Mercator Poligrafia i nowoczesne systemy obróbki po druku
6 gru 2016 14:43

Kierunek rozwoju poligrafii w zakresie wysokiej jakoœci przetwarzania i uszlachetniania produktów będzie w najbliższych latach stanowił o poziomie i jakoœci usług oferowanych przez poszczególne drukarnie. Warto więc zaplanować rozwój parku maszynowego w taki sposób, aby sprostać oczekiwaniom rynku również w zakresie obróbki po druku, szczególnie że zdaniem specjalistów w planowaniu faz produkcji zaczynać należy od introligatorni, gdyż błędów zaistniałych w składzie czy druku introligator nie jest już w stanie naprawić. Jednym z podstawowych urzšdzeń introligatorskich, pracujšcych w każdej niemalże drukarni, jest jednonożowa krajarka do papieru. Wœród marek znanych i cenionych przez polskich poligrafów znaczšcy udział w rynku majš krajarki Schneider Senator produkowane przez Senator Technology, a oferowane przez Mercator Poligrafia z Krakowa. Wieloletnia już współpraca producenta i dystrybutora oraz ponad 50-letnie doœwiadczenie Senator Technology w budowie krajarek dajš gwarancję uzyskania produktu najwyższej jakoœci. Największym osišgnięciem producenta krajarek Schneider Senator jest wprowadzenie na rynek linii S-Line o w pełni hydraulicznym napędzie. Spróbujmy bliżej przyjrzeć się tym urzšdzeniom. Krajarka S-Line uznawana jest za najszybszš na rynku, szybszš niż jakakolwiek inna z tradycyjnym napędem przekładniowym (koło zamachowe i sprzęgło). System opatentowanego napędu hydraulicznego zapobiega fazom przyspieszenia i opóŸnienia prędkoœci ruchu belki nożowej, które występujš w maszynach o konwencjonalnym napędzie. Przy napędzie hydraulicznym prędkoœć, z jakš nóż przechodzi przez stos krojonego materiału i powraca do górnego położenia, jest stała w czasie całego cyklu cięcia. To stanowi o dokładnoœci prowadzenia noża w stosie, a w rezultacie o precyzyjnoœci cięcia. Opracowujšc krajarkę o napędzie hydraulicznym zaobserwowano, podczas kilkumiesięcznych prób prowadzonych przez producenta, że szybkoœć cięcia przyczynia się do jego dokładnoœci, czyli im jest szybsze, tym dokładniejsze. Dlatego też całkowity cykl ruchu noża jest o 30% szybszy przy napędzie hydraulicznym w porównaniu z krajarkami konwencjonalnymi (ok. 54 cykli cięcia w S-Line w porównaniu z 35-40 w krajarkach z napędem przekładniowym). Dostosowano również prędkoœć posuwu siodła do prędkoœci noża poprzez częstotliwoœciowo sterowany silnik elektryczny i dzięki temu uzyskano jeszcze większš precyzję cięcia. Ale największš innowacjš konstrukcyjnš w linii S-Line jest zupełnie na nowo skonstruowany napęd belki nożowej. Krajarka ta jest wyposażona w dwa bliŸniacze siłowniki hydrauliczne, które za pomocš dwóch prowadnic liniowych belki nożowej (większoœć standardowych krajarek posiada jeden dršżek cišgnšcy belkę) zamontowanych poniżej linii cięcia œcišgajš belkę nożowš w dół, co pomaga utrzymać stałš siłę i prędkoœć ruchu noża na całej wysokoœci krojonego stosu papieru. Większoœć krajarek, w przeciwieństwie do rewolucyjnego rozwišzania Schneider Senator, posiada dršżek pocišgowy belki nożowej zamontowany ponad liniš cięcia, co oznacza, że nóż jest cały czas popychany w dół i siła, z jakš opada, jest wyhamowywana w stosie. Nasuwa się tutaj prosta analogia: pchanie noża krajarki w dół to jak próba cofania ciężarówki z naczepš. Naczepa zawsze chce jechać w prawo lub w lewo, nigdy prosto. Droga prowadzenia noża w S-Line jest jak prowadzenie ciężarówki z naczepš w przód, gdzie cišgnik ciężarówki cišgnie naczepę, która daje się łatwo i precyzyjnie prowadzić. Dzięki stałej sile œcišgania belki nożowej żywotnoœć noża w krajarkach Schneider Senator jest przedłużona o 50%. Z tego samego powodu rama maszyny nie musi być tak ciężka jak w krajarkach konwencjonalnych, co jest dobrš wiadomoœciš dla tych, którzy chcš zamontować swojš krajarkę na wyższym piętrze. Przy tym wszystkim absolutna dokładnoœć cięcia w zakresie ą0,01mm jest nieosišgalna dla większoœci programowalnych krajarek dostępnych obecnie na rynku. Krajarki Schneider Senator S-Line charakteryzujš się ponadto jeszcze kilkoma cechami istotnymi z punktu widzenia funkcjonalnoœci i efektywnoœci. Należy do nich półautomatyczna wymiana noża, która to operacja trwa tak krótko, bo zaledwie od 7 do 10 minut Đ nawet jeœli wykonuje jš niewprawny operator. Ponadto została wyeliminowana koniecznoœć większoœci regulacji, łšcznie z ustawianiem docinania ostatniego arkusza. Interesujšcym i bardzo praktycznym rozwišzaniem jest również monitor dotykowy z ăinteligentnymÓ systemem programowania, czyli mówišc innymi słowy, z ekranem, na którym widoczne sš tylko te komendy, które odnoszš się do etapu cięcia na jakim się obecnie znajdujemy. Nie bez znaczenia jest i to, że komunikacja z operatorem odbywa się za pomocš jasnych i zrozumiałych ikon, prowadzšcych go ăjak po sznurkuÓ do żšdanej funkcji. Standardem dla krajarek Schneider Senator sš stoły ze stali nierdzewnej, programowalna prędkoœć siodła, a zużycie pršdu i emisja hałasu zostały znacznie zredukowane. W końcu system bezpoœredniego hydraulicznego napędu posiada o 30% mniej ruchomych częœci mechanicznych, co w konsekwencji ogranicza iloœć robót konserwacyjnych do 5 punktów smarowniczych oraz redukuje koszty eksploatacji. Zalety te pozwoliły na wprowadzenie od targów DRUPA 2000 przedłużonej gwarancji na krajarki Schneider Senator S-Line aż do 24 miesięcy. Dzięki zastosowaniu zabezpieczeń układu hydraulicznego i sterujšcego z oddzielnymi, niezależnymi mikroprocesorami krajarki S-Line zapewniajš najwyższe bezpieczeństwo pracy i zgodnoœć ze standardami EN1010. Najbardziej imponujšca w zakresie bezpieczeństwa linii S-Line jest zdolnoœć (dzięki atrybutom napędu hydraulicznego) powrotu noża do najwyższej pozycji w cišgu 6 milisekund po złamaniu bariery bezpieczeństwa na podczerwień (zgodnie z normš EN1010 wymagany czas to 12 milisekund). Maszyny z napędem konwencjonalnym mogš być zahamowane w podobnym zakresie czasu, jednak zatrzymanie noża nastšpi raczej tam, gdzie on jest; nie powróci on do najwyższego położenia. Krajarki linii S-Line sš dostępne w trzech długoœciach cięcia: 115, 137 i 155 cm. W ofercie Mercator Poligrafia dostępne sš także krajarki o długoœci cięcia 185 i 260 cm (największe produkowane seryjnie krajarki na œwiecie) oraz o długoœci cięcia 78 i 92 cm. Szczególnie te ostatnie cieszš się dużym zainteresowaniem na rynku polskim z uwagi na takie elementy konstrukcyjne i zalety, jak: powietrzne stoły ze stali nierdzewnej, kurtyna bezpieczeństwa na podczerwień, funkcjonalny system sterowania z kolorowym ekranem, wyeliminowanie koła zamachowego i sprzęgła, minimalna iloœć punktów smarowniczych itp. Krajarki Schneider Senator już w wersji standardowej posiadajš bardzo bogate wyposażenie, dzięki czemu oferujš szeroki wachlarz możliwoœci i wiele funkcji dostępnych w innych urzšdzeniach tylko opcjonalnie, co gwarantuje bezpieczeństwo, precyzję i niezawodnoœć. Warto zwrócić uwagę i na to, że urzšdzenia peryferyjne, takie jak: podnoœnik stacjonarny, podnoœnik palet, stoły do automatycznego nakładania papieru, automaty do rozładunku i sztaplowania czy w końcu urzšdzenie do automatycznego usuwania œcinek TrimMaster pozwalajš na automatyzację pracy i zwiększenie efektywnoœci produkcji. Więcej szczegółów na temat budowy i działania krajarek i zautomatyzowanych linii do cięcia znajdziecie Państwo na www.mercatorpoligrafia.pl. Serdecznie zapraszamy.

error: Kopiowanie zabronione!