Konferencja Poligraficzna Bukowina 2004
6 gru 2016 14:43

W dniach 16-20 stycznia bieżšcego roku odbywała się kolejna konferencja poligraficzna organizowana przez Szczecińskš Agencję Edukacyjnš pod medialnym patronatem Poligrafiki. Tak jak przez ostatnich kilka lat, miejscem zimowego spotkania poligrafów był oœrodek wczasowy RYSY w Bukowinie Tatrzańskiej. Konferencja zgromadziła kilkadziesišt osób, reprezentantów drukarń i firm Đ dostawców z branży poligraficznej. Częœć seminaryjna konferencji przebiegała pod hasłem standaryzacji i zarzšdzania procesami produkcyjnymi. Referaty programowe wygłosili: Przemysław Kida Đ reprezentujšcy redakcję Poligrafiki Đ mówił o standardach w poligrafii i ich wpływie na jakoœć druku; Konrad Blachowski (Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej i firma Grafikus) przedstawił referat pt. ăStandaryzacja w offsetowym druku arkuszowymÓ; Paweł Szpil z firmy Reprograf zajšł się zagadnieniem standardów w wymianie informacji w procesie produkcyjnym w drukarni wg standardów CIP3 i CIP4. Referaty wzbudziły naprawdę duże zainteresowanie i goršcš dyskusję wœród zgromadzonej publicznoœci. Okazało się, że spora częœć drukarzy traktowała zagadnienia standaryzacyjne jako czysto teoretyczne rozważania i nie znajdowali jakichkolwiek korzyœci z wdrożenia okreœlonych procedur w produkcji. Prelegenci zgodnie próbowali przekonać ich i przedstawić korzyœci, jakie dzięki standaryzacji mogš uzyskać. Ciekawostkš było również to, że dyskusja obejmowała zagadnienia standaryzacji nie tylko w procesie drukowania, ale także na etapie przygotowania pracy do druku oraz w procesach post-press i w dystrybucji produktów. Do zagadnień z dyskusji nawišzali także prelegenci przedstawiajšcy oferty dostawców materiałów i urzšdzeń poligraficznych. W tej częœci seminarium zaprezentowały się firmy: Ferag Đ z nowš ofertš produktów dla drukarń rotacyjnych, Reprograf Đ nowe urzšdzenia CtP firmy Dainippon Screen oraz maszyny drukujšce firmy Komori Đ nowoœć w ofercie firmy, a także Xteam Đ najnowsze systemy druku cyfrowego Xerox iGen3. O dobre samopoczucie goœci konferencji dbał, jak co roku, szef Szczecińskiej Agencji Edukacyjnej Waldemar Œwiatły. Prócz częœci merytorycznej organizatorzy zadbali o bogaty program imprez towarzyszšcych. Jesteœmy pewni, że żaden z uczestników nie wyjechał z Bukowiny rozczarowany. PK