MPS Đ nowa siła w branży wšskowstęgowej
6 gru 2016 14:43

We wrzeœniowej Poligrafice, w relacji z targów etykietowych Labelexpo Europe w Brukseli, znalazły się m.in. informacje o nowoœciach holenderskiej firmy MPS. Informowaliœmy też o podpisaniu przez MPS umowy dystrybucyjnej na obszarze Polski z firmš System P. Pora zatem najwyższa na szerszš prezentację tego istniejšcego od zaledwie szeœciu lat, ale już znaczšcego przedsiębiorstwa. Firma MPS powstała w 1997 roku i od poczštku jej działalnoœć wišże się z rynkiem wšskowstęgowej produkcji etykiet samoprzylepnych i opakowań. A œciœle rzecz ujmujšc: z produkcjš specjalistycznych wšskowstęgowych maszyn drukujšcych w technice UV flekso. W cišgu szeœciu lat ta holenderska firma zainstalowała na całym œwiecie ponad 60 maszyn. Jedna z nich pracuje w Polsce, w gdańskiej drukarni Pakiet. Trochę historii MPS założyli we wrzeœniu 1996 roku trzej Holendrzy: Bert van den Brink, Eric Hoendervangers i Henk Wientjens. Zaledwie rok po powstaniu, na targach Label-expoŐ97 firma pokazała koncepcyjnš maszynę flekso UV o szerokoœci wstęgi 330 mm. Model ten, nazwany EP-330, składał się w pierwszej wersji z 3 zespołów drukujšcych. Nowa maszyna spotkała się z ostrożnym, ale pozytywnym oddŸwiękiem w branży ăetykieciarzyÓ. W tym samym roku rozpoczęły pracę pierwsze dwie maszyny MPS, sprzedane już w konfiguracjach 8-zespołowych. W roku 2000 przejęta została firma Sloka, która do tej pory budowała maszyny na zamówienie MPS. Warto bowiem wspomnieć, że firma MPS powstała jako przedsiębiorstwo zajmujšce się projektowaniem i konstruowaniem maszyn, dopiero po kilku latach wspólnicy podjęli decyzję o uruchomieniu własnej produkcji. Po wspomnianym przejęciu organizacja pod nazwš MPS Systems, zajmujšca się rozwojem i sprzedażš, połšczyła się z MPS Productions, a nowo powstała struktura zatrudniała już 50 osób. Do targów Labelexpo Europe 2001 firma MPS sprzedała 23 maszyny z serii EP. W tym samym roku holenderski producent nawišzał współpracę z amerykańskš firmš Mark Andy, która nabyła licencję na sprzedaż maszyn EP poza Europš. Nadszedł wreszcie rok 2003 i kolejne targi w Brukseli, na których firma MPS poinformowała o zainstalowaniu ponad 60 maszyn EP na całym œwiecie. Zaprezentowała też nowš koncepcję maszyn z serii EC, o czym nieco dalej. Strategia Technologia wdrażana w maszynach MPS od poczštku zakładała koncentrację na drukowaniu w technice rotacyjnego flekso UV z możliwoœciš szybkiej zmiany na drukowanie w technice sita rotacyjnego na wszystkich zespołach drukujšcych. Konfiguracje maszyn produkowanych przez MPS były zawsze dostosowane do wymagań klienta, głównie z uwagi na liczbę zespołów drukujšcych (do 10). Obecnie w programie sprzedaży firmy znajduje się 35 różnych zespołów drukujšcych i wykańczajšcych. Mimo nowych trendów pojawiajšcych się na rynku zwišzanych z wprowadzaniem w maszynach wšskowstęgowych coraz liczniejszych technik drukowania, holenderski dostawca postanowił skoncentrować się na jak najpełniejszym wykorzystaniu techniki UV flekso. Szefowie MPS byli bowiem zdania, że zbyt duża ăkombinacjaÓ technik drukowania w rezultacie nie uczyni maszyny bardziej wydajnš. Program sprzedaży Aktualna oferta firmy MPS składa się z czterech różnych rodzajów maszyn drukujšcych: EP, EF, EC i EFP. Seria EC miała swojš premierę na wrzeœniowych targach Labelexpo Europe, z kolei seria EFP będzie dostępna w sprzedaży na poczštku 2004 roku. Maszyny produkowane przez holenderskš firmę znajdujš zastosowanie przy zadrukowywaniu takich produktów, jak: etykiety, opakowania giętkie, opakowania z folii termokurczliwej czy opakowania kartonowe. Historycznie rzecz ujmujšc najstarszš seriš maszyn w ofercie MPS jest seria EP (Effective Printer), oferowana w czterech wersjach szerokoœci wstęgi: 255, 330, 410 i 510 mm. Na tegorocznych targach Labelexpo pokazano model 6-kolorowy, oferujšcy możliwoœć błyskawicznego przełšczenia z drukowania w technice flekso UV na sitodruk rotacyjny na każdym zespole drukujšcym. Maszyny EP umożliwiajš zadrukowywanie różnego rodzaju podłoży (m.in. etykiety samoprzylepne, papiery i kartony, folie do opakowań termokurczliwych i giętkich) o gruboœci z zakresu 15-600 mikronów z prędkoœciš maksymalnš 150 m/min. W roku 2001 oferta MPS została poszerzona o serię maszyn EF (Effective Flexo), które sš dostępne w dwóch wersjach szerokoœci wstęgi: 255 i 330 mm. Maszyny te drukujš na tych samych podłożach co seria EP, lecz o nieco mniejszym zakresie gruboœci (25-250 mikronów). Na Labelexpo firma zaprezentowała 7-kolorowš wersję maszyny EF, która Đ jak zapewnia producent Đ wyróżnia się przede wszystkim krótkimi czasami zmiany zlecenia, niewielkimi stratami materiałowymi przy zmianie prac oraz korzystnš cenš (stšd zresztš nazwa maszyny: EF Đ Effective Flexo, czyli wydajne flekso). Z kolei premierę w Brukseli miała maszyna z zupełnie nowej serii EC (Effective Converting). Maszyny sš przeznaczone do zadrukowywania wszelkiego typu samoprzylepnych materiałów etykietowych o gruboœci od 40 do 250 mikronów, z prędkoœciš 5-150 m/min. Seria obejmuje modele w trzech szerokoœciach wstęgi: 255, 280 i 330 mm. Na poczštku 2004 roku do portfolio maszyn produkowanych przez MPS wejdzie kolejna seria, tym razem opatrzona symbolem EFP (Effective Flexo Packaging). Jak sama nazwa wskazuje, będš to maszyny przeznaczone przede wszystkim do zadrukowywania opakowań, choć wœród akceptowanych podłoży MPS wymienia tak naprawdę wszystkie materiały samoprzylepne i niesamoprzylepne używane w produkcji wšskowstęgowej (folie, papiery, kartonaże). Maszyny serii EFP będš dostępne w szerokoœciach wstęgi 510, 560 i 610 mm, zaœ gruboœć akceptowanych podłoży wyniesie 15-600 mikronów. MPS w Polsce Jak już wspomniano, wœród przeszło 60 instalacji maszyn MPS znajduje się również polski ărodzynekÓ. Mowa o uruchomionej w ubiegłym roku maszynie EP 410 w gdańskiej drukarni Pakiet. Maszyna ta stanęła wówczas obok czterech maszyn firmy Nilpeter, co było swego rodzaju niespodziankš. Na targach Labelexpo polskich klientów przyjmował Piotr Skłodowski, kilka lat temu zwišzany z firmš Nilpeter. Podczas targów w Brukseli uzgodnione zostały warunki współpracy pomiędzy jego firmš System P a MPS w zakresie promocji i sprzedaży maszyn na polskim rynku. Na pytanie o plany dotyczšce polskiego rynku Piotr Skłodowski odpowiada: Naszym głównym celem w nadchodzšcym roku jest promocja firmy majšca na celu skierowanie uwagi polskich klientów na jej maszyny, które ze względu na możliwoœci produkcyjne mogš znakomicie spełnić wymagania naszego rynku. Mamy œwiadomoœć, że MPS nie jest cišgle jeszcze dostatecznie znanym w Polsce producentem. Bioršc jednak pod uwagę szerokš gamę oferowanych maszyn jest to firma, która może zaoferować atrakcyjne urzšdzenia zarówno dla producentów etykiet, jak i materiałów opakowaniowych. Pragnę również podkreœlić, że MPS jako pierwsza firma wprowadziła na rynek maszyny z serwonapędami, które jak widać na tegorocznych Labelexpo coraz powszechniej sš stosowane w maszynach wšskowstęgowych. W tym wszakże wypadku nie mamy do czynienia z zastšpieniem klasycznego napędu serwomotorami; jest to bowiem standard stosowany od pierwszej maszyny. Liczę więc, że po pierwszej instalacji w drukarni Pakiet uda nam się pozyskać kolejnych klientów, którzy doceniš możliwoœci maszyn firmy MPS tym bardziej, że nowoczesne napędy to tylko jedna z zalet, jakie charakteryzujš wszystkie produkowane obecnie urzšdzenia. Rynek produkcji wšskowstęgowej to Đ o czym pisaliœmy już wielokrotnie Đ najdynamiczniej rozwijajšca się dziœ częœć branży poligraficznej w Polsce. W ostatnich latach rynek dostawców maszyn dla tego segmentu zdominowało dwóch, trzech producentów. Czy wraz z ustanowieniem dystrybutora MPS dołšczy do najważniejszych graczy na tym rynku w Polsce? Opracowanie: SS W artykule wykorzystano materiały firmy MPS