MICHAEL HUBER POLSKA proponuje…Farby do zadruku opakowań produktów wrażliwych sensorycznie
6 gru 2016 14:42

Temat farb stosowanych do zadruku opakowań œrodków żywnoœciowych, szczególnie wyrobów czekoladowych, kawy, herbaty, a także papierosów był już wielokrotnie omawiany na łamach prasy branżowej. Wiadomo, że zastosowanie materiałów do produkcji, które nie charakteryzujš się neutralnoœciš sensorycznš, wpływa negatywnie zarówno na zapach, jak i na smak pakowanego produktu. Dotyczy to w równej mierze podłoża drukowego, farb i œrodków pomocniczych, jak też lakierów i klejów. Wprowadzenie do produkcji choćby jednego elementu niespełniajšcego tych wymogów może zaburzyć organoleptycznie ochronnš funkcjonalnoœć opakowania. Farby o niskim zapachu własnym Prawie wszyscy producenci farb graficznych majš w swojej ofercie serie farb o niskim zapachu własnym (nie istniejš farby bezzapachowe!), które stosuje się do zadrukowywania zewnętrznej strony opakowań produktów sensorycznie wrażliwych. Wpływ materiałów opakowaniowych na zapach i smak zawartoœci oznacza się zmodyfikowanym testem Robinson wg niemieckiej normy DIN 10955. Najczęœciej produktem testowym jest czekolada, łatwo przyswajajšca ăobceÓ wpływy, a jednoczeœnie poddajšca się prostym ocenom powodowanych zmian smaku i zapachu. Test Robinson przeprowadza się w doœć prosty sposób. Najpierw należy wykonać odbitki próbne Đ paski z nadrukowanš farbš w iloœci 1,5 ą 0,15 g/m2, które po 5 minutach od zakończenia drukowania wkłada się między dwie szklane płytki, obcišża ciężarkiem 500 g i przechowuje przez 24 godziny. Następnie bada się wpływ użytej do zadruku farby na smak, a następnie na zapach czekolady. Badanie zmian właœciwoœci smakowych W dwóch szklanych słoikach umieszcza się po jednej szalce szklanej o œrednicy 7 cm (tzw. szalki PetryŐego) wypełnionej 3 gramami tartej czekolady. Do jednego ze słoików wkłada się 2 wczeœniej przygotowane paski, tak aby ich niezadrukowana strona znajdowała się po stronie wewnętrznej słoja, od strony czekolady. Obydwa słoje zamyka się szczelnie i przechowuje w tych samych warunkach przez 24 godziny. Następnie 5 specjalnie dobranych osób (niepalšcych, z dobrym powonieniem) sprawdza smak czekolady ze słoja zamkniętego bez zadrukowanego podłoża, a następnie dokonuje oceny zmiany smaku czekolady ze słoja z zadrukowanym paskiem. Badanie zmian właœciwoœci zapachowych W celu zbadania zmian zapachowych należy w słoju z utartš czekoladš zamknšć na 24 godziny 5 zadrukowanych pasków, ułożonych w taki sam sposób jak w poprzednim badaniu. Ocenę przeprowadza się również po 24 godzinach. Skala ocen stosowana w teœcie Robinson: 0 Đ nie można stwierdzić różnic smaku ani zapachu pomiędzy badanš próbkš a œwieżo utartš czekoladš. 1 Đ ledwie wyczuwalna zmiana smaku i zapachu. 2 Đ słabo wyczuwalna zmiana smaku (słaby posmak) i zapachu. 3 Đ wyraŸnie wyczuwalna zmiana smaku (wyraŸny posmak) i zapachu. 4 Đ silnie wyczuwalna zmiana smaku i zapachu. Dla porównania: konwencjonalnš farbę offsetowš ocenia się zazwyczaj powyżej 2,5 punktu, a specjalnš farbę o niskim zapachu własnym ok. 0,5. Jak już wspomniano, w całym procesie doboru materiałów do produkcji opakowań żywnoœci i używek należy wzišć pod uwagę wszystkie elementy, poczšwszy od odpowiedniego podłoża drukowego, œrodków pomocniczych i klejów. Z lakierów najodpowiedniejsze sš lakiery dyspersyjne na bazie wody, których ocena wg testu Robinson wynosi na ogół 0 w teœcie smakowym i 0-2 w teœcie zapachowym (dla porównania: testy dla lakierów drukowych olejowych 2,5-4). Ocena zmian organoleptycznych była do niedawna wystarczajšca w odniesieniu do prawidłowego doboru surowców do produkcji opakowań żywnoœci i używek. W ostatnim czasie jednak przemysł spożywczy i tytoniowy zaostrzyły wymogi dotyczšce opakowań, a co za tym idzie Đ doboru surowców, w tym także farb graficznych. Nowe trendy w produkcji odpowiednich farb to: redukcja powstawania heksanalu i ograniczenie migracji farb w podłoże drukowe. Farby o znikomej zawartoœci heksanalu Liczne badania potwierdzajš fakt zaburzenia neutralnoœci produktu przez niewłaœciwie przygotowany materiał opakowaniowy. Zwišzane jest to z tworzeniem się lotnych aldehydów o krótkich łańcuchach, a szczególnie heksanalu, który powstaje podczas wzajemnego oddziaływania na siebie suszek dodawanych do farby i podłoża drukowego, w obecnoœci tlenu z powietrza i jest produktem rozpadowym występujšcym podczas procesu wysychania farby. Heksanal jako zwišzek chemiczny, nazywany również aldehydem heksanalu, aldehydem C-6 lub n-caproic aldehydem, o wzorze chemicznym C5H11CHO wykorzystywany jest w różnych gałęziach przemysłu, np. w przemyœle spożywczym, gdzie znajduje zastosowanie jako substancja aromatyzujšca, chemicznym jako dodatek do żywic syntetycznych i œrodków owadobójczych, a także kosmetycznym i perfumiarskim. Charakteryzuje się specyficznym zapachem mieszaniny aldehydu, zielonej trawy i owoców. Powstawanie heksanalu podczas wytwarzania opakowań na œrodki spożywcze i używki jest zjawiskiem niepożšdanym i powoduje zmiany organoleptyczne tych wrażliwych na zmiany smaku i zapachu produktów. Szczególny nacisk na redukcję powstawania tego zwišzku kładš niektórzy znani wytwórcy czekolad i pralinek, i to na ich wyraŸne zalecenie wytwórcy farb graficznych zmuszeni sš do wdrażania nowych technologii. W fabrykach Grupy Hubera od niedawna produkowana jest specjalna seria farb CORONA HGA 5028, która poprzez odpowiedni dobór surowców eliminuje niemalże zjawisko powstawania heksanalu podczas drukowania. Spełnia ona oczywiœcie dodatkowo wymóg posiadania niskiego zapachu własnego. Farby o ograniczonej migracji w podłoże Kolejnš nowoœciš w zakresie farb do drukowania opakowań neutralnych sensorycznie jest farba, która zapobiega migracji niepożšdanych zwišzków w podłoże drukowe. Wytyczne Unii Europejskiej 89/109/EWG i przepisy dotyczšce obrotu œrodkami spożywczymi, produktami tytoniowymi, œrodkami kosmetycznymi i innymi przedmiotami użytkowymi okreœlajš reguły wytwarzania opakowań i zabraniajš stosowania œrodków mogšcych w swoim składzie chemicznym zawierać œrodki szkodliwe dla zdrowia, które mogłyby z powierzchni opakowania przedostawać się do pakowanego produktu. Dozwolone sš jedynie takie œrodki, które nie stanowiš zagrożenia dla zdrowia, sš bezwonne, nie majš wpływu na zmiany smaku, a które z technicznego punktu widzenia sš niezbędne podczas produkcji opakowań. W technice offsetu arkuszowego najczęœciej wytwarzanymi opakowaniami sš pudełka kartonowe i papiery na owijki. W ostatnich latach obserwuje się wzrost popytu na tzw. opakowania pierwotne, tzn. takie, których niezadrukowana strona podłoża drukowego styka się bezpoœrednio z pakowanym produktem. Czy rzeczywiœcie ta ăczystaÓ strona jest pozbawiona szkodliwych substancji? Wiadomo, że po drukowaniu zadrukowana strona podłoża w stosie styka się bezpoœrednio z niezadrukowanš stronš kolejnego arkusza, co umożliwia przechodzenie pewnych nieobojętnych dla zdrowia i neutralnoœci sensorycznej składników zawartych w farbie. Jak więc zapobiegać takiemu procesowi? Przecież nie da się rozkładać arkuszy pojedynczo po druku. W laboratorium fabryki farb graficznych Grupy Hubera udało się opracować nowš recepturę na farbę, która nie powoduje migracji składników na niezadrukowanš stronę arkusza w stosie, z zachowaniem właœciwoœci posiadania niskiego zapachu własnego, o nazwie handlowej CORONA MGA 5045. Zapobiega ona powstawaniu zmian smaku i zapachu, a także gwarantuje zachowanie ăczystoœciÓ chemicznej pakowanego produktu (testy przeprowadzono w niemieckim Instytucie Technologii Procesów Przetwórczych i Opakowań we Fraunhof). Farby o niskim zapachu własnym (również dwie nowe serie omówione powyżej), zapobiegajšce tworzeniu się heksanalu i niskiej migracji, ze względu na wymogi recepturowe wysychajš poprzez wsiškanie w podłoże. W zwišzku z tym zaleca się minimalne prowadzenie wody w procesie drukowania. Wymagane jest także lakierowanie gotowych druków lakierem dyspersyjnym, najlepiej w linii, co powoduje podwyższenie odpornoœci na œcieranie (szczególnie ważne przy drukowaniu opakowań), zwiększenie połysku, a także zapobiega odcišganiu w stosie przy jednoczesnym zachowaniu neutralnoœci sensorycznej. Szczególnš uwagę należy zwrócić na dobór właœciwych œrodków pomocniczych typu pasty do redukcji cišgliwoœci i rozrzedzajšce, biel transparentowa, œrodki przeciw zasychaniu i odœwieżajšce. Nie można stosować œrodków standardowych, a tylko te o niskim zapachu własnym. Problem zadrukowywania opakowań œrodków spożywczych, czekolad, kawy traktowany jest w naszym kraju trochę z przymrużeniem oka. Właœciwie tylko wyspecjalizowane drukarnie stosujš się do zaleceń odnoœnie do używania właœciwych materiałów. Natomiast drukarnie, które sporadycznie realizujš podobne zlecenia lub wykonujš opakowania dla niewielkich, lokalnych producentów żywnoœci, bardzo często stosujš standardowe produkty, a podczas kontroli przedstawiajš atesty dotyczšce zupełnie innych niż faktycznie zastosowane serii farb i œrodków pomocniczych. W naszej firmie już jako anegdotę opowiadamy historię pewnego drukarza, który otrzymawszy zlecenie na zadruk owijek na krówki pojawił się u nas, aby dobrać odpowiednie kolory farb. Nie dał się jednak namówić na zakup specjalnej serii farb o niskim zapachu własnym, a słuchajšc naszych opowieœci o neutralnoœci zapachowej i chemicznej stwierdził, że nie będzie się bawił w żadne wynalazki, a krówki przeznaczone sš na eksport do Kanady, więc w trakcie długiej podróży statkiem wszystkie ăbrzydkie zapachyÓ i tak wywietrzejš. Mamy nadzieję, że na drodze do Unii Europejskiej nie natrafimy na takie ăniecywilizowane krówkiÓ.