Linia BST10-N i SBM 4 Đ złoty medalista targów Poligrafia 2003
6 gru 2016 14:43

W czasie tegorocznych targów POLIGRAFIA tradycyjnie przyznano Złote Medale produktom charakteryzujšcym się nowoczesnymi rozwišzaniami technologicznymi. Jednym z nagrodzonych urzšdzeń była linia do produkcji broszur SBM-4 ze zbieraczkš BST10-n; producentem linii jest firma C.P. Bourg. Modułowa linia SBM4 do produkcji broszur ze składek złożona z trzech urzšdzeń Đ zszywarki, złamywarki i obcinarki Đ współpracuje z jednš lub kilkoma zbieraczkami wieżowymi BST 10-n (maksymalna liczba wież przy zbieraniu Đ 6). BST 10-n to nowa zbieraczka wieżowa z dotykowym ekranem panelu sterujšcego oraz możliwoœciš podawania arkuszy w lewo i w prawo. Linia charakteryzuje się automatycznym ustawianiem parametrów (wymiary dokumentu, miejsca zszywania) w przypadku typowych formatów arkuszy. Zadania dotyczšce innych formatów realizuje się, po wprowadzeniu odpowiednich danych, na ekranie interfejsu użytkownika. Interfejs, stanowišcy innowacyjne rozwišzanie techniczne w tego rodzaju urzšdzeniach, steruje pracš zarówno zbieraczki, jak i linii do produkcji broszur, umożliwiajšc wykonywanie złożonych operacji i skomplikowanych programów produkcji. Wyœwietla wszystkie potrzebne operatorowi informacje dotyczšce parametrów pracy BST10-n i SBM 4 oraz ich statusu, lokalizuje miejsce powstania zatoru papieru. Istotnš zaletš sterowania z użyciem nowoczesnych technologii informatycznych jest m.in. to, że upgrade programu serwera interfejsu użytkownika Đ przy udziale plików wykonawczych Windows 95 lub 98 Đ wykonać można zaledwie w kilka minut. Wbudowane narzędzia diagnostyczne ułatwiajš przeglšd i konserwację, a także perfekcyjnš regulację parametrów pracy urzšdzenia bez przerywania produkcji. Arkusze papieru przemieszczajš się w linii SBM4 prostoliniowo, w poziomie i ich droga jest widoczna dla obsługi. Urzšdzenie akceptuje różne rodzaje papieru, w tym papier powlekany. Zszywanie zeszytowe i blokowe odbywa się za pomocš 2, 3 lub 4 fabrycznie mocowanych, niezawodnych, automatycznie ustawianych /regulowanych głowic szyjšcych z aktywnymi zamykaczami. Dopuszczalna jest opcja szycia oczkowego. Wydajnoœć Đ do 4000 broszur/h. Linia SBM4 jest urzšdzeniem nowej generacji i chlubnym następcš poprzednich linii do produkcji broszur, których w Polsce firma Avargraf zainstalowała dziesištki, a na œwiecie sš ich tysišce. Została wykonana zgodnie z wysokimi standardami jakoœci produkcji; producent Đ firma C.P. Bourg posiada certyfikat ISO 9001. Maszyna spełnia zarówno europejskie, jak i amerykańskie normy bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy zaznaczyć, że największe obroty firma C.P. Bourg notuje na rynku amerykańskim, gdzie od roku 1977 w New Bedford, Massachusetts działa jedna z jej fabryk, z powodzeniem produkujšca i sprzedajšca urzšdzenia do obróbki końcowej druków. Wchłonięcie konkurencyjnej firmy Ordibel otworzyło kolejne rynki zbytu, tj. Francję i Japonię. Warto podkreœlić, że zarówno rynek amerykański, jak i europejski firma C.P. Bourg zdobywa jakoœciš i innowacyjnoœciš. Jako nowy właœciciel firmy high-tech A.P.E. Đ obecnie C.P. Bourg Electronics Đ ma dostęp do najnowszych technologii elektronicznych, które z powodzeniem stosuje w swoich wyrobach. Blisko 40-letni nieprzerwany rozwój firmy C.P. Bourg i około 1000 pracowników na całym œwiecie to gwarancja dobrych produktów i perspektyw dalszego ich ulepszania. Opracowano na podstawie materiałów firmy Avargraf