Na rzecz integracji i rozwoju branży poligraficznej
18 paź 2017 12:22

XXV-lecie istnienia Polskiej Izby Druku zostało wypełnione realizacją głównych zamierzeń dotyczących wielu zagadnień: od polityki celnej i podatkowej do szeregu inicjatyw organizacyjnych i gospodarczych na rzecz integracji i rozwoju całej branży poligraficznej. 

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego utworzoną w dniu 27 października 1992 roku przez 165 członków założycieli. Powstała w celu reprezentowania interesów gospodarczych podmiotów działających w sferze przemysłu poligraficznego na terenie całego kraju. Potrzeba jej powołania została podyktowana koniecznością dostosowania działań w branży poligraficznej do zmian zachodzących w kraju, a przede wszystkim ich skoordynowania w ramach organu samorządowego. 

Polska Izba Druku od początku swojego istnienia skupiała uwagę na podejmowaniu działań mających na celu obronę interesów przedsiębiorstw w niej zrzeszonych, jak też ułatwianie ich rozwoju poprzez stwarzanie preferencyjnych warunków finansowych dla ich rozwoju i modernizacji oraz wspieranie w procesie budowy portfela zleceń. Koncentrowała się ona głównie na trzech podstawowych zagadnieniach:

– promocji i integracji zrzeszonych w Izbie podmiotów gospodarczych;

– reprezentacji środowiska wobec firm i instytucji na rynku krajowym oraz zagranicznym;

– reprezentacji środowiska wobec organów państwowych i instytucji centralnych.

Wymienione priorytety były realizowane m.in. przez nawiązanie współpracy z przedstawicielami różnych jednostek centralnych. Szczególne znaczenie miała współpraca z Ministerstwem Kultury i Sztuki, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz Głównym Urzędem Ceł. Ważnymi partnerami dla Polskiej Izby Druku we wszystkich strategicznych przedsięwzięciach byli i są Polska Izba Książki oraz Izba Wydawców Prasy.

Przez cały okres swojego istnienia organa Izby, biorąc pod uwagę rozwój i perspektywy branży poligraficznej, aktywnie uczestniczyły w działaniach mających na celu uporządkowanie kwestii VAT i taryfy celnej w odniesieniu do wyrobów przemysłu poligraficznego oraz maszyn i urządzeń poligraficznych, jak również rozwiązywanie problemów szkolnictwa poligraficznego. W odpowiedzi na oczekiwania środowiska branżowego PID opracowała regulamin i zakres egzaminu Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla przemysłu poligraficznego, który następnie został udostępniony wszystkim okręgowym komisjom na terenie kraju. 

Przez cały okres swojego funkcjonowania Polska Izba Druku podejmowała liczne działania na rzecz promocji polskiego przemysłu poligraficznego zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. Kolejne Rady Izby podejmowały znaczne wysiłki w celu integracji środowiska poligraficznego w rozmowach bezpośrednich i konferencjach wyjazdowych. Izba poparła ponadto inicjatywę SIMP zwołania Kongresu Poligrafów Polskich, uznając za celowe delegowanie przedstawicieli Izby do Komitetu Organizacyjnego i Programowego Kongresu. 

Zawsze pomyślnie układała się współpraca Polskiej Izby Druku zarówno z Instytutem Poligrafii Politechniki Warszawskiej, jak i z Centralnym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego, szczególnie w zakresie szkolnictwa zawodowego oraz wdrażania kwalifikacji jakościowej ISO. Utrzymywano stałe kontakty robocze z Korporacją Poligrafów Poznańskich poprzez udział w konferencjach POLICON, jak też ze Stowarzyszeniem Poligrafów Pomorskich i Sekcją Poligrafów SIMP. W późniejszym okresie organizacje te stały się honorowymi członkami PID. Istotne znaczenie miała i ma współpraca z redakcjami pism branżowych i portalami poligraficznymi. Większość z nich jest dzisiaj stałymi partnerami medialnymi Izby.

W związku z tym, że w dotychczas proponowanych profilach kształcenia zawodowego poligrafia nie znalazła swojego miejsca, PID skierowała do Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Kultury i Sztuki pismo zawierające postulat wprowadzenia profilu poligraficznego w liceum profilowanym. 

Wielokrotnie podczas swojego istnienia Polska Izba Druku skutecznie zapobiegała planowanej likwidacji w dotychczasowej lokalizacji Zespołu Szkół Poligraficznych przy ul. Stawki 14 w Warszawie. 

Podpisaliśmy umowę jako wydawca z zespołem autorów pod przewodnictwem Leonarda Cichockiego na publikację „Poligraficznego słownika terminologicznego”, skierowanego do poligrafów, wydawców, informatyków, nauczycieli i szkół poligraficznych. Obejmował on określenia z zakresu wszystkich procesów poligraficznych. Ponadto wspólnie z COBRPP wydano publikację „Poligrafia a ochrona środowiska”, opisującą najlepsze dostępne techniki (BAT) w przemyśle poligraficznym.

PID od 1996 roku (najpierw sporadycznie, a od 2004 r. corocznie) organizuje konkurs o nagrodę „Złotego Gryfa”. Od 2005 roku gale wręczania statuetek mają miejsce w trakcie corocznych balów Polskiej Izby Druku.

Rok ten przyniósł także znaczące zmiany, jeśli chodzi o warunki działania Polskiej Izby Druku. Izba zmieniła swoją siedzibę przenosząc się do całkowicie samodzielnego lokalu, posiadającego pełne zaplecze umożliwiające wykonywanie wszelkich statutowych zadań Izby. Lokal został adaptowany i wyposażony całkowicie z funduszy własnych Izby. 

Dodając do tych informacji takie fakty jak: organizacja spotkań komercyjnych naszych firm członkowskich tak w kraju, jak i za granicą (nawet tak daleką jak Hongkong), przygotowanie pod kierownictwem COBRPP wystąpienia do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotyczącego wprowadzenia nowego zawodu „Technik cyfrowych technologii graficznych”, który obecnie jest najchętniej wybieranym kierunkiem kształcenia zarówno przez szkoły, jak i uczniów, jak też współpraca z licznymi targami, gdzie nasi członkowie otrzymują preferencyjne stawki za wynajem powierzchni wystawowych oraz liczne prośby o nasz patronat dla najbardziej liczących się w branży przedsięwzięć wystawienniczych, a kończąc na wprowadzeniu przez władze Polskiej Izby Druku do użytku medalu o zastrzeżonym wzorze „Zasłużony Dla Polskiej Poligrafii” w celu uhonorowania i utrwalenia pamięci o tych wszystkich, którzy przyczynili się w naszej branży do jej rozwoju, wzrostu jakości produkcji, jej popularyzacji i promocji tak w kraju, jak i za granicą – możemy uznać, że minione lata nie zostały zmarnowane.

Przyszłość pokaże, czy – jak dotychczas – branża poligraficzna będzie się integrowała i konsolidowała, czy też będzie rosła tendencja do dzielenia się na wiele innych organizacji, które łączą technologia produkcji, obszar geograficzno-administracyjny, wspólne przedsięwzięcia czy wreszcie sam profil produkcji.

Nie bez znaczenia jest też dająca się zauważyć niechęć do jakiegokolwiek współdziałania w ramach branżowych organizacji. Te i inne trendy zadecydują bezpośrednio o dalszej potrzebie istnienia poligraficznej izby branżowej o charakterze ogólnopolskim.

Opracowano na podstawie materiałów PID

 

error: Kopiowanie zabronione!
cript>