Kolejne zebranie ZG Sekcji Poligrafów SIMP
6 gru 2016 14:43

Po przerwie wakacyjnej w dniu 25 wrzeœnia br. odbyło się w Łodzi kolejne zebranie Zarzšdu Głównego Sekcji Poligrafów SIMP. Gospodarzem spotkania była Łódzka Drukarnia Dziełowa, której prezes Wiesław Grabowski na wstępie przedstawił formy pracy oraz wyniki, jakie osišgnšł zarzšd, którym kieruje. Według informacji prezesa Grabowskiego, Łódzka Drukarnia Dziełowa od oœmiu lat stanowi prywatnš własnoœć (dwóch głównych wspólników oraz 5% udziałów posiada załoga). W zakładzie pracuje 200 osób, stosowana jest technika offsetowa; ŁDD produkuje głównie ksišżki i kalendarze, obroty sięgajš 2 mln zł miesięcznie, zysk wynosi ok. 300 000 zł. Eksport stanowi poważnš pozycję (m.in. do USA, Niemiec). Po informacji prezesa Grabowskiego prowadzšcy zebranie przewodniczšcy zarzšdu Sekcji Kazimierz Stępniewski przedstawił porzšdek dzienny spotkania. Jako pierwsza zabrała głos zaproszona na zebranie dyrektor Muzeum Drukarstwa Warszawskiego B. Rogalska, która scharakteryzowała działalnoœć tej placówki w cišgu minionych 25 lat. Dyrektor Rogalska omówiła też zasoby muzeum, a następnie poinformowała o organizacji 30 wystaw. Kolejnym referentem był prezes Adam Grzelak, który omówił działalnoœć Fundacji na rzecz Rozwoju Kadr Poligraficznych. Po wystšpieniu prezesa Grzelaka głos zabrał A. Kołakowski, nowo wybrany przewodniczšcy Oddziału Łódzkiego Sekcji Poligrafów SIMP. Scharakteryzował działalnoœć oddziału w Łodzi informujšc, iż oddział liczy 90 członków i jest najliczniejszy w skali krajowej. Działalnoœć opiera się na współpracy z Instytutem Papiernictwa i Poligrafii w Łodzi. Ważny jest udział młodzieży w działalnoœci organizacyjnej oddziału. Kolejnym referentem był J. Okupnik, który jako reprezentant regionu wrocławskiego poinformował o stanie przygotowań do jubileuszu 50-lecia działalnoœci oddziału Sekcji Poligrafów we Wrocławiu. Przedstawiciele regionu gdańskiego Đ M. Chyła, J. Dšbrowska-Steniak i T. Serocki Đ omówili działalnoœć oddziału Sekcji Poligrafów w Gdańsku oraz przygotowania do obchodów 50-lecia w regionie. Działalnoœć Stowarzyszenia Poligrafów Pomorskich i próby nawišzania porozumienia przez oddział naszej Sekcji w Gdańsku wywołały szerszš dyskusję na zebraniu zarzšdu. Wynika z niej, iż powinniœmy wspierać wszelkie oddolne inicjatywy w działalnoœci w terenie Đ w tym SPP Đ stwierdził A. Janicki. Uczestniczšcy w zebraniu przedstawiciel Koła Studenckiego Sekcji Poligrafów przy Politechnice Łódzkiej przedstawił program działalnoœci Koła. W sprawach bieżšcych przewodniczšcy zarzšdu K. Stępniewski omówił następujšce tematy: drupa 2004, plany pracy oddziałów w roku 2004 oraz sprawę poszerzenia zakresu działalnoœci rzeczoznawców w naszym stowarzyszeniu. Przewodniczšcy Oddziału Warszawskiego B. Wyrzykowski omówił sprawę dalszych działań w sprawie podatku VAT, a A. Janicki podkreœlił, jak ważne jest wsparcie ze strony zwišzków zawodowych w tym temacie. * * * Po wystšpieniu na zebraniu zarzšdu prezesa A. Grzelaka w imieniu Fundacji na rzecz Rozwoju Kadr Poligraficznych w Łodzi na temat działalnoœci Fundacji nastšpiła ożywiona dyskusja. Okazało się, iż wielu uczestników zebrania nie było w ogóle zorientowanych co do jej istnienia, a tym samym szerszej aniżeli region łódzki działalnoœci tej Fundacji. Do tematu tego wrócimy po statutowym posiedzeniu władz Fundacji w dniu 7 paŸdziernika br. AB