięki temu znacznie powiększa się powierzchnia klejenia, co zapewnia optymalny punkt wyjœcia do produkowania płasko leżšcych broszur wykonanych z wysokowartoœciowych, mocno powlekanych papierów. Precyzyjne narzędzie pozwala na uzyskanie głębokoœci nacięć od jednej dziesištej do trzech dziesištych milimetra. Również tu geometria cięcia i regulacja częstotliwoœci zapewniajš stałš jakoœć. Urzšdzenie do mikronacięć jest dodatkowo wyposażone w specjalnš szczotkę do nadania szorstkoœci brzegom kartek (fot. 2). Jest ona zrobiona ze szczeciny o wysokiej wytrzymałoœci; w celu uzyskania optymalnego rezultatu można jš łatwo dostawiać do ostrzy w skokach co jednš dziesištš częœć milimetra. Szczotka ta jest także stosowana przy narzędziach do wyrównywania i nacinania. Urzšdzenie do mikronacięć doskonale działa w pełnym zakresie produktów i powinno należeć do standardowego wyposażenia maszyny do oprawy klejonej, gdyż dzięki niemu można uniknšć reklamacji w odniesieniu do trwałoœci klejenia. W wielu introligatorniach zakres wykonywanych produktów jest bardzo duży, prawie niemożliwy do okreœlenia. Firma Kolbus zaleca więc pełne wyposażenie maszyny we wszystkie wymienione stacje do obróbki grzbietów (fot. 3). Jest wtedy możliwoœć szybkiego dostosowania się do różnych rodzajów bloków. Urzšdzenia te mogš być dostosowywane do produktu indywidualnie lub w kombinacji. Stacje obróbki zostały na nowo skonstruowane i ich nowa, zwarta budowa pozwala na wbudowanie czterech stacji obróbki grzbietów nawet do krótkiej maszyny. Obróbka grzbietów stała się tym samym ważnš częœciš całego procesu i pozwala na bezwarunkowe uzyskanie wysokiej jakoœci. Na podstawie informacji prasowej firmy Kolbus opracował ZZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>