Konferencja SDP
6 gru 2016 14:42

17 grudnia ub.r. w hotelu Sheraton w Warszawie Stowarzyszenie Dystrybutorów Papieru zorganizowało konferencję prasowš, w czasie której zaprezentowano działalnoœć Stowarzyszenia, dane dotyczšce polskiego rynku papierniczego oraz przewidywania dotyczšce sytuacji w tym sektorze rynkowym w najbliższych latach. Stowarzyszenie reprezentowali: Joanna Smolińska (Antalis Poland, członek zarzšdu SDP), Tomasz Peret (Papyrus Sp. z o.o., prezes SDP), Jan Dziedzic (Jakon, wiceprezes SDP) oraz Mariusz Siwak (Ecco-Papier). Dodatkowych wyjaœnień zebranym udzielał obecny na konferencji prezes Stowarzyszenia Papierników Polskich, Andrzej Jagiełło. Przypomniano, że Stowarzyszenie Dystry-butorów Papieru powstało w kwietniu 1999 roku z inicjatywy firm Nitech, Ecco-Papier, Jakon i Europapier (ta ostatnia firma była członkiem SDP do sierpnia 2002). Obecnie należy do niego 6 firm dystrybutorskich: Antalis Poland, Ecco-Papier, Igepa Polska, Jakon, Mercator Papier i Papyrus Sp. z o.o. Daje to członkom SDP niemal 60% udziału w polskim rynku; łšczny obrót stowarzyszonych firm to blisko 770 mln zł, a zatrudnionych jest w nich ogółem ok. 570 osób. Zarzšd SDP deklaruje, że organizacja jest otwarta na przyjęcie nowych firm; jedynym kryterium decydujšcym o przyjęciu do SDP jest wymóg posiadania przez firmę 1000 artykułów w ofercie sprzedaży. Cele Stowarzyszenia to propagowanie zasad uczciwej konkurencji, wspólne badania i analizy rynku, wymiana informacji i doœwiadczeń oraz współpraca i wzajemna pomoc w rozwoju branży. Władzami ustawodawczymi SDP sš Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza, a wykonawczymi Đ zarzšd i grupy robocze (Rada Dyrektorów, grupa ds. należnoœci, grupa ds. analiz rynkowych oraz grupa ds. PR). Analizy przeprowadzane przez Stowarzyszenie dotyczš konsumpcji papieru, jego produkcji, sprzedaży i importu oraz inwestycji zagranicznych w produkcję i handel papierem. Tu warto podkreœlić, że jeœli chodzi o statystyczne zużycie papieru na 1 mieszkańca, Polska pozostaje w tyle nie tylko za krajami Europy Zachodniej (201 kg), ale także za Czechami (96 kg) i Węgrami (70 kg). U nas wskaŸnik ten wynosi 64 kg, co Đ zdaniem prezesa Jagiełły Đ jest i tak wartoœciš zawyżonš (opartš na danych GUS, które nie do końca sš wiarygodne); de facto liczba ta jest jeszcze o kilka kilogramów mniejsza. Konsumpcja papieru do druku i pisania utrzymuje się w Polsce na niezmienionym poziomie od roku 2000, kiedy to nastšpiło załamanie rynku i w rezultacie stagnacja, choć Đ jak mówiono na konferencji Đ ożywienie branży w III kwartale 2002 pozwala się spodziewać poprawy koniunktury gospodarczej w kraju. Udział hurtowników (ogółem, nie tylko członków SDP) w sprzedaży papieru do druku i pisania wynosił w 2002 roku 35%. Najwięcej sprzedaje się papierów i kartonów niepowlekanych. W mijajšcym roku Đ który okreœlono jako trudny dla branży Đ odnotowano przesunięcia w konsumpcji papieru pomiędzy poszczególnymi grupami odbiorców oraz znaczšcy wzrost w dziedzinie papierów do kopiowania; przewidywany jest również dalszy ich rozwój. Wišże się to m.in. z wprowadzanymi nowymi technologiami, takimi jak druk cyfrowy. W najbliższych latach oczekiwany jest Đ jak to już wspomniano Đ wzrost konsumpcji papieru w zwišzku z oczekiwanym ożywieniem koniunktury. Według prezesa SPP A. Jagiełły najlepszym i sprawdzonym wskaŸnikiem wzrostu gospodarczego jest nie wzrost produkcji papieru, ale wartoœć sprzedaży tektury falistej i opakowań, która właœnie obecnie roœnie, co wskazuje, że sytuacja gospodarcza w kraju jest jednak nieco lepsza niż to wynika z danych GUS i doniesień prasowych. Jeœli chodzi o prognozy, to spodziewane ożywienie w branży jest zwišzane z przejmowaniem przez polskie drukarnie częœci zleceń z Europy Zachodniej. Jak podkreœlano na konferencji, polskie drukarnie sš odpowiednio wyposażone i dobrze przygotowane do wykonywania zleceń z zagranicy; zresztš już obecnie ma to miejsce. Na poprawę sytuacji w branży powinny także wpłynšć koniec recesji na rynku reklamowym oraz oczekiwany rozwój turystyki, która po 11 wrzeœnia 2001 również przeżywa kryzys. Wiele pytań dziennikarzy dotyczyło cen papieru: czy wzrosnš i o ile? Jak wyjaœnili organizatorzy, zależy to przede wszystkim od cen celulozy i kursu euro. Była to pierwsza konferencja Stowarzyszenia Dystrybutorów Papieru; zainteresowanie prasy œwiadczyło, jak bardzo takie spotkania sš potrzebne dla prawidłowego obiegu informacji. IZ

error: Kopiowanie zabronione!
cript>