Kontakty Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich w Krakowie z lwowskim Instytutem Poligraficznym
6 gru 2016 14:42

W roku 2000 z inicjatywy nauczycielki Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich, inż. Marii Widawskiej został nawišzany kontakt z władzami Instytutu Poligraficznego we Lwowie. Doceniajšc osišgnięcia naukowe i techniczne Instytutu pragnęliœmy nawišzać współpracę między wymienionymi placówkami dydsaktyczno-naukowymi naszych krajów. Europa się jednoczy, a Ukraina to nasz partner - być może będzie ona rynkiem zbytu dla polskiej poligrafii. Delegacja ukraińska przyjechała do Polski w maju 2000 roku. jej członkowie Đ a byli to wykładowcy i studenci Instytutu Poligraficznego we Lwowie Đ zwiedzili Kraków i Wieliczkę oraz zobaczyli, jak przebiega proces poligraficzny w dwóch krakowskich firmach. W dniach 22-28 wrzeœnia odbyła się wycieczka Polaków na Ukrainę. Wyprawa ta stanowiła zadanie dyplomowe dla uczennicy ZSP-K Pauliny Zdziejowskiej, która była odpowiedzialna za częœć poligraficznš, natomiast absolwent tej szkoły pan Dariusz Gorajczyk czuwał nad częœciš krajoznawczo-turystycznš. Zostaliœmy goœcinnie przyjęci przez lwowskich poligrafów. Zobaczyliœmy tam pracę w prywatnej drukarni prasowej i Instytucie Poligraficznym, a także w należšcych do niego warsztatach i wydawnictwie. Nasze zainteresowanie obejmowało także tamtejsze reklamy, ksišżki, prasę, drobne akcydensy i inne produkty poligraficzne. Wyprawa ta miała także wymiar turystyczno-historyczny. Zwiedziliœmy m.in.: Żółkiew Đ miasto hetmana Stefana Żółkiewskiego, Poczajów, Krzemieniec Đ ukochane miasto Słowackiego, Zbaraż, Olesko, Kamieniec Podolski, Chocim Đ œciœle zwišzane z historiš Polski. Współpraca ta nie była jednorazowa; mamy nadzieję, że taka wymiana doœwiadczeń będzie kontynuowana. Jednoczeœnie życzymy innym szkołom, żeby miały możliwoœć i okazję nawišzania takiego kontaktu.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>