Kolejny skok inwestycyjny
6 gru 2016 14:43

Zakład poligraficzny Unigraf od poczštku swojej działalnoœci opierał się na urzšdzeniach nowych, natomiast od ponad dziesięciu lat instalowane sš tu maszyny i urzšdzenia wyłšcznie z najwyższej półki. W ostatnim pięcioleciu w firmie zainstalowano pięciokolorowš KBA Rapida 104 z wieżš lakierniczš, w dwa lata póŸniej czterokolorowš KBA Rapida 105, w międzyczasie zaœ urzšdzenia introligatorni i przygotowalni z CtF. Dogodne położenie drukarni Unigraf ma dwie zalety: dobry kontakt z klientami i możliwoœć zakupu sšsiednich działek, a tym samym systematycznej rozbudowy powierzchni produkcyjnej. W bieżšcym roku nastšpił kolejny duży skok inwestycyjny: prawie równoczeœnie na poczštku lipca zainstalowano tu pełnoformatowš naœwietlarkę CtP Screen Plate-Rite 8100 oraz supernowoczesnš oœmiozespołowš maszynę KBA Rapida 105-8+L SW4 z odwracaniem arkuszy po 4. zespole do czterokolorowego drukowania dwustronnego. Jest to pierwsza tego rodzaju maszyna w naszym kraju. Z okazji ostatnich inwestycji właœcicielka firmy Alicja Plaskota zorganizowała prezentację możliwoœci nowej maszyny, która obejmowała m.in. drukowanie ze specjalnymi efektami. W czasie spotkania, w którym udział wzięli klienci drukarni Đ agencje, wydawcy i końcowi odbiorcy druków Đ prezentowano szereg możliwoœci produkcyjnych maszyny (drukowano prospekt Unigrafu), poczynajšc od automatycznej zmiany płyt na oœmiu zespołach drukujšcych i wieży lakierujšcej, aż do drukowania na papierze powlekanym o gramaturze 200 g/m2. Podczas prezentacji zastosowano farby hybrydowe skalowe, farby hybrydowe Pantone (srebrna, oranż i fiolet), lakier offsetowy oraz lakier UV. Maszyna wyposażona jest w wydłużone wykładanie i systemy suszenia: goršcym powietrzem, w podczerwieni i UV. Zebrani na pokazie goœcie byli informowani przez dyrektora Ryszarda Żura o kolejnych etapach przygotowania maszyny do drukowania. Większoœć czynnoœci przebiegała automatycznie, praca personelu polegała na włożeniu nowych i wyjęciu starych płyt z kaset, końcowym ustawieniu farby zgodnie ze wskazaniami skanera na monitorze stanowiska kontroli i sterowania oraz Đ po wydrukowaniu pierwszej strony arkusza Đ na odwróceniu stosu druków na specjalnym urzšdzeniu do odwracania i wstawieniu ponownie do samonakładaka. Do drukowania zarówno pierwszej, jak i drugiej strony arkusza folderu wykorzystano wszystkie osiem zespołów drukujšcych i wieżę lakierujšcš. Zastosowanie do drukowania folderu rozszerzonej skali farb hybrydowych (farby offsetowe z domieszkš okreœlonej iloœci farb UV) oraz lakieru offsetowego, lakieru UV i farby srebrnej przy zadruku każdej ze stron folderu pozwoliło uzyskać specjalne efekty połysku, matu i metaliczne. W cišgu niespełna godziny został wydrukowany folder o najwyższym stopniu skomplikowania. O nowej inwestycji mówi dyrektor Ryszard Żur: W cišgu zaledwie dwóch miesięcy na nowej Rapidzie wykonaliœmy szereg zleceń w łšcznym nakładzie 4,5 mln druków. Były to na tyle różne prace, że mogliœmy przetestować większoœć możliwoœci naszej maszyny łšcznie z drukowaniem na podłożach niewsiškliwych. Pytana o dalsze plany Unigrafu Alicja Plaskota powiedziała: Uważam, że właœciciele każdego zakładu, jeœli chcš być konkurencyjni na rynku, kończšc jeden etap inwestycji zaczynajš myœleć o kolejnych, ale o konkretach dziœ zbyt wczeœnie mówić. Najpierw obecne inwestycje muszš zaczšć przynosić konkretne efekty. Produkcja na nowej maszynie dopiero zaczyna się rozkręcać. Mam nadzieję, że nasi goœcie po dzisiejszej prezentacji doceniš nowe możliwoœci produkcyjne Unigrafu. Profil usług drukarni został bowiem znacznie rozszerzony. Nasza dotychczasowa specjalnoœć to druki komercyjne: prospekty, broszury, plakaty, kalendarze i inne. Na nowej maszynie możemy zadrukowywać tworzywa sztuczne, wykonywać wysokiej klasy opakowania na papierach, kartonach i bezpoœrednio na tekturach falistych. Z kolei obecny na prezentacji regionalny szef sprzedaży KBA, Wolfram Fellenberg tak ocenił stan polskiej poligrafii: Z liczby maszyn sprzedanych w cišgu oœmiu miesięcy tego roku można wycišgnšć tylko jeden wniosek: polska poligrafia ma się coraz lepiej Đ w stosunku do poprzednich lat nastšpił bardzo duży wzrost. Za poœrednictwem firmy Deva-Print, która jest przedstawicielem KBA w Polsce, zainstalowaliœmy w tym roku 21 zespołów drukujšcych maszyn Rapida 105 i tyle samo Rapida 75. Po zakończeniu prezentacji przy poczęstunku prowadzono rozmowy na temat wyposażenia i możliwoœci usługowych drukarni Unigraf. Opracował Andrzej Oleksiak

error: Kopiowanie zabronione!