„Leasing Index” 
14 lip 2017 12:02

Z badań „Leasing Index” przeprowadzonych przez BZ WBK Leasing wynika, że korzystanie z leasingu (obecnie lub w przeszłości) deklaruje 36 proc. polskich przedsiębiorstw segmentu MŚP. Co istotne, ponad 90 proc. przedsiębiorstw z segmentu MŚP w Polsce ocenia dobrze lub bardzo dobrze współpracę ze swoim leasingodawcą.

Korzystanie z leasingu deklaruje 36 proc. polskich przedsiębiorstw segmentu MŚP. Wśród firm zatrudniających do 49 pracowników odsetek ten wynosi 35 proc. Zdecydowanie częściej z leasingu korzystają średnie firmy (50-249 pracowników), wśród których odsetek korzystających to 81 proc.

Tak w przypadku poprzedniej edycji badania, jak i teraz, tyle że w szerszej perspektywie, zależy nam na tym, aby na bieżąco pokazywać, w jaki sposób leasing jest postrzegany przez firmy. Jak klienci zarówno w momencie przed, ale i po podpisaniu umowy oceniają jakość kontaktu z firmami leasingowymi. Bardzo cieszy nas fakt, że kolejny rok z rzędu ponad 90 proc. przedsiębiorstw z segmentu MŚP korzystających z leasingu ocenia dobrze lub bardzo dobrze współpracę z leasingodawcą. Dane te tylko potwierdzają bardzo wysoki standard obsługi klientów na przestrzeni ostatnich lat, ale również dojrzałość całego naszego sektora – podkreśla Daniel Mrozek, dyrektor marketingu i wsparcia sprzedaży w BZ WBK Leasing.

Jak wynika z badania „Leasing Index”, zdecydowana większość średnich przedsiębiorstw (81 proc.) deklaruje, że korzysta lub korzystała w przeszłości z leasingu. Wśród małych firm (do 49 pracowników) jest on mniej znany – korzysta lub korzystała co trzecia firma (35 proc.), a ponad połowa (53 proc.) nie ma z nim żadnych doświadczeń. Przedstawiciele średnich przedsiębiorstw częściej korzystają z leasingu dlatego, że mają coraz większą świadomość w zakresie polityki inwestycyjnej, poszukiwania i weryfikacji optymalnych źródeł finansowania oraz prezentują znacznie większe potrzeby inwestycyjne w określone środki trwałe. Z kolei nie bez znaczenia jest również aktywność małych firm w kontekście finansowania swojej działalności przez leasing, a prognozy w tym zakresie tylko potwierdzają, że udział tego segmentu biznesu będzie systematycznie rósł, przy jednoczesnym zwiększaniu się poziomu świadomości finansowej i potrzeb inwestycyjnych tego typu podmiotów.

Leasing wspiera inwestycje

Badania Związku Polskiego Leasingu potwierdzają, że segment małych i średnich przedsiębiorstw to w dalszym ciągu firmy realizujące swoje inwestycje przede wszystkim dzięki leasingowi – MŚP to segment, który stanowi ok. 80 proc. rynku leasingu w Polsce. Z danych BZ WBK Leasing wynika, że największa grupa spośród przebadanych firm z segmentu MŚP korzystających z leasingu w Polsce to branża produkcyjna i budowlana.

Firmy leasingowe udzielają finansowania w postaci leasingu i pożyczki, jednak to leasing jest głównym instrumentem finansowym oferowanym przez polskich leasingodawców. Spośród przebadanych branż najliczniejszą grupę firm korzystających obecnie lub w przeszłości z leasingu stanowią przedsiębiorstwa z sektora produkcyjnego (49 proc.) oraz budowlanego (46 proc). Nieco mniejszy udział mają firmy z sektora handlowego (42 proc.) i usługowego 

(26 proc.). Istotnie odmienne podejście do leasingu charakteryzuje grupę przedsiębiorstw usługowych.

Motorem napędowym kolejnych miesięcy będą inwestycje poczynione przez przedsiębiorców, którzy sprawnie muszą dobierać narzędzia finansowe wspierające rozwój ich biznesu, szczególnie biorąc pod uwagę nieunikniony proces związany ze wzrostem efektywności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw chociażby pod kątem inwestycji w ekologię, energooszczędność, pojazdy czy też innowacyjne linie produkcyjne. Kolejnym impulsem wzrostu w najbliższych latach w zakresie finansowania maszyn i urządzeń będą zaplanowane inwestycje infrastrukturalne i w branży budowlanej, zwłaszcza te, które wymagają wymiany bądź zakupu parku maszynowego przez firmy wykonawcze. Pierwszych wyraźnych efektów eksperci spodziewają się w drugiej połowie 2017 r.

MŚP a zaufanie do leasingu

Z badań „Leasing Index” wynika, że ponad 90 proc. przedsiębiorstw z segmentu MŚP w Polsce ocenia dobrze lub bardzo dobrze współpracę ze swoim leasingodawcą. Wynika to przede wszystkim z faktu, że nieprzerwanie od kilku lat jakość obsługi klientów w momencie sprzedaży oferty leasingu, jak i po oddaniu środka trwałego stoi na bardzo wysokim poziomie. Ponad 90 proc. przedsiębiorstw z segmentu MŚP ocenia dobrze lub bardzo dobrze współpracę ze swoim leasingodawcą. Co równie istotne, ogólna średnia ocena do momentu odbioru jest nieznacznie wyższa (0,1 na skali od 1 do 5) niż ocena po odbiorze przedmiotu leasingu. 

Wniosek płynący z tych danych jest jeden: branża leasingowa od lat dba o najwyższe standardy w zakresie sprzedaży i obsługi inwestycji realizowanych przez polskich przedsiębiorców.

Jednym z głównych założeń badań rynku cyklicznie realizowanych przez BZ WBK Leasing jest ocena jakości obsługi przedsprzedażowej i posprzedażowej. Kolejny raz z rzędu okazuje się, że znaczna część respondentów (bez względu na skalę prowadzonej działalności – firmy małe czy średnie) jed-noznacznie zadeklarowała, że współpraca i ocena zaangażowania firm w cały proces realizacji umowy leasingowej stoją na bardzo wysokim poziomie. Cieszy również fakt, że wszystkie przebadane branże (produkcyjna, handlowa, budowlana, usługowa) deklarowały równie wysoką ocenę.

Niezmiernie istotna z perspektywy przedsiębiorców, ale i firm leasingowych jest obsługa po zawarciu umowy leasingu, która musi stać na bardzo wysokim poziomie, gdyż o ponownym wyborze danej firmy często decyduje zadowolenie klienta z kontaktu z firmą leasingową w trakcie umowy, zwłaszcza gdy coś się dzieje z przedmiotem lub płatnościami – mówi Daniel Mrozek. – Ważne jest także, aby firma finansująca szła z duchem czasu, wdrażała nowe technologie w kontaktach z klientem i realizacji jego oczekiwań. Dodatkowo bardzo istotnymi czynnikami budującymi relacje i wpływającymi na zaufanie klientów są przejrzystość oraz jednoznaczność zapisów stosowanych w umowie leasingu. Umowa leasingu lub pożyczki trwa kilka lat, dotyczy często dużych kwot, dlatego wskazane jest, aby klient poświęcił chwilę na zapoznanie się z zapisami umowy, opisującymi prawa i obowiązki obu stron – dodaje.

Przed podpisaniem umowy z firmą finansującą warto nie tylko zapoznać się z warunkami finansowymi transakcji, ale również z postanowieniami umowy oraz stosowanymi przez firmy leasingowe ogólnymi warunkami umowy leasingu (OWUL). Jest w nich zapisane, jak będą wyglądać rozliczenia z tytułu umowy w praktyce – podstawowe, przewidziane harmonogramem i te, których nie da się zaplanować. OWUL mówi, co się stanie np. w przypadku opóźnień w wydaniu przedmiotu przez dostawcę, zmiany stóp procentowych lub wypadku komunikacyjnego. Określa wysokość kar umownych, konsekwencje opóźnień w płaceniu rat, warunki wcześniejszego rozwiązania umowy i jej rozliczenia. Umowa leasingu i OWUL muszą pasować klientowi, dawać komfort używania wybranego środka trwałego, a to z kolei daje leasingodawcy szansę na zawarcie kolejnej umowy i wieloletnią współpracę ze sprawdzonym klientem.

Wymogiem koniecznym przy podpisywaniu umowy leasingu są dokumenty rejestrowe firmy: REGON, NIP, KRS. W przypadku popularnych procedur uproszczonych, z uwagi na coraz większą dostępność informacji ze źródeł zewnętrznych (np. biura informacji kredytowej, KRS, CEIDG), do wniosku nie są często wymagane dokumenty finansowe, a jedynie oświadczenie klienta, a decyzja o finansowaniu wydawana jest nawet w kilka minut.

Opracowano na podstawie materiałów firmy BZ WBK Leasing

error: Kopiowanie zabronione!
cript>