Kolejne forum technologiczne firmy MAN Roland
6 gru 2016 14:43

ăBoosting Quality Đ Cutting CostsÓ to motto forum technologicznego zorganizowanego w dniach 25-26 czerwca br. w trzecim co do wielkoœci austriackim koncernie medialnym Styria Medien AG w Grazu przez firmę MAN Roland. Styria Medien instalujšc trzy maszyny gazetowe typu Colorman (dwie z nich zostały zainstalowane w Grazu Đ AO) najnowszej konstrukcji w układzie satelitarnym dziewięciocylindrowym i jednš Uniset zapewniła sobie pełnš kolorystykę i najwyższš jakoœć drukowanych gazet Đ powiedział między innymi Gerd Finkbeiner, prezes zarzšdu MAN Roland, w czasie powitania przybyłych na forum dziennikarzy i wydawców prasy. W tak trudnym okresie dla nas i wydawców, jakiego nie zaobserwowano od dziesištków lat, naszym wspólnym celem jest, aby gazety mogły być drukowane atrakcyjnie i konkurencyjnie, zarówno dla czytelników, jak i zleceniodawców reklam. Podstawowym celem jest profesjonalne urynkowienie firmy, a przede wszystkim urynkowienie produktów, na drugim miejscu sš produktywnoœć, jakoœć i obniżka wysokich kosztów. Aby osišgnšć te cele i udział w przewidywanym systematycznym wzroœcie produkcji gazet do 2015 roku, MAN Roland stawia do dyspozycji wydawców i drukarzy swoje know how w produkcji maszyn drukujšcych Đ kontynuował G. Finkbeiner. Przedstawił on również analizę kosztów materiałowych i zakładowych drukarni, które mogš być znacznie obniżone (do 30%) po zastosowaniu nowoczesnych systemów zarzšdzania i produkcji. Automatyzacja i cyfrowy przepływ danych we wszystkich procesach produkcji gazet sš kluczem do obniżki kosztów. MAN Roland oferuje różne konfiguracje maszyn i może je optymalnie dostosować do potrzeb i profilu produkcji okreœlonej drukarni. Prezes zarzšdu Styria Medien AG Đ Horst Pirker w swoim wystšpieniu podkreœlił wzorowš współpracę z firmš MAN Roland przy projektowaniu, budowie i realizacji największej w historii Styria Medien inwestycji. Koncern zainwestował nie tylko w nowoczesnš technikę i wysokš jakoœć produktów, ale dokumentuje również zaufanie do przyszłoœci produktów drukowanych. Nowoczesne Đ skonstruowane według naszych założeń maszyny Colorman otwierajš nowš erę w produkcji gazet, sš strategicznym projektem zarówno dla Styria Medien, jak i dla firmy MAN Roland Đ podkreœlił Horst Pirker. Szczególne znaczenie (jak powiedział H. Pirker) majš pełna czterokolorowoœć gazet i najwyższy poziom techniki zapewniajšcej stałš najwyższš jakoœć. W czasie forum wygłoszono następujšce referaty: Josef Taus Đ niezależny specjalista ds. mediów w referacie ăTrendy i wymagania wydawców w produkcji gazetÓ przedstawił poglšd, że pozycja gazet na ogólnym rynku mediów jest niezagrożona, natomiast walka o utrzymanie tej wysokiej pozycji wymaga od wydawcy spełnienia kilku warunków stawianych przez rynek reklamodawców i czytelników: pełna kolorystyka, wysoka jakoœć drukowanych tekstów, ilustracji i reklam oraz tematyczne kierowanie częœci nakładów do okreœlonych grup odbiorców. W drugim referacie dyrektor wydziału druku Styria Medien Đ Erwin Marlasits omówił strukturę produkcji koncernu, a także przedstawił techniczne wyposażenie i możliwoœci produkcyjne maszyn Colorman 4/2 (obie maszyny majš 34 m długoœci i 16 m wysokoœci). Każda z zainstalowanych maszyn posiada trzy wieże satelitarne w systemie dziewięciu cylindrów w konfiguracji cylindrów gumowy/stalowy. Ta konfiguracja została wybrana ze względu na potrzebę drukowania w systemie 4/4. Kolejnš zaletš takiego układu cylindrów (guma/stal) sš krótkie przebiegi wstęgi papieru, co zapewnia najwyższš jakoœć pasowania. Dalsze zalety to: po raz pierwszy osišgana w maszynach produkowanych przez MAN Roland wydajnoœć 45 000 obrotów/h oraz zastosowanie indywidualnych napędów zapewniajšce jako bazę drukowania objętoœć 48 stron lub niezależnie 32 strony i 16 stron w pełnych kolorach. Do automatycznej zmiany zwojów w maszynie zastosowano system AURoload. Automatyzację procesów i zarzšdzanie drukarniš zapewnia system PECOM z trzema równoległymi stanowiskami sterowania dla każdej maszyny, rozszerzajšc funkcję zarzšdzania. E. Murlasits wyraził zadowolenie z tej inwestycji Đ 90 tys. 96-stronicowych 4-kolorowych gazet/h nazwał rekordowš wydajnoœciš, a następnie zaprosił do zwiedzenia drukarni oraz zapoznania się z maszynami w warunkach produkcyjnych. Anton Hamm z firmy MAN Roland przedstawił kierunki podejmowania prac w firmie po targach IFRA, zmierzajšcych do spełnienia wymagań drukowania gazet w najbliższej przyszłoœci. Omówił też szerokš ofertę rozwišzań sterowania i zintegrowanych systemów zarzšdzania oraz ofertę maszyn opuszczajšcych zakłady produkcyjne MAN Roland. Moritz Wuttke z PubliGroupe przedstawił kilka zasad, jakie należy ustalić wspólnie z producentem maszyn przed rozpoczęciem inwestycji, aby produkcja była optymalna, a koszty własne niższe nawet o 30%. Z analizy rynku mediów wynika, że po spadku w segmencie produkcji gazet w latach 2001-2002 będzie następował systematyczny wzrost w kolejnych latach. Ze względu na starzenie się pokolenia czytelników gazet i mniejsze zainteresowanie młodego pokolenia pewne tematy w gazetach będš zanikały, ale równoczeœnie będš poszukiwane i włšczane nowe. W okresie trudnej sytuacji rynkowej należy poszukiwać oszczędnoœci i nowych możliwoœci dopasowania się do zmieniajšcych się warunków. Po wygłoszeniu referatów odbyła się dyskusja. Poza pytaniami o konkretne metody obniżania kosztów interesujšce było, czy MAN Roland zajmuje się technologiš offsetu bezwodnego; odpowiedŸ była negatywna, ale firma będzie dalej wprowadzała systemy automatyzacji, sterowania i zarzšdzania, nowe rozwišzania techniczne, np. mocowanie walców z precyzyjnš regulacjš i inne, które będš obniżać iloœć makulatury i koszty. Na zakończenie forum uczestnicy mogli obejrzeć maszyny Colorman w warunkach produkcyjnych. Wieczorne spotkania towarzyskie umożliwiały również swobodnš wymianę poglšdów na dowolne tematy, nie tylko zwišzane z naszš branżš.

error: Kopiowanie zabronione!