Kontrola barw w produkcji poligraficznej
6 gru 2016 14:42

Firma Mercor Poland (przedstawiciel m.in. firmy GretagMacbeth) przy współpracy Instytutu Poligrafii PW i WSiP zorganizowała w dniu 4 kwietnia w siedzibie Instytutu w Warszawie spotkanie szkoleniowe poœwięcone systemom i programom służšcym do kontroli i sterowania kolorem w produkcji poligraficznej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele drukarń współpracujšcych z wydawnictwem WSiP i spora grupa studentów IP. Prowadzšcy szkolenie Hans-JŸrgen Szymanski Đ specjalista szwajcarskiej firmy GretagMacbeth zaprezentował praktyczne działanie i możliwoœci wykorzystania urzšdzeń tej firmy. Pojęcie jakoœci w poligrafii dotyczy wszystkich etapów przygotowania i drukowania, w których należy prowadzić pomiary kontrolne punktów rastra i koloru. Niezmiernie ważnym czynnikiem w kontroli barwnej jest kalibracja wszystkich urzšdzeń (monitor, skaner, naœwietlarka itd.); ponadto porównanie próbek koloru należy przeprowadzać przy identycznym oœwietleniu. Firma GretagMacbeth oferuje nie tylko przyrzšdy, ale również oprogramowanie służšce m.in. do dobierania kolorów i tworzenia wzorników kolorów dla okreœlonych podłoży. Niezmiernie istotne jest, aby wszyscy kontrahenci (twórca Đ wydawca Đ drukarz) mówili jednym językiem. Systematyczna kontrola jakoœci w procesie wydawniczym pozwala opracować standardy, które z kolei sš podstawš zarzšdzania kolorem. Zastosowanie systemu sterowania kolorem gwarantuje szereg korzyœci Đ również finansowych. Wiesław Gęsicki z firmy PerfektSystem omówił korzyœci wynikajšce z oprogramowania profili ICC Đ ProfileMaker 4.0 wraz z szeregiem modułów do kalibracji urzšdzeń prepress, definiowania parametrów separacji, profile do procesorów typu HiFi (np. Hexachrome), Color Picker, Profile Editor. AO