Konferencja na temat nowelizacji prawa autorskiego
6 gru 2016 14:42

W dniach 19-20 kwietnia w hotelu Royal w Krakowie odbywała się konferencja pt. ăPrawo autorskie i prawa pokrewne Đ nowe regulacje i nowe problemyÓ, zorganizowana przez Szczecińskš Agencję Edukacyjnš. Zgromadziła ona około 30 uczestników reprezentujšcych wydawnictwa ksišżkowe i prasowe z całej Polski. Jednym z patronów medialnych konferencji była Poligrafika. Powodem zorganizowania konferencji była nowelizacja prawa autorskiego; odnoœna ustawa obowišzuje od 22 lipca 2000 roku. Zasady nowych regulacji i problemy z tym zwišzane w przystępny i interesujšcy sposób, posługujšc się przykładami z terenu zarówno Polski, jak i innych krajów, wyjaœniali uczestnikom eksperci w tej dziedzinie: profesorowie Janusz Barta i Ryszard Markiewicz z Instytutu Wynalazczoœci i Ochrony Własnoœci Intelektualnej UJ. Sposób prowadzenia przez nich konferencji œwiadczył o dużym doœwiadczeniu i umiejętnoœci w przycišgnięciu i utrzymaniu uwagi audytorium; dowodem zainteresowania obecnych były liczne pytania i proœby o wyjaœnienia indywidualnych problemów, którymi Đ za przyzwoleniem prowadzšcych Đ przerywali wykład. Wprowadzona nowelizacja Đ w postaci nieco okrojonej w stosunku do pierwotnego projektu, co warunkowało szybsze jej wprowadzenie Đ miała na celu harmonizację prawa polskiego i dyrektyw Unii Europejskiej, stworzenie instrumentów prawnych do walki z naruszaniem prawa autorskiego (czyli, potocznie mówišc, piractwem) oraz wprowadzenie rozwišzań umożliwiajšcych Polsce przystšpienie do ogólnonarodowych konwencji. Uzupełnieniem wprowadzonej w życie ustawy o prawie autorskim sš ustawa o ochronie danych osobowych, projekt poselski obejmujšcy pozostałš częœć nowelizacji (obecnie znajdujšcy się w Sejmie) oraz projekt o ochronie baz danych (w przygotowaniu; obecnie bazy danych Đ zbiory, antologie itp. Đ sš przedmiotem prawa autorskiego, jeœli np. ich układ ma cechy indywidualnej twórczoœci, zaœ w przypadku baz danych na CD chroniony może być np. sposób połšczeń, czyli ălinkiÓ). Zmiany w prawie autorskim dotyczš m.in.: Ľ zasad licencjonowania utworów przeznaczonych do wykorzystania w radio i telewizji; Ľ prawa przedruku, które dostosowano do zasad konwencji berneńskiej; Ľ czasu trwania prawa autorskiego (został on przedłużony do 70 lat, podczas gdy w przypadku innych praw jest to 50 lat); Ľ ochrony programów komputerowych (dostosowanie do dyrektywy UE); Ľ praw pokrewnych (np. prawo do I wydania, do wydań naukowych i krytycznych); Ľ odpowiedzialnoœci karnej za naruszanie praw autorskich (walka z piractwem) Đ ostrzejsze kary, tryb œcigania m.in. na wniosek poszkodowanego. Nowy komentarz do prawa autorskiego opracowany przez profesorów Bartę i Markiewicza, wydany przez Dom Wydawniczy ABC, będzie dostępny na majowych Międzynarodowych Targach Ksišżki w Warszawie. Natomiast kolejne wydanie, które ukaże się nieco póŸniej nakładem tego samego wydawcy, będzie zawierało również dyrektywy unijne (m.in. o społeczeństwie informacyjnym, o handlu elektronicznym), zbiór nowych przepisów oraz wyjaœnienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczšce prawa autorskiego. IZ