Linie do oprawy zeszytowej Heidelberg Stitchmaster
6 gru 2016 14:42

Dynamika rozwoju w zakresie konstrukcji maszyn i urzšdzeń obróbki introligatorskiej jest podobna do dynamiki rozwoju całej branży poligraficznej. Również tu doszło do zastosowania wielu nowych rozwišzań technicznych, które ułatwiajš obsługę, gwarantujšc wykonanie produktu najwyższej jakoœci w możliwie jak najkrótszym czasie. Profesjonalne wykończenie introligatorskie wyrobu drukowanego jest nie od dziœ zależne od tego, jak szybko, perfekcyjnie i wszechstronnie pracować będzie dział introligatorni. Zaobserwować można coraz większe tempo unowoczeœniania wyposażenia drukarń w zakresie introligatorni, które chcš zaoferować jak najszybsze terminy wykonania gotowego produktu. Niezależne zlecanie operacji wykończenia introligatorskiego było do niedawna na porzšdku dziennym. Dziœ drukarnie z mocno rozbudowanym działem introligatorskim coraz bardziej dostrzegajš swojš silnš stronę w kompleksowoœci oferty. Zmniejszajšce się nakłady i krótki czas realizacji to wymagania rynku, które promujš przedsiębiorstwa mogšce wykonać u siebie całoœć zlecenia. Ważne jest, aby pracować ekonomicznie. Przy jednoczesnym zwiększaniu wydajnoœci potrzebne sš nowoczesne, wysoko wydajne maszyny. Przykładem takich produktów mogš być urzšdzenia Heidelberg Finishing, poczšwszy od maszyn złamujšcych poprzez linie do oprawy zeszytowej, a skończywszy na wszechstronnych liniach do produkcji druków na akcje mailingowe. W tym artykule z pełnej gamy produktów Heidelberg Finishing przybliżone zostanš linie do oprawy zeszytowej poczšwszy od najprostszej ST 100, a skończywszy na najnowszej i najnowoczeœniejszej maszynie tego typu Đ zautomatyzowanej linii ST 400, której œwiatowa premiera odbyła się w ubiegłym roku na targach DRUPA 2000. Stitchmaster ST 100 Produkowana przez Heidelberg Finishing linia do oprawy zeszytowej ST 100 powinna zainteresować te drukarnie, które realizujš zlecenia w obszarze formatowym A4, gdzie maksymalny format po obcięciu wynosi 305 x 349 mm i ukierunkowane sš przede wszystkim na małe i œrednie nakłady ST 100 ma bardzo zwartš konstrukcję i zajmuje niewiele miejsca. Czasy przestawiania na inny format zredukowane sš do minimum. Obsługa wspomagana jest programem prowadzonym przez menu. Pozycje nastawcze przestawiania formatu realizowane sš krok po kroku przez sterowanie SPS i monitorowane na wyœwietlaczu. Dzięki podwójnym, pionowym stacjom nakładania automatycznego (maks. 4 stacje), stacji nakładania okładek, stacji szyjšcej wyposażonej w 4 głowice zwykłe lub oczkowe, trójnoża i wykładania można realizować wszystkie niezbędne operacje w obróbce końcowej. Szybkoœć przezbrajania pozwala na pewne planowanie produkcji i osišganie dobrych efektów ekonomicznych. Maksymalna prędkoœć pracy Stitchmastera ST 100 wynosi 9000 taktów/h. Maksymalna gruboœć produktu 10 mm. ST 100, podobnie jak i inne modele serii Stitchmaster, wyposażone sš w otwieranie składek ssawkami lub łapkami. Stitchmaster ST 270 Kolejnym modelem, dajšcym szersze zastosowanie i możliwoœć zmierzenia się z większš różnorodnoœciš zleceń, jest ST 270. Większa niż w przypadku ST 100 maksymalna prędkoœć pracy urzšdzenia wynoszšca 11 500 taktów/h pozwala na realizację większych nakładów w krótszym czasie. Szerszy zakres formatów gotowych produktów od 92 x 128 mm do 320 x 480 mm, automatyczne stacje nakładajšce dla składki stojšcej i leżšcej, urzšdzenia do wykonania produkcji podwójnej lub potrójnej gwarantujš maksymalne spektrum zastosowania. ST 270 może być wyposażona w 16 nakładaków automatycznych wliczajšc w to nakładak do okładek oraz 6 zwykłych lub 4 oczkowe głowice szyjšce. Dzięki urzšdzeniom transportowym pozwalajšcym precyzyjnie prowadzić bardzo małe formaty (64 x 72 mm) mamy możliwoœć wykonania ciekawej oprawy, jedynej w swoim rodzaju. Jest to odpowiednie rozwišzanie przy produkcji minibookletów. Centralna obsługa i krótkie czasy przygotowania maszyny do obróbki nowego zlecenia sš dodatkowym argumentem potwierdzajšcym szerokie zastosowanie linii do oprawy zeszytowej Stitchmaster ST 270. W przypadku modelu ST 270 maksymalna gruboœć produktu wzrasta do 12 mm. Cztery warianty nakładania Đ Stitchmaster ST 300 Ta linia do oprawy zeszytowej to produkt do pracy na skalę przemysłowš na najwyższym poziomie. Jest jedynš maszynš w klasie wydajnoœci 13 000 taktów/h posiadajšcš cztery warianty nakładania. Przestawiana jest w bardzo krótkim czasie i przekonuje do siebie łatwš obsługš. Dzięki modułowej budowie i możliwoœci zastosowania różnego rodzaju nakładaków maszyna ta spełnia każde wymagania dotyczšce papierów, formatów, rodzajów składek. Osoba obsługujšca maszynę ma możliwoœć odchylenia głowicy nakładaka o 50Ą w stosunku do pozycji poziomej i użycia dowolnego nakładaka jako stacji nakładania ręcznego. W pozycji tej daje się również zainstalować urzšdzenie do wklejania kart i to bez czasochłonnego przezbrajania. Nakładaki (maks. 16 Đ podobnie jak w modelu ST 270) można włšczać i odłšczać względnie przestawiać na tryb pracy 1:1 lub 1:2. Do standardowego wyposażenia należy kontrola długoœci składek, kontrola ich przebiegu i kontrola gruboœci. W stacji szyjšcej zainstalować można łšcznie szeœć głowic szyjšcych zwykłych lub cztery oczkowe. Również ta linia posiada urzšdzenia do wykonania produkcji podwójnej i potrójnej, co pozwala na obniżenie kosztów produkcji i czasu realizacji zlecenia. Maksymalna gruboœć produktu 12 mm. Szybkoœć i wszechstronnoœć Ostatnim z przedstawianych urzšdzeń jest linia do oprawy zeszytowej ST 400, która oferuje maksymalnš prędkoœć 14 000 taktów/h. Wyposażona jest w automatyczne ustawianie wszystkich nakładaków, stacji szyjšcej (6 zwykłych lub 6 oczkowych głowic) trójnoża i urzšdzenia liczšco-wykładajšcego oraz nakładaki jezdne wyposażone w napęd przez serwomotory. Nakładaki mogš być ustawiane w zależnoœci od potrzeb po obu stronach łańcucha transportujšcego. Ustawiajš się automatycznie na wielkoœć i gruboœć składki, a automatyczna synchronizacja prędkoœci do łańcucha transportowego gwarantuje odpowiedniš precyzję i niezawodnoœć procesu produkcyjnego. Maszyna sterowana jest poprzez kolorowy ekran dotykowy i płaskš klawiaturę dla realizacji podstawowych funkcji. Dodatkowo na każdym nakładaku umieszczono konsolę umożliwiajšcš obsługę maszyny z dowolnego miejsca. Dzięki tym rozwišzaniom sterowanie maszynš i utrzymywanie stałej kontroli procesu mimo większej złożonoœci konstrukcji nie jest zbyt skomplikowane i pozwala na sprawnš pracę. Należy również dodać, że ST 400 wyposażona jest w moduł pozwalajšcy na wykorzystanie w produkcji plików PPF CIP3 (w dalszej implementacji JDF CIP4). Oznacza to, że linia do oprawy zeszytowej ST 400 może być z powodzeniem wykorzystywana we wszystkich drukarniach wprowadzajšcych stopniowo zintegrowany system produkcji w oparciu o przepływ danych cyfrowych. Mimo widocznego unowoczeœniania parku maszynowego i pojawiajšcych się coraz częœciej zastosowań CIP3/4 w praktyce, funkcjonowanie tego standardu w przypadku maszyn i zautomatyzowanych linii technologicznych w zakresie operacji introligatorskich należy uznać za rzadziej spotykane. ST 400 jest więc wartym odnotowania wyjštkiem. Opracowano na podstawie materiałów Heidelberger Druckmaschinen AG