Kolejne wybory władz Sekcji – część III
6 gru 2016 14:52

W dniu 30 marca br. w stołecznym Domu Technika NOT odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Warszawskiego Sekcji Poligrafów SIMP. Za dwa tygodnie będą miały miejsce kończące akcję wyborczą zebranie zarządu Sekcji Poligrafów i wybór nowych władz. Nie oznacza to jednak zakończenia akcji sprawozdawczo-wyborczej całego stowarzyszenia SIMP. Uczestnikami będą delegaci naszej Sekcji wybrani właśnie w dniu 30 marca. Przed rozpoczęciem zebrania uczestnicy otrzymali egzemplarz Biuletynu Informacyjnego Oddziału Warszawskiego SIMP (nr 1 (85) z grudnia 2009). Dopiero jednak po zebraniu było możliwe zapoznanie się z materiałami zawartymi w biuletynie, które są bardzo istotne dla dalszej współpracy pomiędzy Sekcją Poligrafów i władzami SIMP. Kontynuując materiały opublikowane w numerach lutowym oraz marcowym bieżącego roku, wiążące się z akcją sprawozdawczo-wyborczą Sekcji Poligrafów SIMP, kończę w kwietniowym numerze PoligrafiKI omawianie problematyki zmian, które są konieczne w dalszej działalności naszego branżowego stowarzyszenia. Nowe „władze” Sekcji Poligrafów SIMP mają szansę wzmocnienia swej działalności w ramach największej organizacji pozarządowej, reprezentującej 37 stowarzyszeń naukowo-technicznych, zrzeszających ponad 115 tys. inżynierów i techników. Jest nią Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej. W grudniu 2008 roku odbyło się posiedzenie sprawozdawczo-wyborcze Rady Krajowej tej Federacji. Nowym prezesem została wybrana Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Towarzystwa Kultury Technicznej, redaktor naczelna „Przeglądu Technicznego”. Kierunki programowe na kadencję 2008-2012 przewidują szereg ważnych tematów – m.in. dwa szczególnie istotne dla działalności Sekcji Poligrafów SIMP: „Działania na rzecz cywilizacyjnego rozwoju Polski i Unii Europejskiej” oraz „FSNT-NOT na arenie zagranicznej”. Jak wynika z materiałów zamieszczonych na łamach „Wiadomości SIMP” oraz najnowszego „Biuletynu Informacyjnego Oddziału Warszawskiego SIMP” – nowo wybrana Rada Krajowa Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT podjęła działania mające na celu wzmocnienie roli społeczności technicznej polskich inżynierów i techników jako współtwórcy postępu cywilizacyjnego i rozwoju kraju. Obok Federacji NOT – równolegle trwają podobne działania w instytucji grupującej instytuty badawczo-rozwojowe oraz centralne ośrodki badawczo-rozwojowe (w tym nasz branżowy OBR Przemysłu Poligraficznego). Jak dowiodła wielokrotnie działalność izb samorządowo-gospodarczych, nie są one w stanie samodzielnie rozwiązywać wszystkich problemów poszczególnych branż w ramach Krajowej Izby Gospodarczej. Współpraca i pomoc ze strony organizacji pozarządowych może tworzyć odpowiednią synergię! Sekcja Poligrafów SIMP może odegrać szczególną rolę w działalności Rady Krajowej FSNT NOT. Branża poligraficzna odgrywa ciągle jeszcze ogromną rolę w mediach. Prasa – obok radia i telewizji. Wydawcy i drukarze nie potrafili – jak dotychczas – docenić roli współpracy w ramach izb samorządowo-gospodarczych. Niewątpliwie istotną rolę odgrywa tu fakt, iż wydawnictwa prasowe oparte są w dużym stopniu na kapitale zagranicznym i dysponują własnymi drukarniami. Istnieją jednak drukarnie niezależne (w tym dwie największe), z którymi współpracują redakcje zagranicznych koncernów prasowych. Niektóre drukarnie zależne są od swoich właścicieli, należą jednak do izb samorządowych; inne nie, choć prowadzą tu działalność. Realia są jednak takie, że inicjatywa współpracy powinna wyjść ze strony polskich izb czy też instytucji. *** Dla nowo wybranych władz SIMP istnieje dużo istotnych spraw. Żadne z organizacji czy stowarzyszeń nie jest w stanie zastąpić Sekcji Poligrafów, a pracy jest wiele dla wszystkich. W wyniku omawianych wyborów prezesem Oddziału Warszawskiego został ponownie wybrany Bogdan Wyrzykowski

error: Kopiowanie zabronione!
cript>