Koncentracja na strategicznej dywersyfikacji 
12 wrz 2023 13:52

Skonsolidowane przychody Grupy Arctic Paper ze sprzedaży w II kwartale wyniosły 836,2 mln PLN (181,3 mln EUR1). EBITDA w II kw. wyniosła 68,9 mln PLN (14,9 mln EUR1). EBIT w II kw. wyniósł 39,3 mln PLN (8,5 mln EUR1), a zysk netto 46,9 mln PLN (10,2 mln EUR2). Dług netto na poziomie -134,1 mln PLN (-12,6 mln PLN). Dywidenda w wysokości 2,7 PLN na akcję została wypłacona zgodnie z polityką dywidendową.

Pomimo słabszego popytu sprawne zarządzanie produkcją i efektywność kosztowa zaowocowały marżą EBITDA na poziomie 8,2 proc.

Nastąpiła koncentracja na długoterminowych inicjatywach strategicznych w celu dywersyfikacji w kierunku zielonej energii i opakowań. Po dacie bilansowej zapadła decyzja o inwestycji 285 mln SEK w produkcję energii w Grycksbo.

Grupę Arctic Paper tworzą Arctic Paper SA (spółka holdingowa), papiernie Arctic Paper (segment papieru) i producent celulozy Rottneros AB, w którym Arctic Paper SA posiada 51 proc. udziałów.

Michał Jarczyński, prezes zarządu Arctic Paper SA, tak podsumował II kwartał: Drugi kwartał 2023 r. był trudnym okresem z uwagi na silne osłabienie popytu w porównaniu z rekordowym kwartałem ubiegłego roku, który był jednym z najlepszych w historii Grupy. Zgodnie z ogólną sytuacją rynkową, przychody Arctic Paper spadły o 36 proc. do 836,2 mln PLN (1 296,3 mln PLN). Nasza krótkoterminowa koncentracja na marżach zamiast na wolumenach okazała się skuteczna i EBITDA osiągnęła 68,9 mln PLN (330,1 mln PLN) przy marży EBITDA wynoszącej 8,2 proc. Pozycja finansowa Arctic Paper pozostaje solidna, ze wskaźnikiem dług netto/EBITDA na poziomie -0,19 (-0,02). Silny bilans jest dobrym punktem wyjścia, ponieważ obecnie kontynuujemy nowe inwestycje zgodnie z naszą długoterminową strategią dywersyfikacji w kierunku produkcji energii i opakowań.

W segmencie papieru przychody wyniosły 566,7 mln PLN (948,6 mln PLN), ponieważ klienci we wszystkich segmentach i na wszystkich rynkach kontynuowali redukcję swoich zapasów, a ogólna aktywność gospodarcza była również istotnie niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. EBITDA osiągnęła 47,6 mln PLN (227,2 mln PLN). W wyniku naszej koncentracji na marżach nasz przychód na tonę utrzymał się na poziomie 5850 PLN (5740 PLN), podczas gdy wykorzystanie mocy produkcyjnych osiągnęło w tym okresie 55 proc. (wobec 99 proc.).

Segment celulozy – Rottneros – zmniejszył swoje przychody do 681 mln SEK (784 mln SEK) przy EBITDA w wysokości 71 mln SEK (253 mln SEK), co spowodowane było wymagającą sytuacją rynkową i dalszymi spadkami cen, podczas gdy silny dolar amerykański korzystnie wpłynął na osiągane marże. W omawianym okresie zredukowano zatrudnienie i poprawiono wydajność w celu zwiększenia konkurencyjności. Podpisano także długoterminowy kontrakt dot. zabezpieczenia dostaw i ceny energii odnawialnej.

Inwestycja joint venture z Rottneros w nowy zakład produkcyjny tacek z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie przebiega zgodnie z planem. Uruchomienie produkcji planowane jest na pierwszy kwartał 2024 roku. Zainteresowanie naszymi opakowaniami jako zrównoważoną alternatywą dla tworzyw sztucznych wzrosło za sprawą naszej obecności na targach interpack w Düsseldorfie.

Nieprzerwanie koncentrujemy się na rozwijaniu naszego segmentu energetycznego, co jest ważnym krokiem w kierunku neutralności klimatycznej i stanowić będzie dodatkowe źródło przychodów w przyszłości. Już po zakończeniu drugiego kwartału zdecydowaliśmy się zainwestować 285 mln SEK w modernizację instalacji na biopaliwo w Grycksbo. Inwestycja ta zwiększy zarówno produkcję energii, jak i elastyczność w tym obszarze; ponadto zapewni dodatkowo produkcję do 50 000 ton pelletu drzewnego rocznie. Podpisano także umowę na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 16 MW w Kostrzynie. Ponadto na dachu zakładu w Kostrzynie powstanie instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,2 MW.

W warunkach wysokiej inflacji i recesji w Europie powrót do koniunktury na rynku papieru graficznego i opakowaniowego może zająć trochę czasu. Jesteśmy przygotowani na sytuację, w której popyt pozostanie niski i będziemy nadal koncentrować się na naszych marżach, odpowiednio dostosowując się do sytuacji. Zmienność na rynkach celulozy i papieru przypomina o znaczeniu naszego długoterminowego planu strategicznego, polegającego na dywersyfikacji w kierunku produkcji energii i opakowań, przy jednoczesnym utrzymaniu naszej silnej pozycji na rynku celulozy i papieru. Intensywnie pracujemy nad rozwojem w tych nowych, perspektywicznych obszarach zgodnie ze strategią 4P.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Arctic Paper

1 Arctic Paper SA raportuje w złotych polskich. W komunikacie prasowym w języku angielskim powyższe kwoty zostały przeliczone na EUR według średnich stawek za dany kwartał. Pełen raport kwartalny jest dostępny na www.arcticpapergroup.com

2 Zysk netto na akcję: zysk netto segmentu papieru plus 51 proc. zysku netto Rottneros podzielone przez liczbę akcji