Leon Szychowski Đ Łódzki jubilat 50-lecia Sekcji Poligrafów SIMP
6 gru 2016 14:42

Najstarszy senior łódzkiej poligrafii Đ Leon Szychowski 14 stycznia br. ukończył 90 lat i jest ostatnim żyjšcym delegatem łódzkich drukarzy na Krajowy Zjazd Sekcji Poligrafów SIMP w Warszawie, który odbył się 17 kwietnia 1952 roku (zamieszczone zdjęcie pochodzi z tego okresu). Zawód maszynisty typograficznego zdobywał w latach 1929-33 w Zakładach Graficznych Z. Manitiusa w Łodzi, dokształcajšc się równoczeœnie w Łódzkiej Szkole Graficznej, gdzie na zakończenie nauki otrzymał wyróżnienie z nagrodš. W 1935 r. ukończył Gimnazjum Wieczorowe dla Dorosłych, pracujšc dalej w Zakładach Graficznych. Od 1944 r. do wyzwolenia Łodzi w dniu 19 stycznia 1945 r. Leon Szychowski pracował w drukarni ăKompasÓ, z której udaremniono wywóz przygotowanych do wysyłki maszyn i urzšdzeń, zabezpieczajšc je. Dzięki tej akcji już 21 stycznia 1945 wydrukowano tu frontowš gazetkę dla radzieckiej jednostki wojskowej nr 227 pt. ăNa bojewom postuÓ. Po przybyciu do Łodzi grupy operacyjnej WP Leon Szychowski współorganizował z wielkim poœwięceniem Wojskowš Drukarnię w Łodzi, w której w 1974 r. został kierownikiem działu maszyn typograficznych. W 1953 zdał egzamin na technika poligrafa, a w 1956 r. został kierownikiem działu techniczno-produkcyjnego tej drukarni. W 1959 r. ukończył Studium Ekonomii Przemysłu przy Wyższej Szkole Ekonomicznej w Łodzi. W tym samym czasie złożył i wdrożył do produkcji 19 wniosków racjonalizatorskich. Po reorganizacji pionu technicznego w 1972 r. przejšł stanowisko głównego technologa; stšd po 49 latach pracy w poligrafii przeszedł w 1977 na emeryturę. Pracujšc zawodowo wchodził w skład zespołu organizujšcego w 1946 r. Œredniš Szkołę Przemysłu Poligraficznego, w której był wykładowcš druku typograficznego i gdzie wyszkolono ponad 200 fachowców o różnych specjalnoœciach. Był wykładowcš technologii: w latach 1950-54 w Technikum Graficznym dla Pracujšcych w Łodzi (które z tytułem technika ukończyło 35 osób), a w latach 1961-65 w Zasadniczej Szkole Poligraficznej i Technikum Poligraficznym przy Zespole Szkół Papierniczych w Łodzi. W okresie 1947-69 był wiceprzewodniczšcym i sekretarzem Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla Przemysłu Poligraficznego przy Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi. Szczególnš aktywnoœć w pracy społecznej wykazał w ruchu SIMP. Wygłosił 26 odczytów, zorganizował z własnych unikalnych zbiorów 3 wystawy w łódzkim Domu Technika. Leon Szychowski opublikował też 89 artykułów w czasopismach branżowych: Poligrafice (już w 1948 r.), ăWiadomoœciach GraficznychÓ, ăPrzeglšdzie PapierniczymÓ. Projektował oraz opracowywał graficznie i technicznie wiele pozycji ksišżkowych, folderów i zaproszeń. W katalogu ăMedale miasta Łodzi 1966-1980Ó wymieniony jest jako projektant 2 medali. Na wniosek ZO Sekcji Poligrafów w Łodzi opracował historię poligrafii łódzkiej do 1918 r. dla obszernej monografii drukarstwa łódzkiego (przy udziale Zwišzku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego Okręgu Łódzkiego). Jest autorem pozycji: ăOficyna drukarska Jana Petersilgego w Łodzi 1860-1915Ó (1991), ăZarys dziejów drukarstwa łódzkiego 1859-1918Ó (1993), ăŁódzkie bony pieniężne i ich wykonawcy 1860-1865Ó (1996). W orbicie szerokich zainteresowań Jubilata znajdujš się: bibliofilstwo, druki technik szlachetnych, architektura (szczególnie secesja łódzka), numizmatyka i filatelistyka. Po przejœciu na emeryturę Leon Szychowski jest członkiem zarzšdu Koła Seniorów SIMP od 1983 r., a w latach 1980-94 pełnił funkcję sekretarza komisji socjalno-bytowej przy OW SIMP w Łodzi. Za działalnoœć zawodowš i społecznš został uhonorowany m.in.: Krzyżem Kawalerskim OOP, Złotym Medalem ăSiły Zbrojne w Służbie OjczyznyÓ, Złotš Honorowš Odznakš NOT, Złotš Odznakš SIMP, Odznakš im. Prof. Henryka Mierzejewskiego, Złotš Odznakš Zwišzku Zawodowego Pracowników Przemysłu Poligraficznego, Medalem 500-lecia Drukarstwa w Polsce, Honorowš Odznakš Miasta Łodzi, Odznakš ăOpiekun Miejsc Pamięci NarodowejÓ. Zasłużonemu działaczowi Sekcji Poligrafów SIMP w Łodzi i zawsze energicznemu w działaniu Jubilatowi mam przyjemnoœć (również jako były uczeń Technikum Graficznego dla Pracujšcych w Łodzi) złożyć w imieniu szerokiego grona przyjaciół i kolegów Đ także z Sekcji Poligrafów SIMP Đ najlepsze życzenia zdrowia, satysfacji z dotychczasowych osišgnięć oraz dalszej pełnej entuzjazmu pracy społecznej.