Nieco œwiatła na temat banknotów i nie tylko…
6 gru 2016 14:42

W poprzednim zeszycie Poligrafiki w dziale Fleksografia&Wklęsłodruk opublikowaliœmy artykuł zwišzany ze 150-leciem istnienia w Niemczech koncernu Giesecke&Devrient, który zapoczštkował produkcję nowoczesnych papierów wartoœciowych Đ przede wszystkim banknotów. Zapowiedzieliœmy kontynuację cyklu na temat produkcji papierów wartoœciowych. Kolejny temat publikacji to prezentacja Gruppe Bundesdruckerei/Sicherheitsdruck, w ramach której przedstawiono problematykę wytwarzania bardzo szerokiej palety produktów wykonywanych w tym koncernie po prywatyzacji drukarni państwowej w Berlinie (Bundesdruckerei). Ponieważ w produktach tych stosowane sš zabezpieczenia w procesie drukowania przy szczególnym wykorzystaniu technik wklęsłodrukowych, publikujemy te materiały w dziale Fleksografia&Wklęsłodruk. Jest tajemnicš poliszynela, że Polska Wytwórnia Papierów Wartoœciowych, majšca przez 80 lat monopol na drukowanie papierów wartoœciowych, częœciowo go utraciła na rzecz Drukarni Skarbowej. W zbudowanych w cišgu ostatnich kilku lat nowych zakładach Drukarni Skarbowej wykonywane sš liczne rodzaje druków wartoœciowych, w tym nowe dowody osobiste. Publikacja na temat niemieckiej Bundesdruckerei na łamach ăDruck&Medien MagazinÓ, którš poniżej (w skrócie) przedstawiamy, będzie niewštpliwie interesujšca nie tylko dla naszych Czytelników w obydwu warszawskich firmach parajšcych się produkcjš papierów wartoœciowych, lecz także dla szerszego grona odbiorców. Po raz pierwszy bowiem w tak szerokim zakresie przedstawiono technologię, zakres produkcji i perspektywy rozwoju drukarni berlińskiej; dotychczas wszystko, co wišzało się z tš produkcjš, było utrzymywane w głębokiej tajemnicy. Zakres produkcji Bundesdruckerei obejmuje dokumenty osobiste, banknoty, papiery wartoœciowe wymagajšce szczególnych zabezpieczeń. Jest to rynek technologii szczególnej Đ obejmuje specjalne rodzaje zabezpieczeń z zabezpieczeniami systemowymi oraz nadzwyczajnymi wymaganiami jakoœciowymi. Cyfry robiš wrażenie, a jednoczeœnie œwiadczš o osišgnięciach: w Bundesdruckerei wyprodukowano w 2001 roku 1200 mln banknotów Đ w tym przypadajšce na Niemcy euro; 4,1 mld znaczków pocztowych; 9,1 mln dowodów osobistych; 4,5 mln paszportów; 99 mln arkuszy dla celów podatkowych oraz 4,8 mln praw jazdy i wiele innych papierów wartoœciowych. Działajšc (po sprywatyzowaniu) w holdingu Đ koncernie Grupy Authentos przedsiębiorstwo osišgnęło w roku 2000 obroty ponad 560 mln euro zatrudniajšc 3650 pracowników. Dawna Bundesdruckerei była przedsiębiorstwem państwowym. Pod koniec 2000 roku została przejęta przez Apax Fonds, międzynarodowš spółkę o kapitale 12 mld euro. Siedzibš holdingu Apax Partners&Co. jest Londyn, niemieckie biuro mieœci się w Monachium. Apax ma udziały w niemieckich przedsiębiorstwach, m.in. w (również sprywatyzowanym) Autobahn Tank&Rast GmbH Đ z nowym partnerem stawia czoło nowym wyzwaniom w zakresie technologii o najwyższych wymaganiach pod względem zabezpieczeń. Grupa Bundesdruckerei, stanowišc jeden z głównych segmentów w holdingu Autenthos, zajmuje się spektrum produktów od technologii laserowej po mikrozapis, od cyfrowych sygnatur po srebrne nitki w banknotach. Do Grupy należš m.in. BIS GmbH, Bundesdruckerei International Services (handel międzynarodowy), HSM Holographic Systems MŸnchen GmbH (badania i rozwój w zakresie czytników hologramów i innych zabezpieczeń); listę zamykajš Orga Kartensysteme i D-Trust. Najbliższym zamierzeniem jest nabycie brytyjskiego producenta paszportów SPS. Dokumenty identyfikacyjne ăna żšdanieÓ W Bundesdruckerei wykonuje się 400 różnych dokumentów identyfikacyjnych na rynek krajowy i dla zagranicznych zleceniodawców. Od roku 1998 wykonano np. dla Niemiec 165 mln paszportów i dowodów osobistych. Powstajš tu również nowe europejskie prawa jazdy. Zabezpieczone przed fałszerstwem paszporty oraz dowody osobiste produkowane sš również dla zagranicznych zleceniodawców (w tym dla Albanii i Rumunii); oferowane sš systemy personalizacyjne dla wystawców dokumentów na miejscu. Pod nazwš Border Management Solutions opracowano rozwišzania systemowe dla okreœlenia identycznoœci, w tym: integracji cech biometrycznych, jak np. rozpoznanie twarzy, odcisków palców oraz geometrii ręki w dokumencie osobistym. W trzech miastach: Bremerhaven, Passau i Ulm pilotowane sš projekty produkcji kart, za pomocš których wirtualnie, z własnego komputera można byłoby załatwić w urzędzie miejskim takie sprawy, jak np. rejestracja psa czy też zamówić kartę podatkowš. We współpracy z firmš HSM powstały elementy zabezpieczeń holograficznych (hologramy tłoczone i fotopolimerowe). Papiery wartoœciowe i zabezpieczenie produktu Đ tradycja i nowoczesnoœć Banknoty, znaczki pocztowe i skarbowe, akcje i inne papiery wartoœciowe stanowiš podstawowš produkcję Grupy Bundesdruckerei. Poprzednio marka, a obecnie euro drukowane sš na najnowoczeœniejszej na œwiecie linii produkujšcej banknoty, gdzie w każdej fazie produkcji kontrolowana jest jakoœć produktu (jest to system opracowany wspólnie z koncernem Koenig&Bauer). Od ponad 100 lat w Berlinie drukowane sš znaczki pocztowe. Oprócz ponad 4 mld znaczków na rynek rajowy drukowane sš również znaczki dla zagranicy (ostatnio dla Malty i Mołdawii). Specjaliœci z drukarni sš w stanie opracować projekty z zastosowaniem Đ na życzenie klienta Đ wklęsłodruku ilustracyjnego, stalorytu i innych technik. Do dyspozycji w drukarni sš zarówno nowoczesne, jak i starsze maszyny drukujšce produkcji firm KBA, Goebel czy Giebeler. Karty podatkowe zamawiajš tu Uganda, Tanzania i Kenia. Prace badawcze Đ przyszłoœciš, jakoœć Đ bez zmian Tematy przyszłoœciowe, orientowanie się na zastosowanie przyszłoœciowych rozwišzań w zakresie zabezpieczeń Đ to główne zadania pracowników działu badawczo-rozwojowego w Grupie Bundesdruckerei. Można je omawiać jednak tylko w niewielkim stopniu; np. trwajš prace nad cyfrowym zabezpieczeniem papierów wartoœciowych, automatyzacjš kontroli i dalszym zabezpieczaniem banknotów oraz dowodów osobistych czy też opracowywaniem standardów w segmencie biometrii. Na zakończenie publikacji zostały przedstawione historyczne wydarzenia w procesie drukowania banknotów i innych ważnych druków (np. ksišżek telefonicznych) od 1879 roku oraz obecne usytuowanie siedziby firmy w Berlinie. *** Sšdzimy, że nasze publikacje na temat produkcji papierów wartoœciowych w berlińskiej Bundesdruckerei znajdš oddŸwięk tak w Polskiej Wytwórni Papierów Wartoœciowych, jak i w Drukarni Skarbowej. Redakcja chętnie udostępni łamy dla informacji o działalnoœci podobnych drukarń w Polsce. Zarówno PWPW, jak i Drukarnia Skarbowa dysponujš znakomitš technikš i wykonujš produkty tak samo ważne, jak przedstawione na łamach ăDruck&Medien MagazinÓ. Na podstawie ăDruck&Medien MagazinÓ nr 11/2002 opracował AB

error: Kopiowanie zabronione!
cript>