Mercator Poligrafia studentom
6 gru 2016 14:42

26 paŸdziernika w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej odbyło się seminarium poœwięcone prezentacji nowoœci technologicznych i konstrukcyjnych maszyn i urzšdzeń oferowanych przez firmę Mercator Poligrafia SA z Krakowa (szerzej o tej firmie pisaliœmy w Poligrafice w numerze....) . Prezentacja dotyczyła przede wszystkim maszyn offsetowych Shinohara. Ich właœciwoœci omawiał Robert Styrna Đ menedżer produktu w firmie Mercator Poligrafia, podkreœlajšc, że mimo iż jest to produkt słabo znany na polskim rynku, to jednak może on œmiało konkurować z produktami zachodnich firm. Prezentację rozpoczšł od zaprezentowania firmy Shinohara - jej innowacyjnych rozwišzań oraz misji, którš jest budowanie najbardziej precyzyjnych i niezawodnych maszyn drukujšcych. Następnie szerzej omówił maszyny o formatach A2 i B2. Do podstawowych ich cech należš: monolityczny fundament korpusu, cylindry dociskowe o podwójnej œrednicy, system koszenia płyt, optyczny system wstępnego pasowania, przestawialne progi łapek cylindrów przekazujšcych, sterowanie cyfrowe, dwa ekrany dotykowe. Prezentacja wzbudziła duże zainteresowanie zarówno studentów, jak i kadry naukowej. Spotkanie zorganizował Instytut Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej wspólnie z Sekcjš Poligrafów OW SIMP przy współudziale Koła Studenckiego. MD

error: Kopiowanie zabronione!
cript>