Konferencja w Pozkalu
6 gru 2016 14:42

22 paŸdziernika w drukarni Pozkal w Inowrocławiu odbyło się spotkanie dotyczšce konferencji pt. ăPolski przemysł poligraficzny w perspektywie przystšpienia do Unii EuropejskiejÓ, która ma odbywać się w tejże drukarni w dniach od 6 do 7 czerwca 2002 r. Wybór drukarni Pozkal Đ co podkreœlał Kazimierz Stępniewski, przewodniczšcy Komitetu Organizacyjnego Đ nie był przypadkowy. Tradycja zakładu i zaangażowanie jego pracowników, a zwłaszcza właœciciela Đ Tadeusza Chęsego zadecydowały o takim właœnie wyborze. Celem konferencji Đ jak na wstępie mówił gospodarz spotkania Đ jest przede wszystkim integracja œrodowiska poligraficznego w przededniu wejœcia Polski do Unii Europejskiej i wobec problemów z tym zwišzanych. Następnie Marek Kryczka, sekretarz Komitetu Organizacyjnego, omówił tematykę referatów. Wœród poruszanych tematów majš się znaleŸć: Ľ Polityka Unii Europejskiej wobec małych i œrednich przedsiębiorstw. Ľ Polityka rzšdu polskiego wobec małych i œrednich przedsiębiorstw (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu poligraficznego). Ľ Prawo pracy w krajach Unii Europejskiej. Ľ Standardy UE w zakresie ochrony œrodowiska w odniesieniu do małych i œrednich przedsiębiorstw. Ľ Ochrona konkurencyjnoœci polskich przedsiębiorstw na zintegrowanym rynku europejskim. Ľ Europejski przemysł poligraficzny po przystšpieniu Polski do Unii Europejskiej. Ľ Szanse i zagrożenia dla polskich przedsiębiorstw w perspektywie integracji z Unia Europejskš. Ľ Programy i fundusze wspierajšce rozwój małych i œrednich przedsiębiorstw. Ľ Promocja małych i œrednich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Ľ Standardy normalizacyjne obowišzujšce w krajach Unii Europejskiej (ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu poligraficznego). Ľ Prognozy rynkowe dla przemysłu poligraficznego w Polsce do 2005 r. Ľ Stan obecny i przyszłoœć rynku poligraficznego na Litwie. Organizatorzy (Sekcja Poligrafów SIMP, Polska Izba Druku, drukarnia Pozkal, NOT Đ Inowrocław) serdecznie zapraszajš do dyskusji nad proponowanš tematykš. Swoje uwagi bšdŸ propozycje należy przesyłać na adres: firma@pozkal.com.pl. Konferencja, w której ma wzišć udział około 200 osób, będzie połšczona z obchodami Dnia Drukarza i 50-leciem Sekcji Poligrafów SIMP oraz chrztem młodych drukarzy z okręgu kujawsko-pomorskiego. W czasie trwania konferencji ma też zostać zaprezentowany pierwszy wykonany w Polsce reprint Biblii Gutenberga. MD

error: Kopiowanie zabronione!
cript>