Leasing dla poligrafówczęœć I
6 gru 2016 14:42

Coraz częœciej firmy poligraficzne stajš przed problemem, jak odpowiedzieć na wzrastajšce wymagania rynku i sprostać konkurencji czynišc konieczne inwestycje, kiedy nie dysponujš odpowiedniš iloœciš gotówki. Warto więc przyjrzeć się nieco dokładniej leasingowi Đ formie finansowania zakupów urzšdzeń poligraficznych, która może okazać się korzystniejsza od kredytu bankowego. Co to jest leasing? Leasing to alternatywna wobec kredytów bankowych i coraz popularniejsza w naszym kraju forma finansowania. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym leasing jest umowš, w ramach której ăfinansujšcy zobowišzuje się, w zakresie działalnoœci swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach okreœlonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystajšcemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystajšcy zobowišzuje się zapłacić finansujšcemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansujšcegoÓ (Dz. U. nr 16 z dnia 18 maja 1964 r., poz. 93). Upraszczajšc nieco te zawiłe sformułowania, chodzi o to, że firma leasingowa nabywa potrzebnš maszynę i oddaje jš firmie w użytkowanie, a firma jš spłaca. Aby cała transakcja mogła dojœć do skutku, spisuje się umowę leasingowš, w której oprócz stron i przedmiotu leasingu okreœla się również czas trwania umowy, terminy płatnoœci, wysokoœć oraz harmonogram spłat oraz zabezpieczenia. Umowę leasingowš zawiera się najczęœciej na okres od jednego roku do pięciu lat. Okres ten zależy od charakteru przedmiotu leasingu, potrzeb korzystajšcego, ale również od obowišzujšcych przepisów. Obecnie coraz częœciej to klient sam decyduje o czasie umowy leasingowej, a podejœcie firm leasingowych do tej kwestii staje się coraz bardziej elastyczne. Po wpłaceniu przez leasingobiorcę opłaty poczštkowej finansujšcy stawia œrodek trwały do jego dyspozycji, i od tego momentu jest on zobowišzany do płacenia czynszu leasingowego. Odpłatnoœć za rzecz jest rozłożona na raty. Muszš one być tak skalkulowane, by całoœć wynagrodzenia należnego firmie leasingowej była co najmniej równa cenie, jakš firma ta zapłaciła za kupno danej rzeczy. Umowa leasingu musi być zawarta na piœmie, gdyż inaczej będzie nieważna. Przedmiotem leasingu mogš być wszystkie dobra inwestycyjne, które w rachunkowoœci okreœlane sš jako œrodki trwałe. Ponieważ jednak amortyzacji podlegajš jedynie œrodki trwałe o wartoœci przekraczajšcej 3500 zł, więc tylko takie opłaca się leasingować. Dlaczego warto skorzystać z leasingu? Leasing funkcjonuje w polskiej gospodarce od poczštku lat dziewięćdziesištych. Jego popularnoœć systematycznie roœnie. Obecnie poprzez leasing finansowanych jest około 9% wszystkich inwestycji. Najczęœciej korzystajš z tej formy finansowania małe i œrednie firmy. Głównymi czynnikami decydujšcymi o wyborze leasingu sš: Ľ możliwoœć uzyskania przez firmę korzyœci podatkowych Đ w leasingu operacyjnym raty leasingowe stanowiš w całoœci koszty uzyskania przychodu; Ľ szybki czas załatwiania formalnoœci; Ľ utrzymanie płynnoœci finansowej; Ľ proste zasady kalkulowania wydatków; Ľ finansowanie rat leasingowych z dochodów przedsiębiorstwa; Ľ elastycznoœć w kształtowaniu harmonogramu spłat; Ľ neutralnoœć dla bilansu Đ leasing operacyjny nie jest wliczany do wartoœci aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaŸników ROA (Return On Assets Đ stosunek zysku do wartoœci aktywów) Đ suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroœcie zysku; Ľ niższe koszty dzięki umowom grupowym Đ leasingobiorca może korzystać z niższych kosztów usług zwišzanych z transakcjš leasingowš (ubezpieczenie, konserwacja, warunki płatnoœci, cena itp.) niż ogólnie dostępne na rynku dzięki umowom grupowym, zawieranym z dostawcami oraz usługodawcami przez firmy leasingowe; Ľ łagodniejsze niż przy kredycie bankowym wymagania dotyczšce kondycji finansowej inwestora; Ľ łatwiejsze zarzšdzanie œrodkami trwałymi Đ leasing operacyjny ułatwia administrowanie œrodkami trwałymi oraz upraszcza operacje księgowe prowadzone w tym zakresie, a co za tym idzie Đ zmniejsza koszty administracyjne korzystajšcego. Co jeszcze warto wiedzieć o leasingu... Ľ Prawo własnoœci rzeczy będšcej przedmiotem leasingu pozostaje zawsze przy leasingodawcy przez cały czas trwania umowy; można także zawierać umowy leasingu z tzw. opcjš zakupu, co oznacza, że po zakończeniu umowy leasingodawca może przenieœć prawo własnoœci na korzystajšcego z leasingu, który staje się właœcicielem rzeczy, z której korzystał. Ľ Czas trwania umowy leasingu jest zawsze dokładnie okreœlony. Ľ Zapłata za użytkowanie przedmiotu leasingu jest zawsze wyrażona w pienišdzu. Ľ Leasingodawca nie może odebrać przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy, chyba że leasingobiorca nie wywišzuje się z przyjętych obowišzków. Finansujšcy powinien wydać korzystajšcemu leasingowanš rzecz w takim stanie, w jakim odebrał jš od sprzedajšcego. Finansujšcy nie ponosi jednak względem leasingobiorcy odpowiedzialnoœci za to, czy leasingowany przedmiot będzie przydatny do umówionego użytku, a więc np. czy maszyna będzie działać i czy da się jš wykorzystać zgodnie z jej przeznaczeniem. Takš odpowiedzialnoœć będzie bowiem ponosił sprzedawca rzeczy. Jednoczeœnie z wydaniem rzeczy finansujšcy powinien wydać korzystajšcemu odpis umowy kupna-sprzedaży, a także odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczšcych tej umowy. Warunek ten dotyczy w szczególnoœci gwarancji. Finansujšcy nie odpowiada wobec korzystajšcego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały z jego winy. Jeœli strony umowy leasingu postanowiš inaczej, przyjmujšc mniej korzystne dla korzystajšcego warunki, to postanowienia takie będš nieważne. Bez zgody finansujšcego korzystajšcy nie może dokonywać w leasingowanej rzeczy zmian, chyba że wynikajš one z przeznaczenia rzeczy. Jeżeli korzystajšcy jednak dokona niedozwolonych zmian i nie usunie ich na pisemne wezwanie finansujšcego, ten drugi ma prawo wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Korzystajšcy nie może również oddać rzeczy do używania osobie trzeciej, jeœli finansujšcy się na to nie zgodził. Podstawowym obowišzkiem leasingobiorcy jest zapłata za korzystanie z rzeczy w ustalonych ratach. Nawet jeœli korzystajšcy nie odbierze rzeczy w terminie, musi płacić raty zgodnie z ustalonym w umowie harmonogramem (chyba że to finansujšcy ponosi odpowiedzialnoœć za zwłokę). Jeœli korzystajšcy dopuszcza się zwłoki z zapłatš co najmniej jednej raty, finansujšcy powinien wyznaczyć mu na piœmie odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległoœci. W piœmie tym finansujšcy może jednoczeœnie zagrozić, że po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wypowie umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym. Jeœli w umowie leasingu strony zawrš postanowienia mniej korzystne dla leasingobiorcy, to takie postanowienia będš nieważne. Od chwili wydania rzeczy korzystajšcy ponosi ryzyko jej przypadkowej utraty. Jeœli finansujšcy nie ponosi odpowiedzialnoœci za okolicznoœci utraty rzeczy, umowa leasingu wygasa. W takim przypadku finansujšcy może żšdać od leasingobiorcy natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie, a niezapłaconych rat, a także naprawienia szkody. Należne raty powinny być jednak pomniejszone o korzyœci, jakie finansujšcy uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaœnięcia umowy leasingu oraz z tytułu ubezpieczenia rzeczy. Koszty zwišzane z ubezpieczeniem rzeczy w umowach leasingu ponosi z reguły korzystajšcy. W czasie trwania umowy korzystajšcy jest obowišzany utrzymywać rzecz w należytym stanie, a więc zapewniać jej konserwację i naprawy niezbędne do zachowania rzeczy w stanie niepogorszonym. Korzystajšcy jest także zobowišzany do ponoszenia ciężarów zwišzanych z własnoœciš lub posiadaniem rzeczy (podatki i inne opłaty). Rzecz wzięta w leasing może się okazać wadliwa. Leasingobiorca może wówczas korzystać z uprawnień przysługujšcych właœcicielowi, czyli rękojmi oraz gwarancji jakoœci, nie może jednak odstšpić od umowy kupna. Pozostanie mu zatem żšdanie obniżenia ăcenyÓ (rat leasingowych). Jeœli wady rzeczy sš istotne na tyle, że nie dadzš się usunšć lub też rzecz była już bez skutku naprawiana bšdŸ wymieniana, korzystajšcy może żšdać od finansujšcego, aby odstšpił od umowy ze zbywcš. W takim przypadku umowa leasingu wygasa, a finansujšcy może żšdać od korzystajšcego takich samych korzyœci jak wówczas, gdy dochodzi do wygaœnięcia umowy leasingu z powodu utraty przedmiotu leasingu oprócz odszkodowania. Korzystajšcy powinien używać rzeczy i czerpać z niej pożytki w sposób okreœlony w umowie leasingu. Jeœli strony tego nie ustaliły, leasingobiorca powinien korzystać z rzeczy w sposób odpowiadajšcy jej właœciwoœciom i przeznaczeniu. Przez cały czas trwania umowy leasingu finansujšcy pozostaje właœcicielem przedmiotu leasingu. Może więc rozporzšdzać nim bez przeszkód, np. przez sprzedaż. W takim przypadku następuje zmiana po stronie finansujšcego: na jego miejsce w umowie leasingu wchodzi nabywca rzeczy. Finansujšcy powinien zawiadomić leasingobiorcę o zbyciu rzeczy. Umowy leasingowe mogš zawierać tzw. opcję zakupu, czyli postanowienie o możliwoœci nabycia przedmiotu leasingu przez korzystajšcego po zakończeniu umowy. Jeœli finansujšcy zobowišzał się, bez dodatkowych opłat, przenieœć na korzystajšcego własnoœć przedmiotu leasingu, to korzystajšcy może żšdać wykonania tego zobowišzania w terminie jednego miesišca od zakończenia umowy. Strony mogš jednak ustalić inny termin. Korzystajšcy może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeœli: w chwili wydania rzeczy rzecz ta miała wady, które uniemożliwiajš przewidziane w umowie jej używanie, albo jeœli wady takie powstały póŸniej, czyli już w trakcie używania przedmiotu leasingu, a finansujšcy mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunšł ich w czasie odpowiednim, albo jeœli wady sš tego rodzaju, że nie dadzš się usunšć. (Korzystajšcemu nie przysługujš jednak takie uprawnienia, jeœli w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach). cdn.

error: Kopiowanie zabronione!
cript>